Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0031-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на ‘Астрея 91’ ООД чрез технологична модернизация на производството
Бенефициент: Астрея 91 ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Лясковец
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на фирмата чрез насърчаване на устойчивото и развитие посредством целенасочена инвестиционна подкрепа за осъвременяване и модернизиране на производствените процеси
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за изпълнение на проекта;
Дейност 2: Дейности по закупуване на оборудването: А.Подготвяне на техническа спецификация;
Дейност 2: Дейности по закупуване на оборудването: Б. Разработка на документите за избор на доставчик на оборудването
Дейност 2: Дейности по закупуване на оборудването: В. Реализация на процедурата за избор на доставчик
Дейност 2: Дейности по закупуване на оборудването: Г. Подписване на договор
Дейност 2: Дейности по закупуване на оборудването: Д. Контрол по производството и доставка на оборудването
Дейност 2: Дейности по закупуване на оборудването: Е. Инсталиране и тестване на машините
Дейност3: Заключителни дейности: визуализация на проект и одит 1. Визуализация и популяризиране на проекта
Дейност3: Заключителни дейности: визуализация на проект и одит 2. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 299 068 BGN
Общ бюджет: 497 451 BGN
БФП: 298 471 BGN
Общо изплатени средства: 298 471 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 298 471 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 298 471 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
298 471 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 253 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 253 700 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
253 700 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 44 771 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 771 BGN
Финансиране от бенефициента 199 379 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Продукция за износ в хил. лв
Индикатор 9 Повишаване на оперативната рентабилност на база приходи от продажби на продукция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз