Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0136-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация за повишаване на производствените възможности на Карнес ЕООД"
Бенефициент: КАРНЕС
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Инвестиция в съвременна технология. Модернизация на производството. Повишаване конкурентоспособността на дружеството.
Дейности: Подписване на договор за безвъздмездна помощ
Определяне на екип по реализация на проекта и съставяне на план -гарфик за изпълнението му
Изготвяне на График за процедура за избор на изпълнител и изпращане на ДО
Изготвяне на документация за участие в тръжна процедура и Решение за откриване на процедура, назначаване на Комисия със заповед
Предварителен контрол на документацията за тръжната процедура от страна на ДО
Публикуване на обява и събиране на оферти
Оценяване от страна на комисията и Заповед за определяне на изпълнител
Предварителен контрол върху работата на оценителната комисия от страна на ДО
Предварителен контрол от страна на ДО върху договорната документация и договора за дотавка на оборудването
Сключване на договор с изпълнител
Поставяне на временни табели за проекта, превеждане на аванс за доставка
Поръчка и доставка на машината
Предварителен контрол от страна на ДО по доставката
Въвеждане в експлоатация на оборудването
Предварителен контрол от страна на ДО при подписване на окончателен протокол за тестване и въвеждане в експлоатация
Окончателно плащане на изпълнителя
Одит от ДЕС на счетоводната документация
Окомплектоване на пълно досие по проекта с одиторски доклад
Дейности по визуализация на проекта
Изготвяне на финален отчет и искане за плащане до ДО
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РАИС" ООД
Златинка Лефтерова Стоянова
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 249 860 BGN
Общ бюджет: 373 600 BGN
БФП: 242 840 BGN
Общо изплатени средства: 242 840 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 242 840 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 242 840 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
242 840 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 206 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 206 414 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
206 414 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 426 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 426 BGN
Финансиране от бенефициента 134 540 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Добавени нови изделия към настоящата продуктова гама
Индикатор 6 Добавени допълнителни услуги, към досега оказваните
Индикатор 7 Брой приети поръчки за изработка на година
Индикатор 8 привлечени нови клиенти
Индикатор 9 Нетни приходи на предприятието
Индикатор 10 Брутна норма на печалба –съотношение на печалбата преди облагане с реалзирания приход
Индикатор 11 Добавена стойност на един зает –като съотношение на реализираните приходи към средно списъчния брой на персонала
Индикатор 12 Рентабилност на активите, като съотношение на нетната печалба към сумата на активите на предприятието.
Индикатор 13 Заплатени данъци върху печалбата
Индикатор 14 Заплатени осигуровки
Индикатор 15 Заплатени данъци върху доходите на физическите лица
Индикатор 16 Въведена нова производствена технология в предприятието
Индикатор 17 Въведени иновативни машини за производство
Индикатор 18 Създадени инвестиции със средства от безвъздмездна помощ
Индикатор 19 Улеснен работен процес, чрез премахване на много ръчни операции
Индикатор 20 Намален брой ръчни операции в %
Индикатор 21 Ниво на шума, ниво на вибрации, степен на запрашеност
Индикатор 22 Брой използвани подизпълнители
Индикатор 23 Намаляване на несъответстващите продукти в %
Индикатор 24 Понижена консумация на инструменти и смазочно охлаждащи течности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз