Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0511-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Кота Принт – Конкурентоспособно Обновление, Технологична Автоматизация
Бенефициент: "КОТА ПРИНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Кота Принт да повиши своята конкурентоспособност на местния, регионалния и националния пазар на печатни изделия чрез производствена модернизация и диверсификация на продуктовата гама.
Дейности: Дейност 1 Тръжни процедури за избор на доставчици на ДМА
Дейност 2 Закупуване на ДМА
Дейност 3 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА
Дейност 4 Публичност и визуализация на проекта
Дейност 5 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 177 169 BGN
Общ бюджет: 252 519 BGN
БФП: 176 763 BGN
Общо изплатени средства: 176 763 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 176 763 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 146 BGN
2013 139 618 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
176 763 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 150 249 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 574 BGN
2013 118 675 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
150 249 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 572 BGN
2013 20 943 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 515 BGN
Финансиране от бенефициента 75 930 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Проведена тръжна процедура за избор на изпълнители (доставчици) на ДМА,сключени договори за закупуване и доставка на ДМА.
Индикатор 8 Заприходяването на активите като резултат от 40% авансово плащане на ДМА
Индикатор 9 Доставени, монтирани и инсталирани ДМА
Индикатор 10 Изплатени 60% от стойността на ДМА
Индикатор 11 Извършено първоначално изпитване и въвеждане в експлоатация на ДМА.
Индикатор 12 Въведени нови технологии
Индикатор 13 Въведени нови продукти
Индикатор 14 Информационно табло
Индикатор 15 Обяснителна табела (плакета)
Индикатор 16 Стикери върху ДМА
Индикатор 17 Направена финална верификация на разходите по проекта
Индикатор 18 Изготвен финален одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз