Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0346-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване технологичния потенциал на "Милко" ЕООД
Бенефициент: "МИЛКО" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: "1. Да се подобри конкурентоспособността и да се оптимизира производствената и технологичната ефективност на МИЛКО, гр. Асеновград. 2. Да се увеличат продажбите и подобрят финансовите резултати на фирмата за инвестиране в развойна дейност , ускоряване на растежа и налагане собствена марка на външни пазари. 3. Да се осигурят производствено-технологични условия за утвърждаване на фирмата като пазарен и технологичен лидер в отрасъл машиностроене в страната и за излизане на нови географски пазари в сегмента на едрогабаритните детайли."
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Доставка и пуск на обработващ цен-тър за многостранна об-работка
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Визуали-зация и разпространение на информация за проек-та
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Проверка и контрол на разходите – одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 819 760 BGN
Общ бюджет: 3 302 792 BGN
БФП: 1 816 531 BGN
Общо изплатени средства: 1 816 531 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 816 531 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 816 531 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 816 531 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 544 051 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 544 051 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 544 051 BGN
В т.ч. Национално финансиране 272 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 272 480 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
272 480 BGN
Финансиране от бенефициента 1 488 903 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Производствен капацитет – брой щанцови преси
Индикатор 7 Приходи от продажби
Индикатор 8 Създадени инвестиции
Индикатор 9 Намаление на себестойността на 1 бр. продукция
Индикатор 10 Намаление на времето за изра-ботка на 1 изделие (преса)
Индикатор 11 Разходи за труд
Индикатор 12 Брошури.
Индикатор 13 Табела информационна
Индикатор 14 Стикери,,
Индикатор 15 Пресконференция
Индикатор 16 Актуализация на фирмен сайт
Индикатор 17 Одитен доклад.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз