Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0068-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Чрез нови продукти към нови пазари – технологична модернизация и повишаване конкурентоспособността на „СМС ИНВЕСТ” ООД .
Бенефициент: „ЕКОПРИНТ ГЛАС” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспосoбноста на предприятието на вътрешния и външните пазари чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта
Процедури по поддоговаряне - подготовка на тръжни документи, провеждане на тръжна процедура
Сключване на договор/и
Доставка на оборудването, инсталиране, 72 часови проби, обучение на персонала и въвеждане в екслоатация на новото оборудване
Визуализация на проекта
Одит на проекта Изготвяне на доклад от одитор
Закриване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 325 544 BGN
Общ бюджет: 479 539 BGN
БФП: 287 724 BGN
Общо изплатени средства: 287 724 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 287 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 287 724 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
287 724 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 244 565 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 244 565 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
244 565 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 43 159 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 159 BGN
Финансиране от бенефициента 217 030 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 4 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Създаден екип
Индикатор 8 Изпълнен проект
Индикатор 9 Изготвено тръжно досие (един открит избор и два от три оферти)
Индикатор 10 Проведена тръжна процедура / процедури за избор на доставчици по проекта
Индикатор 11 Протокол от работата на оценителната комисия
Индикатор 12 Решение за избор на доставчик
Индикатор 13 Сключени договори - 2 машини, одит и визуализация
Индикатор 14 Извършена доставка
Индикатор 15 Проведени изпитвания
Индикатор 16 Обучение на персонал
Индикатор 17 Осчетоводени активи
Индикатор 18 Одитирани разходи по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз