Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.05-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето”
Бенефициент: Държавна агенция за закрила на детето
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2011
Начална дата: 23.02.2011
Дата на приключване: 23.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се подобри процеса на планирането и изпълнението на цялостната политика по закрила на детето в Р България посредством извършване на междинна оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 2008 – 2018г. за периода от последните три години.
Дейности: Дейност 1. Дейности за организация и управление на проекта. В тази дейност се включва и дейност първа от Изискванията за кандидатстване - „Подготовка на тръжно задание за избор на външна организация”, като неразделна част от дейностите за организацията и управлението на проекта. Създава се екип за организация и управление на проекта /ЕОУП/. Екипът се състои от един ръководител, един финансист и двама експерти. Екипът за организация и управление на проекта: Ръководи, организира и контролира изпълнението на дейностите по проекта и отговаря за постигане на заложените цели; Отговаря за целесъобразното изразходване на средствата по проекта и осъществява текущ мониторинг; Изготвя, поддържа и съхранява необходимата документация по проекта, в съответствие с изискванията на договарящия орган; Изготвя и представя междинни и окончателни отчети по изпълнение на дейностите на проекта и предоставя информация на договарящия орган; Контролира провеждането на процедурите за избор на изпълнител по ЗОП и НВМОП за целите на проекта. Подготвя тръжно задание/ документация за избор на външна организация, която да извърши оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето.
Дейност 2: Анализ на ежегодните доклади за изпълнението на годишните програми за закрила на детето и анализ на резултатите от проведените интегрирани проверки по правата на детето. В тази дейност са обединени Дейност 2 и Дейност 3 от Насоките за кандидатстване. Това се налага поради логическата свързаност на дейностите и еднаквата методология за отчитане на изпълнението им. Анализът на ежегодните доклади за изпълнението на годишните програми за закрила на детето и на резултатите от проведените интегрирани проверки по правата на детето е залегнал в изискванията за мониторинг и оценка на самата Национална стратегия. За обединяване на усилията на отговорните ведомства, ще се сформира екип от петима експерти от ДАЗД, който ще: разработи и предложи набор от индикатори за ежегодно проследяване и отчитане на всяка една от съответните институции, ведомства и организации, които имат отношение и задължения за изпълнението на Националната стратегия. Експертният екип на ДАЗД ще: извърши анализ на ежегодните доклади за изпълнението на годишните програми за закрила на детето и преглед и анализ на резултатите от извършените интегрирани проверки за периода 2008-2010г.; подготви аналитичен доклад с изводи и препоръки; представи методология и индикатори за ежегодно наблюдение и отчитане на изпълнението. Екипът ще разработи сравними индикатори по изпълнението на Националната стратегия, които дават възможност за очертаване на тенденции, успехи, проблеми и предизвикателства в отделните секторни политики и в цялостната държавна политика за гарантиране правата на детето. Това ще доведе до по-добро планиране, реализиране и мониториране на цялостната политика за детето. В анализа на годишните доклади и интегрираните проверки ще бъде направена оценка и на начина на разработване на Националните програми за закрила на детето и как те се съотнасят към цялостната политическа рамка, към потребностите на децата и семейството, към общите дефицити в страната и приоритетите в международен план. Ръководителят на проекта наблюдава пряко работата на експертния екип.
Дейност 3: Извършване на социологически проучвания. За оценка и анализ на изпълнението на Националната стратегия на детето в тригодишния период от нейното приемане е необходимо да се изследват реалните резултати за децата и техните семейства, като бъде проведено проучване и на тяхното мнение за въздействието върху живота им както на съществуващите видове услуги на местно ниво и степента на удовлетвореност от качеството им, така и на необходимостта от нови мерки и услуги. Ще бъде проведено представително социологическо изследване в 6-те региона за планиране в страната, което включва: Преглед на национални и разработени на местно ниво документи като стратегии, планове, програми и на съществуващи изследвания по темата за развитието и планирането на услуги според реалните потребности в общността (кабинетно изследване тип Desk Research). Провеждане на изследване с различни фокус групи от: деца, родители и граждани, представители на различни рискови групи. Провеждане на изследване със специално изготвени въпросници за интервю, както и с анкетни карти, които да включват „открити” въпроси – свободни отговори и „закрити въпроси” (за количествена обработка) за всяка една от групите. В изследването ще бъдат обхванати няколко заинтересовани страни: Деца, ползватели на услуги; Възрастни, полагащи грижи за тях: родители; осиновители; приемни семейства; роднини и близки; специалисти, работещи с децата: учители; възпитатели; директори на институции; психолози; педагогически съветници, лекари; друг персонал от услугите за детето и семейството; експерти и представители на други институции, имащи отношение по темата – общини; отдели за закрила на детето. Дейността ще бъде извършена за срок от 4 месеца от външен изпълнител чрез процедура по ЗОП. Изпълнителят на обществената поръчка следва да подготви инструментариум и методология за проучването до един месец след неговия избор. Ще бъде проведен двудневен изнесен работен семинар за обсъждане и приемане на инструментариума и методологията за социологическото проучване, с участието на 12 представители на ДАЗД, МТСП, АСП. Участието на представители на тези институции при обсъждането и приемането на методологията и инструментариума е необходимо, за да се постигнат целите на социологическото изследване в максимална степен. Представителното изследване на терен ще бъде проведено за период от 1 месец, като ще стартира едновременно в цялата страна. Обобщението на данните на регионален и национален принцип, анализът на резултатите и изготвянето на доклад, ще се извърши за период до 2 месеца след приключване на изследването.
Дейност 4: Извършване на специализирани проучвания и изследвания за оценка на резултатите от изпълнението на стратегията. Спазването на основополагащите принципи на управлението за ефективност, ефикасност и демократичност изисква оценка на въздействието на предлаганите решения при разработването на политики за детето и семейството и при промени в законодателството. Методът оценка на въздействието позволява: Да се определи степента, в която заложените цели отговарят на цялостната политическа рамка, на потребностите на разработващите политиките органи ДАЗД, МТСП, АСП и на общите дефицити в страната; Да се оцени изпълнението на заложените в стратегията цели, като бъдат анализирани факторите за тяхното постигане; Да се оцени цялостното изпълнение на стратегията от гледна точка на съотношението на вложените ресурси спрямо постигнатите резултати; Да се анализира цялостното въздействие на постигнатото изпълнение, като се отчетат промените и ефектите върху обществото и децата и семействата; Да се предлагат политически решения, аргументирани и обосновани според степента на изпълнение на Националната стратегия. Дейността ще бъде осъществявана от външен изпълнител чрез процедура по ЗОП. Изпълнителят ще предложи най-подходящите инструменти за оценка на въздействието на Националната стратегия и конкретни решения, които да бъдат използвани за осъществяване на политиките. Изпълнителят на обществената поръчка за оценка на въздействието, ще извърши анализ и ще оцени разходите от заложените политики - социални алтернативни разходи; ще направи качествено и количествено описание на значимите ползи за гражданите и правителството от предприеманите действия (икономически и неикономически ползи за потребителите, правителството, обществото), които могат да се представят и като социални ефекти от въздействието; ще представи доклад с анализ и аргументирани препоръки. Оценката на въздействието, като аналитичен и като консултативен документ, изисква да се оценят монетарните и немонетарните разходи и социалното въздействие, след като бъдат определени измерителите за изпълнението и след провеждането на целеви и/или публични консултации със заинтересованите страни. Изпълнителят на обществената поръчка ще разработи и представи общите насоки за мониторинг на дейностите за оценка спрямо тези измерители на изпълнението.
Дейност 5: Анализ на резултатите и изготвяне на обобщена оценка на стратегията. Изготвяне на препоръки за промени в НСД 2008 – 2018г., приложимата нормативна уредба и начина на работа на отгов. инст-ии на нац.,регионално и местно ниво Тази дейност обединява Дейност 6 и Дейност 7 от Насоките за кандидатстване. Това се налага поради пряката обвързаност на двете дейности. При разработването на препоръки и предложения за промени в Националната стратегия за детето е важно да има координация на ключово ангажираните институции, които са целевите групи по проекта: Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане и Министерство на труда и социалната политика. За обединяване на усилията на отговорните ведомства към ДАЗД се сформира и функционира в рамките на 3 месеца, девет членен междуведомствен експертен екип от представители на целевите групи по проекта, пряко ангажирани с дейностите по разработване и прилагане на политиките за закрила на детето в страната. В междуведомствения експертен екип ще бъдат включени петима представители на ДАЗД, двама на АСП и двама на МТСП. Ръководителят на проекта наблюдава пряко работата на експертния екип. Екипът обобщава резултатите от анализа на годишните доклади и интегрираните проверки, от извършените социологически проучвания и от оценката на въздействието на Националната стратегия. На тази база, междуведомственият експертен екип предлага промени в Националната стратегия за детето 2008–2018г., в структурата на Националната програма за закрила на детето, приложимата нормативна уредба и начина на работа на отговорните институции на национално, регионално и местно ниво. Междуведомственият експертен екип прави обосновано предложение за: утвърждаването на система от индикатори, осигуряващи надеждна информация, с цел повишаване ефективността от прилаганите политики; повишаване капацитета на ДАЗД, МТСП, АСП чрез надграждащи методи и умения за оценка на практическите резултати и осигуряване на възможност за по-добра оценка на работата и за развитие на политиките и законодателството. Междуведомственият експертен екип прави обосновано предложение за утвърждаването на методология за мониторинг на дейностите за периодична оценка на изпълнението и резултатите от прилагането на Националната стратегия за детето. В тази връзка, проектът предвижда провеждане на работен семинар с участието общо на петнадесет представители на ДАЗД, МТСП, АСП, които да подготвят за разглеждане обобщението и анализа на резултатите, методологията за мониторинг на дейностите за периодична оценка на изпълнението и резултатите от прилагането на Националната стратегия за детето, системата от индикатори, осигуряващи надеждна информация за ефективността от прилаганите политики и оценка на практическите резултати. Ще бъде проведено публично обсъждане на обобщените и анализирани резултати, като бъде организирана национална кръгла маса, на която ще присъстват представители на ДАЗД, МТСП, АСП и на всички заинтересовани страни. Публичното обсъждане ще даде възможност за по-ефективна координация и взаимодействие на местно и национално ниво, за превенция на социалното изключване и преодоляване на последиците за личността и социума, включително и недопускане на дискриминиращи практики в съответствие с изискването на настоящата процедура и в изпълнение на Основната цел на Националната стратегия за детето. На кръглата маса ще бъдат представени за обсъждане резултатите от обобщения анализ и направените предложения за методология и система от индикатори.
Дейност 6: Дейности за информиране и публичност. Реализиране на дейностите на няколко нива: Ще бъдат подготвени рекламни материали /химикалка, папка и блок-нот по 300 бр./ и информационна брошура (300 бр.), в която в детайли е представен проекта, неговите възможности, кандидата, заложените цели и желаните резултати, които ще бъдат раздадени на участващите в предвидения семинар и двете конференции в началото и в края на проекта. Вторият етап от дейностите по информираност и публичност е насочен към организиране на две конференции – една в началото на проекта и една заключителна, които ще се проведат в гр. София. Участници в конференциите ще са представителите на ДАЗД, МТСП, АСП, МВР, МП, МВнР, МОМН, МЗ, МК, МФВС, НСОРБ, НПО, работещи в областта на закрилата на децата, представители на външните изпълнители по дейности 3 и 4, и ресорни журналисти. Ще бъдат изготвени и публикувани прес съобщения /интервюта, публикации/ за различните етапи от изпълнението на проекта, с цел таргетиране на различна аудитория и предоставяне на информация. Ще бъде проведен работен семинар за журналисти. Ще бъдат поканени ресорни журналисти, на които ще бъдат представени подхода и методите на планиране на политиките за детето; методите на вземане на решения, свързани с политиките за деца; необходимостта от планиране на нови и адекватни мерки и услуги, съобразени с нуждите на общността; предложените промени в законодателството и актуализацията на Националната стратегия за детето 2008-2018г. Като краен продукт на дейността за информиране и публичност ще бъдат отпечатани на електронен носител /тираж 1 000 броя/: анализа на годишните доклади за изпълнението на годишните програми за закрила на детето и анализа на проведените интегрирани проверки по правата на детето; анализа на резултатите от социологическото проучване; оценката на изпълнението на Националната стратегия за детето 2008-2018г.; подготвените препоръки за промени в законодателството и за актуализирането на Националната стратегия за детето 2008-2018г.. Те ще бъдат разпространени сред всички участници в заключителната конференция. Специален акцент е поставен върху дейностите по информираност и публичност на запознаването и пълната прозрачност в подхода и методите на планиране на политиките за детето, необходимостта от планиране на нови и адекватни мерки и услуги, съобразени с нуждите на общността и наложените промени в законодателството и за актуализацията на Националната стратегия за детето 2008-2018г. Всички дейности по информиране и публичност изцяло ще са съобразени с Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Чрез дейностите за информация и публичност на проекта се цели да бъдат оповестени пред широката общественост намеренията, постигнатите цели на проекта, както и полученото европейско финансиране. Всички дейности ще бъдат изпълнявани според ръководството на ОП „РЧР”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 397 763 BGN
Общ бюджет: 240 687 BGN
БФП: 240 687 BGN
Общо изплатени средства: 240 687 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 240 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 52 183 BGN
2012 194 775 BGN
2013 - 6 271 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
240 687 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 204 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 44 355 BGN
2012 165 559 BGN
2013 - 5 330 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
204 584 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 827 BGN
2012 29 216 BGN
2013 - 941 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 103 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличаване % на обхванатите от предоставяните услуги лица от целевите групи
Индикатор 2 % на точки на обслужване с въведени нови практики и други инициативи за институционално изграждане (6.2)
Индикатор 3 Извършена оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето за периода 2008-2010 г.
Индикатор 4 Ефективно планиране на предотавяните услуги за деца и семейства в общността
Индикатор 5 Изготвен анализ на годишните доклади за изпълнението на годишните програми за закрила на детето и анализ на резултатите от проведените интегрирани проверки по правата на детето.
Индикатор 6 Променена структура на рамката на Националната програма за закрила на детето.
Индикатор 7 Извършено социологическо проучване на мнението на потребителите за достъпността и качеството на различните видове услуги.
Индикатор 8 Изградена методология за мониторинг на дейностите по закрила на детето и гарантиране на техните права с цел извършването на периодична оценка на стратегическите документи и релевантното законодателство.
Индикатор 9 Повишен капацитет на институциите в социалната сфера, както на институциите на национално ниво, отговорни за разработването на държавната политика за детето и семейството – Министерство на труда и социалната политика и Държавна агенция за закрила на детет
Индикатор 10 Направена препоръка за структура за разработване на Националната програма за закрила на детето.
Индикатор 11 Подготвени препоръки за промяна на Националната стратегия за детето 2008-2018г. и приложимата нормативна уредба
Индикатор 12 Проведени пресконференции с цел информираност и публичност на на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз