Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0233-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Алтернатива за достоен живот ”
Бенефициент: Община Червен бряг
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Червен бряг
Описание
Описание на проекта: 1. Разработване на информационни материали и провеждане на кампания сред потенциалните потребители на услугата “Домашен помощник” и обществеността; 2. Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители; 3. Разработване на необходимата документация за предоставяне на социалните услуги; 4. Подбор на потребителите на социални услуги; 5. Подбор на домашните помощници; 6. Провеждане на въвеждащо обучение на домашните помощници. 7. Сключване на договори с потребителите на домашните помощници; 8. Предоставяне на социалната услуга “Домашен помощник”; 9. Изработване на индивидуални планове за предоставяните социални услуги; 10. Методическа помощ и консултиране на домашните помощници; 14.Осъществяване на вътрешен мониторинт на качеството на предлаганата услуга “Домашен помощник”;
Дейности: 1.Разработване на информационни материали и провеждане на кампания сред потенциалните потребители на услугата “Домашен помощник” и обществеността Изработване на плакат и информационна диплянка – данни за финансиращия орган и изпълнителите на проекта; срок и размер на финансирате; критерии за подбор на потребители на социалните услуги; критерии за подбор на хората, които ще работят като домашни помощници,; тарифи и др. Публикуване на рекламно каре в общинския вестник Излъчване на съобщение по кабелната телевизия. Превеждане на разяснителна кампания сред обществеността.
2.Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Индивидуалните оценки включват: оценка на общото физическо и психическо състояние на социалния потребител, способността му за справяне с ежедневни дейности, социалната му активност и интереси; взаимоотношение със семейството му и други значими хора, битовите условия на живот, изискванията за медикаментозно лечение и диети, допълнителни потребности.
3.Разработване на необходимата документация за предоставяне на социалната услуга Събиране на информация, изработване на досиета и план-графици на потребителите на услугата и на лицата изпълняващи описаните дейности.
4.Подбор на потребителите на социална услуга На база индивидуални оценки на потребностите от социални услуги и индивидуални срещи с кандидатите за потребители, ще се извърши подбор на реално нуждаещите се потребители на предоставяните социални услуги.
5.Подбор на домашните помощници Провеждане на интервюта и преглед на документи на кандидатите за работа като домашни помощници, като се отчитат нуждите на потребителите и техния личен избор.
6.Провеждане на въвеждащо обучение на домашните помощници Провеждане на 20 часа обучение за домашните помощници по темите: нормативна база за извършване на социални услуги, функционални задължения; поддържане на лична хигиена на обслужваните лица и на дома; решаване на проблеми и конфликти и др.
7.Изработване на индивидуален план за предоставяне на социалната услуга Индивидуалният план се изготвя съвместно с потребителя или негов представител на база оценка на индивидуалните потребности от социални услуги и оценка на риска.
8.Сключване на договори с потребителите на социалната услуга и домашните помощници. Регламентиране на правата и задълженията на потребителите и доставчиците на социалната услуга. Сключване на договори.
9.Предоставяне на услугата “Домашен помощник” Извършване на социална услуга, включваща обслужване на болни, възрастни хора и самотни лица. Услугата ще бъде предоставяна в рамките на пълен работен ден или почасово. Услугата се предоставя по начин, съхраняващ човешкото достойноство и гарантираш правото на личен избор на обслужваните лица.
10.Поддържащо обучение и супервизия Всеки месец, по един ден в почивни дни, ще се провеждат специализирани консултации на домашните помощници за обсъждане на проблеми и трудности и за допълнително обучение на основни модули от професията “Домашен помощник”, специалност “Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания”.
11.Осъществяване на вътрешен мониторинт на качеството на предлаганата услуга “Домашен помощник”. Периодични посещения на потребителите и отразяване качеството на предлаганите услуги. Получаване на достоверна информация от потребителите, относно предоставяните им услуги. Осъществяване на обратна връзка. Оценка на изпълнението и напредъка на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 172 566 BGN
Общ бюджет: 166 805 BGN
БФП: 166 805 BGN
Общо изплатени средства: 152 638 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 166 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 513 BGN
2011 43 147 BGN
2012 74 978 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
152 638 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 141 784 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 336 BGN
2011 36 675 BGN
2012 63 731 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 743 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 021 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 177 BGN
2011 6 472 BGN
2012 11 247 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 896 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 233
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 233
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им 233
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 233
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ ДП 233
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП 233
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 233


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз