Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0104-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0101
Наименование: Център за подкрепа на възрастни „Втори шанс за трудова реализация
Бенефициент: Дружество "Знание" - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на център в подкрепа на хората от средното поколение 45+ от уязвими групи на територията на град София, община Красно село
Дейности: Управление на проекта Създаване на група с представители на водещата организация и партньора, които ще координират и наблюдават изпълнението и завършването на задачите. Ръководителят на проекта от Дружество “Знание” и координатора от ЦПО ”Знание” ще отговарят за всички основни дейности по време на изпълнение на проекта. Координаторът на проекта ще следи дейностите да се извършват в точния срок за постигане на резултатите. Подготовка и организация на дейностите според актуализирания времеви график. Подготовка на междинните и крайния отчети.
Подбор и обучение на персонала на центъра Екипът на Центъра ще се състои от 8 щата. Ръководител на центъра, 1 психолог, 2-ма социални работници, 2-ма експерти в областа на професионалното ориентиране, 1 трудотерапевт и педагог и хигиенист на 0,5 щат. Персоналът, ще се състои от служители на пълен работен ден, и служители на непълен работен ден. Ще се организара обучение, по част от професия на назначения персонал, за запознаване със специфичните особености на предоставяните социални услуги на възрастни. Обучението ще има две части: 1. Специфика на работата с възрастни от уязвимите групи - 80 часа 2. Професионалното ориентиране и насочване на възрастни - 80 часа
3. Ремонт и доставка на оборудване Извършване на текущ ремонт - оборудване на втора тоалетна, боядисване на помещенията. Създаване на достъпна среда. Закупуване на мултимидиен проектор. Дооборудване на съществуващия кабинет за професионално обучение.
4. Подбор на бенефициенти на центъра Оповестване на съществуването на нова социална услуга в общността Информиране на потенциалните бенефицинти за възможността за ползване на услугата. Използване капацитета на социалните служби на община Красно село, за разгласяване на новата социална услуга.
5. Разработване на индивидуални програми за социално включване и рехабилитация на възрастни; трудотерапевтична дейност; рехабилитационна дейност; предоставяне на психологическа помощ; битова рехабилитация; Изготвяне на годишни индивидуални планове за професионално развитие и терапевтични процедури, което да подпомогне придобиването на нови знания и умения. Осигуряване на планирани терапевтични дейности и предоставяне на експертна помощ .
6. Предоставяне на професионално консултиране и професионално ориентиране на хора със специфични образователни потребности от уязвимите групи С всеки един бенефициент, ще се извършва индивидуална консултация и ще се изготвя план за по-нататъчни действия по отношение на допълнителна квалификация или преквалификация, съобразена с нуждите както на пазара на труда, така и с възможностите и желенията за реализация на ползвателите.
7. Предоставяне на социално-правни консултации Сключване на граждански договор с юрист, специалист по социални и трудово правни въпроси. Организиране на индивидуални и групови ежеседмични консултации по график
8. Провеждане на кампания за информиране на обществеността Избор на подходящ изпълнител и възлагане на поръчка за изработка на информационни материали. Провеждане на информационна кампания сред обществеността за възможностите на Центъра за социална подкрепа. Срещи с работодатели от общината за запознаване с потенциала на ползвателите за трудова реализация, като средство за преодоляване на социалната изолация. Центъра за социална подкрепа, като форма на алтернативна социална услуга. Публикации в местната и централна преса. Привличане на средствата за масова информация за отразяване резултатите от работата на Центъра.
9. Изграждане на система за гарантирано продължаващо обучение и професионална подкрепа на специалистите предоставящи социални услуги Ежемесечни срещи на екипа работещ в Центъра със специалисти в областта на социалните услуги. Запознаване с добрите практики в чужбина и у нас. Използване на опита от европейси проекти на Дружество „Знание” в областта на професионалното ориентиране и консултиране.
10. Дейности за приключване на проекта и отчитане разултатите Провеждане на семинар за споделяне на добрите практики създадени в Центъра със заинтересованите групи и институции.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 311 BGN
Общ бюджет: 84 695 BGN
БФП: 84 695 BGN
Общо изплатени средства: 84 689 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 695 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 862 BGN
2011 35 559 BGN
2012 30 268 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 689 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 991 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 033 BGN
2011 30 225 BGN
2012 25 728 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 986 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 829 BGN
2011 5 334 BGN
2012 4 540 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 703 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Консултирани в областта на професионалното ориентиране
Индикатор 3 Проведена информационна кампания за привличане на гражданското общество и повишаване обществената информираност
Индикатор 4 Обучени специалистите от екипа на Центъра
Индикатор 5 Брой лица ползващи социалната услуга
Индикатор 6 Брой лица започнали обучение или работа
Индикатор 7 Промяна на обществените нагласи
Индикатор 8 Изготвени индивидуални планове на ползнавелите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз