Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0261-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Доставка и въвеждане в експлоатация на линия за тестване на херметичността и проверка на теглото на аерозолни флакони
Бенефициент: "БУЛМЕТАЛ ТРЕЙДИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Гурково
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на "Булметал Трейдинг" ЕООД чрез ивестиции в съвременни технологии и оборудване
Дейности: Дейност 1: Подготовка за избор на доставчик
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г и сключване на договор с класирания на първо място кандидат
Дейност 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на производствена линия
Дейност 4: Извършване на дейности за визуализация
Дейност 5: Одит на проекта
Дейност 6: Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕВРООДИТ РУСЕ
IGM Emballagentechnik GmbH
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 000 BGN
Общ бюджет: 1 538 127 BGN
БФП: 999 688 BGN
Общо изплатени средства: 999 667 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 999 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 200 000 BGN
2012 799 667 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
999 667 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 849 735 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 170 000 BGN
2012 679 717 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
849 717 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 30 000 BGN
2012 119 950 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 950 BGN
Финансиране от бенефициента 538 607 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Подготвено тръжно досие
Индикатор 9 Проведена и одобрена тръжна процедура за избор на доставчици на машините
Индикатор 10 Закупени и въведени в експлоатация нови машини.
Индикатор 11 Намалена себестойност на продукта
Индикатор 12 Намален обем бракувана продукция
Индикатор 13 Намаляване на разходите за ремонти и резервни части
Индикатор 14 Стартиране производство на нова гама аерозолни опаковки - налягане над 12 бара до 15 бара
Индикатор 15 Поставени стикери върху новозакупените машини (4 компонента на линията х 1 стикер);
Индикатор 16 Поставена информационна табела за проекта на предприятието.
Индикатор 17 Извършен цялостен одит на проекта от експерт счетоводител
Индикатор 18 Увеличение на нетните приходи от продажби на продукция.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз