Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0151-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Социални услуги за достоен и независим живот в община Мездра”
Бенефициент: Община Мездра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: 1. Информационна кампания с цел информиране на местната общност за проекта, обхвата на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” и начина за тяхното предоставяне. 2. Консултиране на нуждаещите се от услуги и кандидатите да предоставят услугите. 3. Оценка на потребностите от услуги на кандидатите за потребители на услугите. 4. Подбор на потребителите на социалните услуги „социален асистент” и „домашен помощник”. 5. Подбор на предоставящите услугите „социален асистент” и „домашен помощник”, чрез оценка по документи на кандидатстващите и събеседване с тях. 6. Сключване на договори със социалните асистенти, домашните помощници и потребителите на услугата. 7. Провеждане на първоначално и надграждащо обучение на социалните асистенти и домашните помощници. 8. Изработване на индивидуални планове за социални услуги за потребителите и на индивидуални работни планове на асистентите и домашните помощници; Оценка на рисковете за потребителите на социални услуги. Последващо акту
Дейности: Информационна кампания с цел информиране на местната общност за проекта, обхвата на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” и начина за тяхното предоставяне. Изготвяне на рекламни брошури и афиши, публикации в пресата, изяви в медиите – кабелна телевизия „Интер Сат” и местните радиопредавания; организиране на пресконференции за представяне на проекта и отчет за приключването му. Дейностите са необходими за популяризиране на проекта сред общността, заинтересовани от проекта групи и за изграждане на доверие.
Консултиране на нуждаещите се от услугите и кандидатите да предоставят услугите. Среща с всеки бенефициент на място и помощ за попълване на формуляра с цел облекчаване на същите.
Оценка на потребностите от услуги на кандидатите за потребители на услугите. Изготвяне на индивидуални социални оценки за потребностите на подалите заявления потребители се извършва от екипа по проекта и потенциалния потребител. Дейността е необходима, за да се оценят реалните нужди на потребителите.
Подбор на потребителите на социалните услуги „социален асистент” и „домашен помощник”. Подборът се извършва на база подадено заявление от нуждаещите се лица в стая 213 на Общинска администрация,ул.Хр. Ботев №27 или стая 113 на Общински център за социални услуги и дейности – Социален комплекс – Мездра, ул.Ив.Вазов №2. След което се извършва оценка на потребностите и се определят конкретните дейности които ще доведат до задоволяване на индивидуалните потребности на всеки потребител.
Подбор на предоставящите услугите „социален асистент” и „домашен помощник” чрез оценка по документи на кандидатстващите и събеседване с лицата. Подборът се извършва на база CV, мотивационно писмо и събеседване.
Сключване на договори със социалните асистенти, домашните помощници и потребителите на услугата. Договорите се сключват и регистрират в 7 дневен срок. Изготвяне на длъжностна характеристика на предоставящия услугата.
Провеждане на първоначално и надграждащо обучение на социалните асистенти и домашните помощници. Въвеждаща обучителна програма от екипа. Обмяна на опит с вече обучени социален асистент и домашен помощник по фаза 2. Изготвяне на правила и процедури за коректност в работата.
Изработване на индивидуални планове за социални услуги за потребителите и на индивидуални работни планове на асистентите и домашните помощници; оценка на рисковете за потребителите на социални услуги. Последващо актуализиране на плановете. Съгласно Определя се участието на потребителя на социален асистент и домашен помощник. Включва оценка на риска за здравето и безопасността, стриктно се спазва договорения период от време за извършване на услугата.
Мониторинг на услугите, чрез периодични посещения на място по домовете на потребителите и проучване степента на удовлетвореност от социалните услуги. Периодични посещения на място в домовете на бенефициентите и анкетно проучване на степента на удовлетвореност от предоставените социални услуги. Индивидуалните планове потребителите и графиците на социален асистент и домашен помощник се променят съгласно индивидуалните потребности на страните. С цел постигане на удовлетвореност на услугите по проекта.
Консултиране на потребители и доставчици на услуги в процеса на предоставяне на социалните услуги Дейности свързани с опазване на здравето, закрила на личността, защита на имуществото и финансовите средства, безопасни условия на труд, поверителност на личната информация и данни.
Финансово - счетоводна дейност. Прозрачни и ясни процедури и практики за ефективно осъществяване на дейността.
Организационно - управленски дейности, контрол и отчетност. Периодични заседания на екипа, анализ на възникналите проблеми, решения за усъвършенстване на дейностите по проекта, отчетност и мотивиране на екипа за постигане на оптималните резултати.
Партньори
Партньори:
“Любомир Мишев КИМ-96”ЕТ
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 161 BGN
Общ бюджет: 185 710 BGN
БФП: 185 710 BGN
Общо изплатени средства: 167 827 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 185 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 432 BGN
2011 118 297 BGN
2012 10 099 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
167 827 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 157 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 517 BGN
2011 100 552 BGN
2012 8 584 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
142 653 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 915 BGN
2011 17 745 BGN
2012 1 515 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 174 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз