Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0002-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-2-14
Наименование: "Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект "Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на град Дряново"
Бенефициент: Община Дряново
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.02.2011
Начална дата: 08.03.2011
Дата на приключване: 11.08.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: І етап - пълна проектна готовност за изпълнение на инвестиционен проект. ІІ етап - изграждане на ГПСОВ с необходимата довеждаща инфраструктура; рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежи; доизграждане на канализационната мрежа; ликвидиране на 6 бр. директни зауствания в р. Дряновска
Дейности: Дейност 1: Разработване на прединвестиционни проучвания Подготовка на ПИП за изграждане на ГПСОВ - гр. Дряново, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система, включващи всички задължителни компоненти, съгласно Наредба 4/21.06.2001 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти в т.ч. хидроложки проучвания за водоприемника на отпадъчните води - р. Дряновска; геоложки и хидрогеоложки проучвания за площадката за ГПСОВ; геодезическо заснемане на трасето на довеждащия колектор и на площадката за ГПСОВ; доклад за количеството и физико-химичните качества на отпадъчните води, които ще бъдат доведени до ГПСОВ за пречистване
Дейност 2: Осигуряване на необходимите екологични разрешителни по реда на ЗООС, ЗБР и ЗВ Изготвяне на уведомление за инвестиционно намерение по реда на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС до РИОСВ на базата на изготвените ПИП и идейни проекти; Изготвяне на преценка за ОВОС; Изготвяне на ОВОС, в случай на необходимост, организиране на обществени обсъждания; съдействие при провеждане на законоустановените процедури за издаване на съответните разрешителни по ЗВ
Дейност 3: Разработване на идейни проекти за изграждане на ГПСОВ - гр. Дряново и линейна инфраструктура Подготовка на идейни проекти в обем и съдържание, съгласно действащото законодателство и съответните български технически норми. Идейните проекти ще бъдат основа за разработване на тръжни документи за възлагане изпълнението на инженеринг за ГПСОВ и довеждащия колектор. В рамкит ена тази дейност ще се изготви и ПУП, ПР и парцеларни планове за терените и трасетата на строителството
Дейност 4: Разработване на работни проекти за реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа, гр. Дряново Подготовка на работни проекти в обем и съдържание, съгласно действащото българско законодателство и съответните български технически норми. Работните проекти ще бъда основа за разработване на тръжни документи за възлагане изпълнението на строителство на линейната ВиК инфраструктура. Предвижда се и изготвянето на ПУП, ПР и парцеларни планове за терените и трасетата на строителство.
Дейност 5: Изготвяне на финансови анализи/Анализ разходи - ползи Изготвяне на финансов анализ (анализ на разходите и ползите).
Дейност 6: Изготвяне на план за управление на утайките Разработване на план за управление на утайките, генерирани от бъдещата ГПСОВ - гр. Дряново.
Дейност 7: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки Техническа помощ за подготовка и управление на инвестиционен проект; Инженеринг - работно проектиране, строителство и доставка на оборудване; Строителство по проекти на Възложителя (за линейната инфраструктура); Строителен надзор
Дейност 8: Управление на проекта Външен консултантски екип съвместно със ЗИП и с участие на асоциирания партньор
Дейност 9: Осигуряване на публичност Организиране на пресконференции за стартиране и приключване на проекта; интервюта в подходящи медии; брошури и информационна табела; публикации на официалния интернет сайт на общината относно напредъка на проекта и постигнатите резултати.
Дейност 10: Независим одит на етап 1 от инвестиционния проект Извършване на одит на проекта и изготвяне на одитен доклад
Дейност 11: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки - за ІІ-ия етап Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки, които не са включени в І-ия етап на проекта.
Дейност 12: СМР, строителен надзор и др. дейности във връзка с изпълнението на инвестиционните дейности Работно проектиране, доставка на технологично оборудване и строителство на ГПСОВ и довеждащ колектор; Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа; Реконструкция на водоснабдителната система в аварийните участъци
Дейност 13: Независим одит на етап 2 на инвестиционния проект Одит на ІІ-ия етап на проекта и изготвяне на одитен доклад.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Дианов-Експерт Консулт" ЕООД
ДЗЗД "ЕТС - ТОНУС"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 592 609 BGN
Общ бюджет: 5 518 BGN
БФП: 5 518 BGN
Общо изплатени средства: 339 574 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 186 635 BGN
2013 152 939 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
339 574 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 149 308 BGN
2013 122 351 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
271 659 BGN
В т.ч. Национално финансиране 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 327 BGN
2013 30 588 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 915 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз