Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0291-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на самотно живеещи хора в община Димово
Бенефициент: Община Димово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Димово
Описание
Описание на проекта: Дейност 1: Информационна кампания свързана с реализирането на проекта. Дейност 2:Подбор и оценка на потребителите на услугата “Домашен помощник”. Дейност 3: Подбор на лицата, които ще доставят услугата “домашен помощник”. Провеждане на обучение Дейност 4: Документиране на задълженията и отговорностите на домашните помощници. Дейност 5: Предоставяне на услугата “Домашен помощник”.
Дейности: Информационна кампания свързана с реализирането на проекта. За периода на изпълнение на проекта ще бъдат проведени една презентация и една пресконференция. Презентацията ще има за цел да информира обществеността за стартирането на проекта, целите, дейностите и очакваните резутати. Пресконференцията ще има за цел да представи постигнатите резултати в хода на изпълнение на проекта, да сподели добри практики и опит. Ще бъдат разпространени информационни материали – дипляни-и листовки -1500бр., и рекламни табели - 2бр., чрез тях ще се популяризира и факта, че изпълнението на проекта е финансирано със средства по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Подбор и оценка на потребителите на услугата “Домашен помощник”. Подборът на лицата от целевата група ще се извърши от отдел “Социални дейности” към община Димово.
Подбор и обучение на лицата, които ще доставят услугата “Домашен помощник” Подборът на лицата ще се извърши от екипа по проекта, като крайният избор на доставчиците на услугата ще зависи от: опита на кандидатите, желанието и потенциала да предоставят конкретната социална услуга. Обучението на кандидатите ще се извърши от наети експерти.
Предоставяне на услугата “Домашен помощник" Предоставяне на услуги в домашни условия, свързани с организирането на бита и поддържане на хигиената в дома на избраните потребители на социалната услуга.
Документиране на задълженията и отговорностите на домашните помощници. По тази дейност ще бъдат изработени длъжностни характеристики, социални договори, индивидуални работни планове, график за работното време, отчетни месечни форми съобразени със специфичните нужди на потребителя.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 100 987 BGN
Общ бюджет: 97 957 BGN
БФП: 97 957 BGN
Общо изплатени средства: 86 180 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 197 BGN
2011 25 119 BGN
2012 43 147 BGN
2013 - 2 284 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 180 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 168 BGN
2011 21 351 BGN
2012 36 675 BGN
2013 - 1 941 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 253 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 030 BGN
2011 3 768 BGN
2012 6 472 BGN
2013 - 343 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 927 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 - Брой обслужвани лица – потребители на услугата “Домашен помощник”
Индикатор 6 Брой лица, потребители на услугата “Домашен помощник”, отказали се от услугата по време на изпълнение на проекта.
Индикатор 7 .Брой работни места за извършване на услугата “Домашен помощник” (трудови договори).
Индикатор 8 Брой лица, завършили програма за обучение за извършване на услугата ‘’Домашен помощник’’. BG051PO001-5.2.07-0291-C0001
Индикатор 9 Брой лица, сключили договор за изпълнение на услугата “Домашен помощник”, отпаднали по време на изпълнение на проекта. BG051PO001-5.2.07-0291-C0001
Индикатор 10 Брой лица, потребители на услугата „Домашен помощник”, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция. BG051PO001-5.2.07-0291-C0001
Индикатор 11 Брой лица, желаещи да ползват услугата “Домашен помощник” и след приключване на проекта..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз