Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.07-0009-C0001
Номер на проект: 2ТМГ-02-9
Наименование: "Диверсификация и модернизация на производствения процес в "Средна гора" АД"
Бенефициент: Средна гора АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2011
Начална дата: 11.03.2011
Дата на приключване: 11.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: 1. Създадаване на условия за повишаване на конкурентоспособността на СРЕДНА ГОРА, Стара Загора чрез подобряване на производствената и технологичната ефективност на предприятието 2. Диверсификация на продукцията за увеличаване на приходите от продажби и подобряване на финансово-иконокическите резултати на предприятието
Дейности: Дейност 1 Подготовка и реализация : Закупуване и въвеждане в експлоатация на машини и софтуер, които водят до внедряване на нови продукти
Дейност 2-Подготовка и реализация: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини за подобряване на съществуващия производс-твен процес
Дейност 3. Визуализация и разпространение на инфор-мация за проекта Визуализацията ще се изпълни през два месеца първи и седми
Дейност 4. Проверка и конт-рол на разходите/одит
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 148 740 BGN
Общ бюджет: 2 290 624 BGN
БФП: 1 145 299 BGN
Общо изплатени средства: 1 145 299 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 145 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 145 299 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 145 299 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 973 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 973 504 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
973 504 BGN
В т.ч. Национално финансиране 171 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 171 795 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
171 795 BGN
Финансиране от бенефициента 1 148 766 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Въведени нови технологии/продукти/услуги (брой)
Индикатор 4 Създадени нови работни места:вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 6 Създадени инвестиции
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 8 Продуктивност на труда
Индикатор 9 Капацитет
Индикатор 10 Дял на износа
Индикатор 11 Брой заети в предприятието
Индикатор 12 Приходи от продажби на един зает
Индикатор 13 Печалба на един зает
Индикатор 14 Рентабилност на продажбите
Индикатор 15 Технологичен брак
Индикатор 16 Рекламации за качество
Индикатор 17 Дял на приходите от изделия за нови клиенти
Индикатор 18 Въведени нови продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз