Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0145-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ
Бенефициент: "Партньори за обществена инициатива и развитие-2008"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Козлодуй
Описание
Описание на проекта: • Сформиране на екип по проекта; • Подбор на доставчиците на социалните услуги „Социален асистент”/СА/ и „Домашен помощник”/ДП/; • Обучение и супервизия на социалните асистенти и домашните помощници; • Назначаване на подбраните СА и ДП • Сключване на тристранни договори с потребителите за предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” • Предоставяне на социалните услуги СА и ДП • Изработване на индивидуални и здравни планове за предоставяне на социалните услуги СА и ДП • Оценка на изпълнението на индивидуалните и здравни планове и тяхната актуализация • Осигуряване на прозрачност и медийно отразяване на проекта.
Дейности: Сформиране на екип по проекта Дейността включва сформиране на екип за реализиране на проекта, състоящ се от ръководител по проекта, координатор и счетоводител и технически асистент
Определяне на потребителите на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” Желаещите да ползват услугата „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” подават писмено заявление до СНЦ”ПОИР-2008” На основание на извършената оценка, социалният работник изразява мотивирано становище и препоръчва подходящ вид социална услуга за конкретното лице, която в най-голяма степен ще съответства на индивидуалните му потребности. Окончателният подбор на лицата, които ще бъдат включени в проекта, се ивършва от СНЦ „ПОИР-2008”
Подбор на доставчиците на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” След провеждане на събеседване с кандидатите (безработни лица, пенсионери и други търсещи работа лица), ще бъдат избрани лицата, получили най – високи резултати.
Обучение и супервизия на социалните асистенти и домашните помощници Предвижда се въвеждащо обучение на новите СА и ДП да бъде проведено от лектори специалисти в областта на социалните услуги.  Въвеждащо В рамките на 5 дневен курс, социалните асистенти ще получат необходимите знания и умения да оказват физическа, психологическа и емоционална подкрепа на самотноживеещите и хората с увреждания и да оказват подкрепа за социалното им включване, реинтеграция и преодоляване на социалната изолация. Обучението ще се извърши по специално изготвена за целта програма, съдържаща всички задължителни за получаване на качествено обучение теми. Домашните помощници в рамките на 5 дневен курс ще бъдат обучени за организирането на бита и хигиената в дома на потребителите по предварително изготвена за тях програма.  Надграждащо обучение и супервизия през периопда на предоставяне на услугата Предвижда се провеждане на надграждащо обучение и супервизия на всички-30 социални асистенти и домашни помощници за повишаване на тяхната квалификация, професионални умения и мотивация.
Назначаване на подбраните социални асистенти и домашни помощници Показалите удовлетворителни резултати се назначават на трудов договор- подписват трудов договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда или граждански договори, подписват декларация за спазване поверителността на личните данни и информация. На назначените се предоставя длъжностна характеристика включваща подробно описание на дейностите, които трябва да изпълняват, запознават се и с Правилника за вътрешния ред
Сключване на тристранни договори с потребителите за предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” Договорът се сключва в три еднообразни екземпляра - по един за потребителя ,за СА/ДП и доставчика. Той съдържа: информация за доставчика на социалната услуга и видовете дейности по практическото й предоставяне; обстоятелства, при които предоставянето на услугата се прекратява или преустановява; актуализация на специфичните потребности на потребителя и на неговия индивидуален план за предоставяне на социалната услуга; задължения за осигуряване на качеството на услугата; отговорности на потребителя и на доставчика по опазване на здравето и взаимната им безопасност; размер на потребителската такса и начин за нейното заплащане; отговорности и неустойки при неспазване на клаузите на договора; срок на договора и условия/начини за неговото прекратяване.
Предоставяне на социалните услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник” 1. Предоставяне ежедневно на услугите от наетите за целта лица, съобразно Методиката за предоставяне на услугата в обшността “Социален асистент” и/или „Домашен помощник”. 2. Сключване на договори със социален и здравен консултант за социално и здравно консултиране на потребителите и асистентите, семействата на потребителите и други заинтересовани лица. С включването на социален и здравен специалист в проекта се цели разширяване на обхвата на предоставените услуги и подобряване на тяхното качество. Социалният консултант освен консултации ще организира свободното врене и насърчава социалните контакти на потребителите. Здравният консултант е лице с медицинско образование, което ще консултира, посещава и проследява и здравния статус на хората с увреждания и самотноживеещи.При установена нужда ще съдейства и организира дом. посещения от личните лекари или настаняване в лечебно заведение. 3.Сформиране на екип от социален консултант, координатор по проекта и здравен консултант / при нужда и др.специалист/ за оценка на риска и изготвяне на индивидуални планове и писмени планове за здравни грижи за работа с потребителите и техните семейства, както и за психологическа подкрепа в кризисни ситуации за задоволяване на установените в съответствие с чл. 40 г, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, индивидуални потребности на всички потребители. 4. Разработване на процедури по Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент” и „Домашен помощник” за изпълнение на дейностите. 5. Ежемесечен мониторинг на предоставяните услуги в домовете на потребителите от екипа на проекта. 6. Поддържане на база данни и досиета на потребителите. 7. Водене на дневник на потребителя от всеки СА и ДП за своите посещения. 8. Осигуряване на работно облекло и лични предпазни средства за СА и ДП. 9.Задължителни мед.прегледи съобразно Наредба№3 на МЗ и ЗЗБУТ. 10. Социално включване на потребителите в обществения живот –посещение на театри, концерти, дни на възрастните хора и хората с увреждания и др. 11. Ежемесечно събиране и отчитане на потребителските такси.
Изработване на индивидуални и здравни планове за предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” Извършва се оценка на риска, въз основа на която се изготвя План за намаляване на рисковете, който е част от индивидуалния план.Доставчикът в екип със социалния консултант, мед. консултант, СА/ДП и потребителя разработват индивидуалния план, в съответствие с чл. 40 г, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и съобразен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. Плановете се изготвят в два екземпляра, които се подписват от двете страни. Актуализация на здравните и индивидуалните планове се извършва на 6 месеца или при нужда.
Оценка на изпълнението на индивидуалните и здравни планове и тяхната актуализация Планът ще се актуализира от доставчика веднъж на шест месеца или по-рано, ако са настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя.
Осигуряване на прозрачност на проекта и медийно отразяване Основните комуникационни средства, които ще се използват за постигане на прозрачност на проекта, са: • Пресконференции на старта и на финала - екипа по проекта ще запознае обществеността с целите, дейностите и резултатите по проекта. • Анкети до преките ползватели относно качеството на предоставяните им социалните услуги. • Информационни материали – брошури – 200 бр., плакати -50 бр. съдържащи информация за предоставяните услуги. • Периодична информация в местни и регионални медии – 9 печатни публикации и 2 радиопредавания, репортажи на местен телевизионен канал-2бр. • Информационни табели – 1 брой - в офиса на проекта.
Партньори
Партньори:
Община Козлодуй
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 406 BGN
Общ бюджет: 185 525 BGN
БФП: 185 525 BGN
Общо изплатени средства: 171 223 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 185 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 881 BGN
2011 102 627 BGN
2012 29 715 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
171 223 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 157 696 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 049 BGN
2011 87 233 BGN
2012 25 257 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
145 539 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 832 BGN
2011 15 394 BGN
2012 4 457 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 683 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 7 Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. BG051PO001-5.2.07-0145-C0001
Индикатор 8 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки BG051PO001-5.2.07-0145-C0001
Индикатор 9 Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ BG051PO001-5.2.07-0145-C0001
Индикатор 10 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0145-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз