Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0261-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Подкрепа за пълноценен живот за лица зависими от грижа в Община Чепеларе”
Бенефициент: Община Чепеларе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 23.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Чепеларе
Описание
Описание на проекта: 1.Провеждане на информационни кампании и визуализация за популяризиране на проекта; 2.Извършване на индивидуални оценки на потребностите на всеки потребител; 3.Подбор на потребителите на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник; 4.Подбор и назначаване на социални асистенти и домашни помощници; 5.Обучение на СА и ДП– въвеждащо обучение и поддържащо обучение /супервизия/; 6.Предоставяне на качествени социални услуги на 51 потребители от община Чепеларе; 7.Управление на проекта. Създаване на работеща система за вътрешен мониторинг и контрол.
Дейности: Провеждане на информационни кампании и визуализация за популяризиране на проекта - Организиране и провеждане на две пресконференции при стартиране и при приключване на проекта представящи целите, задачите и дейностите, социалните услуги, възможности за включване в програмата, резултатите и др.; - Организиране и провеждане на 5 мобилни информационни кампании /презентации/ в началото на проекта - в гр. Чепеларе и селата Павелско, Орехово, Хвойна и Богутево. Поради отдалечеността на населените места за презентациите е необходимо закупуването на един преносим компютър /лаптоп/, мултимедиен проектор; - Издаване и разпространение на две информационни брошури: а) в началото на проекта за представяне на целите и дейностите по проекта, целевите групи, социалните услуги, възможности за включване в програмата и др., адресирана до широк кръг заинтересовани страни; б)/в края на проекта- за популяризиране конкретните социални услуги и извършените дейности, онагледени с богат снимков материал, както и постигнатите резултати. - Публикации в регионален печат и електронни медии; - Две платени съобщения за набиране на потребители и персонал в местна телевизия; - Платени 2 публикации в регионални вестници; - Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали: флаери- 500 бр.; информационни брошури- 500 бр.; рекламни чаши- 300 бр.; рекламни календари -300бр, рекламни химикали- 300 бр.; папки с логото на проекта- 300 бр. тефтери с логото -300 бр.; -Актуализиране и поддържане на създадената по Фаза2 интернет- страница; - Изработване на информационна табела и банер; - Организиране на заключителна конференция с презентация , на която ще се обсъдят резултатите от реализирането на проекта и качеството на социалните услуги в местната общност. За целта ще се наеме автобус за извозване на хората от селата. Ще бъде осигурен обяд.
Извършване на индивидуални оценки на потребностите на всеки потребител - Наемане на екип външни експерти на граждански договор за извършване на оценка на потребностите от социални услуги; - Изготвяне на оценка на потребностите от социални услуги на кандидат- потребителите; - Изготвяне на списък на кандидатите, подредени в низходящ ред, съобразно получените количествени резултати от извършените оценки; - Актуализация на оценката – на 6-я месец, или по- рано при необходимост. Актуализацията се извършва от експерт.
Подбор на потребителите на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”. - За кандидат потребителите се подготвя набор от документи, съдържащ: заявление за ползване на услугата, декларация за личен доход, подкрепяща документация за здравословното състояние и социалния статус на потребителя; - Извършва се прецизен подбор на потребителите на услугите въз основа на професионалната оценка на потребностите от социални услуги извършена от експертите и според степента на неотложност на включване; - Изработва се индивидуален план за предоставяне на услугите с участието на потребителя или негов законен представител, максимално съобразен със: специфичните потребности и личните предпочитания; оценка на риска и безопасността на потребителя; ресурси за съхраняване на и разширяване на неговата самостоятелност.; - Индивидуалният план се актуализира на 6-я месец след социална оценка или при промяна на потребностите;
Подбор и назначаване на социални асистенти и домашни помощници - Кандидатите за СА и ДП се набират, чрез обяви и съобщения в медиите и филиала на Д”БТ” в Чепеларе и рекламни материали, насочени към безработни, учащи и пенсионери със съответна мотивация и подходяща квалификация; - Изработват се критерии за подбор и длъжностни характеристики за длъжностите СА и ДП; -Подбор по документи: всеки от кандидатите за СА и ДП подава заявление за постъпване на работа, автобиография, документи за завършено образование, медицинско свидетелство за работа, свидетелство за съдимост; - Провежда се интервю с кандидатите, с цел проучване на нагласите им, оценка на техните комуникативни, креативни и др. способности ; - При назначаване на кандидатите се спазват следните процедури: а) подписват се трудови или граждански договори с избраните кандидати за СА и ДП, в зависимост от вида заетост. В договора ясно са разписани задълженията и правата на двете страни, размера на трудовото възнаграждение и др. б) всеки СА и ДП се запознава с длъжностната си характеристика, получава копие от Правилника за вътрешния ред и подписва Декларация за спазване на поверителност на личната информация на потребителя; в) с назначените СА и ДП се провежда начален и периодични инструктажи за безопасност на труда; - Изготвяне на индивидуални работни планове на СА и ДП с описани услуги за всеки от потребителите, за които се грижи; - Месечното отчитане, начисляване и изплащане на възнагражденията се извършва до 10-то число на следващия месец; - Изработват се правила за оценка и управление на риска при предоставяне на социалните услуги ; - На назначените лица се осигуряват работно облекло, лични предпазни средства, отличителни знаци /баджове/, обслужване от служба по трудова медицина, съгласно ЗЗБУТ и сключена групова застраховка.
Обучение на социалните асистенти и домашни помощници – въвеждащо обучение и поддържащо обучение /супервизия/ - Избор и договаряне с обучаваща организация; - Провеждане на 4-дневно /24 часа/ въвеждащо обучение за СА и ДП разделени на две групи. Обучението се провежда преди да бъдат назначени, непосредствено след извършения подбор, за да бъдат обучени при започване на услугата На пътуващите от селата се изплащат командировки; - Провеждане на 4 поддържащи обучения /по 4 часа всяко/ за периода, поотделно за СА и ДП;
Предоставяне на качествени социални услуги на 51 потребители от община Чепеларе. - Подписване на тристранни договори, в 7-дневен срок от началото на предоставяне на услугата; - Изготвяне на работни план- графици за предоставяне на услугите от всеки СА и ДП.; - Създаване на: а) регистър на потребителите; б) регистър на трудови злополуки и инциденти, в) регистър на установените случаи на насилие/ злоупотреба; г) регистър на отправените похвали и жалби и предприетите действия - Създаване на досиета на потребителите; - Създаване на досиета на СА и ДП ; - Организиране на механизъм за наблюдение на работата на СА и ДП: присъствени форми; дневник на потребителя; - Осигуряване на ясна и достъпна процедура за разглеждане на жалби от страна на потребителя или негов законен представител; - Осигуряване и закупуване на необходимите материали за обезпечаване на дейността - хартия, папки, класьори, дневници, регистри, тонер, телбод, перфоратор и други .консумативи.
Управление на проекта. Създаване на работеща система за вътрешен мониторинг и контрол - Изработва се система за осигуряване на качество с ясни индикатори и правила : а) Провеждане на ежемесечно наблюдение /мониторинг/ на предоставяните услуги „СА” и „ДП”, като се посещава дома на потребителя, обсъжда се тяхната удовлетвореност от подкрепата и евентуални проблеми. Проверява се и дейността на назначените лица.. Съставят се протоколи; б) На срещи на екипа се обсъждат направените констатации от мониторинга и се вземат съответни решения; в) Периодични проверки на „Дневника на потребителя”; г) На 6-я месец от предоставяне на услугата, се провежда анкета с потребителите за междинна оценка на качеството на предоставяните услуги. - Веднъж месечно се провеждат заседания на екипа или се организират партньорски срещи, на които се канят и членовете на Съвета на потребителите; - За целите на мониторинга се извършват периодични проверки и преглед на документацията- досиета, графици, дневници и др. Набира се цялата първична документация за определяне размера на потребителските такси и проследява тяхната събираемост и отчетност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 184 329 BGN
Общ бюджет: 180 440 BGN
БФП: 180 440 BGN
Общо изплатени средства: 168 209 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 866 BGN
2011 76 563 BGN
2012 54 781 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
168 209 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 336 BGN
2011 65 078 BGN
2012 46 564 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
142 978 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 530 BGN
2011 11 484 BGN
2012 8 217 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 231 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 261
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 261
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им 261
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 261
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ ДП 261
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП 261
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 261


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз