Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.07-0051-C0001
Номер на проект: 2ТМГ-02-14
Наименование: „Повишаване конкурентоспособността на „Дунапак Родина” АД чрез внедряване на иновативни производствени линии”
Бенефициент: "ДУНАПАК - РОДИНА" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2011
Начална дата: 11.03.2011
Дата на приключване: 11.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е е постигане на устойчиво развитие и стабилни пазарни позиции на „Дунапак Родина” АД на българския и европейския пазар.
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Подготовка за провеждане на тръжна процедура и избор на изпълнители за доставка на ДМА
Провеждане на тръжна процедура и избор на изпълнители за доставка на ДМА
Сключване на договори с избраните изпълнители и поръчка на оборудването
Одит на дейностите по проекта
Подготовка и представяне на междинни технически и финансови доклади и финален технически и финансов доклад за изпълнението на проекта
Инсталиране на оборудването и въвеждането му в производствения процес на кандидата
Визуализация на дейностите по проекта
Доставка на оборудването
Консултантски услуги за разработване на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Микро Асу" ООД
BOBST S.A.
Делойт одит
"ИКАП БЪЛГАРИЯ" ЕАД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 999 867 BGN
Общ бюджет: 7 972 253 BGN
БФП: 3 986 127 BGN
Общо изплатени средства: 3 986 127 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 986 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 986 127 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 986 127 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 388 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 388 208 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 388 208 BGN
В т.ч. Национално финансиране 597 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 597 919 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
597 919 BGN
Финансиране от бенефициента 3 999 867 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Въведени нови технологии/продукти/услуги (брой)
Индикатор 4 Създадени нови работни места:вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 6 Създадени инвестиции
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 8 Нарастване на специфичния производствен капацитет на предприятието за опаковки
Индикатор 9 Нарастване на специфичния производствен капацитет на предприятието за плоскощанцови опаковки
Индикатор 10 Намаляване на средната възраст на опаковъчното технологичното оборудване
Индикатор 11 Намаляване на средната възраст на специфичното опаковъчно технологичното оборудване за плоскощанцови опаковки
Индикатор 12 Разпределение на отговорностите и задълженията за изпълнение на проекта между членовете на екипа
Индикатор 13 Разработени технически спецификации и минимални изисквания за доставка на оборудване за всяка обособена позиция
Индикатор 14 Разработени критерии за оценка на оферти за доставка.
Индикатор 15 Получени оферти за доставка.
Индикатор 16 Сключени договори за доставка на оборудване за всяка обособена позиция.
Индикатор 17 Извършени плащания.
Индикатор 18 Завършени дейности по проекта.
Индикатор 19 Степен на постигане на целите на проекта.
Индикатор 20 Верифицирани допустими разходи по проекта.
Индикатор 21 Визуализирани дейности по проекта.
Индикатор 22 Въведени нови продукти.
Индикатор 23 Въведени нови услуги
Индикатор 24 Въведени иновативни продукти в предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз