Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0253-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0091
Наименование: Пилотиране на иновативна социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, освободени от местата за лишаване от свобода
Бенефициент: Фондация "Фонд за превенция на престъпността - Инициативи и гражданска активност" - гр. Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Пилотиране, развитие и укрепване на територията на област Пазарджик иновативна социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, освободени от местата за лишаване от свобода. Цел на проекта е подпомогне на реинтеграцията посредством предоставяне на комплекс от услуги на 200 лица от област Пазарджик, освободени от местата за лишаване от свобода, и техните семейства.
Дейности: Д.1 „Сформиране на екип за управление на проекта” Екипът за управление ще има задачата да организира техническото, административното и финансовото изпълнение на проекта. Екипът за административното изпълнение на проекта ще се състои от ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Екипът на проекта ще се събира на работни срещи веднъж в месеца за обсъждане напредъка на проектните дейности и решаване на текущи задачи. След подписването на договора и стартирането на проекта участниците в екипа ще проведат в рамките на един ден в офиса на кандидата съвещание, за да изяснят и разпределят помежду си ролите и задачите и да подготвят детайлен план за реализацията на проекта. Ръководителят на проекта ще предложи на първата работна среща за одобрение система за вътрешен мониторинг и контрол на дейностите, която включва технически и финансови индикатори, форми на присъствени списъци и отчетни форми за проведени събития, както и форма за периодична оценка на напредъка на проекта. Ще бъде обсъден набор от критерии за оценка на работата, критерии за финансова ефективност.
Д2 „Ремонт и оборудване на помещенията за предоставяне на социалната услуга” Веднага след създаването на екипа по проекта ръководителят, координатора и счетоводителят ще пристъпят към подготовката на необходимата тръжна документация съгласно изискванията на ПМС 55. В рамките на тази дейност ще се организират тръжни процедури за избор на доставчици на необходимите компютри, хардуер, оборудване и обзавеждане, както и за избор на външен изпълнител на ремонтните дейности (съгласно описите и техническите спецификации, приложени към бюджета на проекта – Приложения Б-4 и Б-5). Предвижда се тръжните процедури да бъдат приключени през втория месец на проекта. След успешния избор на доставчици и изпълнител ще се премине към материално-техническото осигуряване на дейностите, като това ще стане на два етапа: - ремонтни дейности в помещенията, където ще се предоставя услугата: предвижда се подмяна на подовата настилка и дограмата, освежаване на стени и тавани с латекс, подмяна на врати, подзиждане на тераса и пр. - доставка и монтиране на компютри, копир-принтер, бюра, столове, климатична инсталация, провеждане на структурно и мрежово окабеляване. Тази дейност ще се извърши съвместно от кандидата и избраните доставчици, на базата на сключените договори.
Д3 „Набиране и обучение на персонала на социалната услуга” Паралелно с провеждането на ремонтните дейности и оборудването на помещенията ще се пристъпи и към набирането на необходимия персонал за предоставяне на социалната услуга. Екипа по проекта ще обяви конкурс за следните позиции: ръководител, психолог, социален педагог, четирима социални работници, касиер-счетоводител, деловодител-администратор (на пълно работно време). Подборът ще се осъществи в два етапа: 1. Подбор по документи; 2. Интервю с одобрените кандидати. В интернет сайта на ИГА и в Бюро по труда – гр. Пазарджик ще бъде публикувана обява за набиране на персонал за ЦСРИ, по критерии, определени с методиката за предоставяне на услугата. Ръководителят на проекта ще проведе срещи с кандидатите при подаването на документи. Ще бъде сформирана комисия, която да проведе интервютата с одобрените по документи кандидати., Дирекция „Бюро по труда” и Затвора – Пазарджик, Наблюдателната комисия към Общината. След интервютата ще бъдат организирани две обучения за персонала на ЦСРИ – въвеждащо, и последващо през третия месец от предоставянето на услугата. Двете обучения ще бъдат 5-дневни, изнесени, и ще се фокусират върху основните знания, техники и умения, необходими за успешното оценяване, планиране и водене на случаи в рамките на социалната услуга. Обучението ще се води от трима лектори, подпомагани от фасилитатор, и ще обхваща като минимум следните теми: • Био–психо–социален модел за разбиране и оценка на човешкото поведение • Подходи и модели при извършване на психологическа оценка на личността – индивидуални свойства и качества • Оценка на когнитивната сфера на личността - внимание, памет, мислене, интелект • Оценка на мотивационната сфера и ценностната система на личността • Описание и документиране на индивидуален психологичен профил • Специализирани инструменти за оценка на личността • Видове правонарушения и наказателна отговорност • Системният подход при работа с правонарушители и техните семейства • Работа с лишени от свобода и лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода” • Работа със зависими, насочени след изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” • Социална работа с лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода” – водене на случай, документация • Индивидуално психологическо консултиране Второто обучение (5-дневно, изнесено) на екипа ще се фокусира върху усвояването на знания, техники и умения, необходими за работа по случаи след етапа на оценка и планиране, както и допълнителни дейности на ЦСРИ с клиента: • Фамилно консултиране • Видове групови програми. Групова динамика и групов процес. • Обучение в прилагане на конкретни специализирани програми за социални компетенции, комуникационни умения, професионално ориентиране, преодоляване на последиците от институционализирането при лица, които се освобождават от местата за лишаване от свобода и др. Отново лекторите ще бъдат трима, като ще се ползват услугите и на фасилитатор. В процеса на предоставяне на услугата, и при възникнала необходимост на екипа ще се предоставя и допълнителна методическа помощ, в рамките на предвидената редовна супервизия.
Д4 „Предоставяне на социалната услуга ЦСРИ на лица, освободени от местата за лишаване от свобода” Център за социална рехабилитация и интеграция за лица, освободени от МЛС се разработва в рамките на проект «ЕНТЕР-2 (BG051PO001-5.1.01-0107-C0001)» като интегрирана комплексна социална услуга, която да се предоставя краткосрочно до средносрочно в рамките на интегриран процес на оценка, планиране и управление на всеки индивидуален случай. Етап 1 „Освобождаване” Процедурата ще започва от първия контакт с клиента, който по правило ще се осъществява в местата за лишаване от свобода. Преди стартирането на т. нар. „Подготовка за живот на свобода” от пробационния инспектор в затвора, до ЦСРИ ще се изпраща информация, а социален работник ще осъществи персонална среща с лицето, на което предстои освобождаване. На този етап ще бъде необходимо да се мотивира лицето да се възползва от услугите, които ЦСРИ може да предостави, тъй като доброволността е основен принцип на социалната работа. За тази цел, в случай на необходимост, се осъществяват допълнителни срещи с лицето. Непосредствено преди освобождаването ще се прави още една среща, която има за цел да затвърди мотивацията на лицето да стане клиент на ЦСРИ, като ще се насрочва и конкретната дата и час, в които то да се яви за първо интервю. Етап 2 „Оценка и планиране на случая” На първото интервю ще се изяснява състоянието на клиента и ще се идентифицират източниците на информация. Следващата стъпка ще бъде изготвянето на детайлна социална оценка, имаща за цел да разкрие положението на клиента, неговите умения, качества, нужди и дефицити, душевно и физическо здраве, ситуацията в дома и семейството, други социални връзки, средата, възможностите и др. Етап 3 „Реализиране на индивидуалния план” След оценката ще бъде определян отговорник за случая, който ще се грижи за изготвянето на индивидуалния работен план – дейност, която изисква активно участие от страна на клиента през целия процес на планиране. На това ниво ще се подписва договор с клиента и индивидуалният план ще бъде неделима част от него. Дейностите на ЦСРИ за лица, освободени от МЛС ще се разпределят в следните направления:  социално-правни консултации;  специализирани програми;  посредничество с институции и социални системи;  семейни консултации;  ограмотителни курсове;  обучения за придобиване на базови поведенчески умения;  програма за управление на личните финанси;  програми за професионално обучение и ориентиране. По правило работата с отделните клиенти ще продължава от 3 до 6 месеца, но в изключителни случаи ще е възможно да продължава дотогава, докато лицето има необходимост от такава подкрепа. Етап 4 „Дейности на изхода на ЦСРИ” За всеки индивидуален случай ще се прави заключителен доклад от проведената работа, който ще се предоставя най-напред на клиента. Приключването на предоставянето на услугата не означава прекъсване на връзката с клиента. При последната среща социалният работник ще разяснява на клиента възможностите за получаване на извънредни допълнителни консултации и услуги: - съдействие за получаване и ползване на ваучери за професионално обучение и обучение в различни компетенции - изготвяне на препоръки за клиента пред работодатели и институции - еднократни материални помощи според възможностите на организацията към дадения момент - други услуги, към които клиентът може да бъде насочен, според действащите към дадения момент проекти на организацията на територията на област Пазарджик Етап 5 „Проследяване на случая” След приключване на работата с клиента, водещите отделните случаи социални работници ще съставят план за проследяване развитието на индивидуалния клиент. Дейностите по проследяване ще включват събиране на информация за състоянието на регистрациите на лицето в Дирекция „Бюро по труда”, Дирекция „Социално подпомагане”, информация от евентуалния работодател на лицето, от членове на семейството (при спазване на принципа на доброволност), както и информация от местата за лишаване от свобода, в случай, че клиентът отново бъде наказан с лишаване от свобода. Проследяването ще се извършва активно през първата година след приключване на работата, и периодически през следващите две години. Цялостната работа в ЦСРИ ще се супервизира от опитни експерти, като за целта ще се провеждат месечни супервизии. Ръководителят на ЦСРИ от своя страна ще провежда седмични екипни срещи за мониторинг и усъвършенстване на практиката. В ЦСРИ в рамките на проекта ще се стартират около 200 процедури, като поне 100 ще бъдат завършени преди крайния срок за отчитане на проектните резултати.
Д5 „Мрежови дейности на ЦСРИ” За целите на развитието на партньорската мрежа на ЦСРИ и укрепването на услугата ще се проведат два обучителни семинара. Първият семинар ще бъде тридневен, под формата на изнесен съвместен семинар с участието на ръководителя на проекта, персонала на ЦСРИ, но и представители на институциите, които ще партнират на екипа на ЦСРИ в предоставянето на социалната услуга. Ще бъдат поканени пробационните инспектори от затворите в Пазарджик, Бобов Дол, София и Пловдив, представители на Дирекциите „Бюро по труда” и „Социално подпомагане” в Пазарджик и Наблюдателната комисия към Общината По време на този семинар, експертите, разработили методиката на социалната услуга с помощта на фасилитатор ще представят за обсъждане практическите аспекти на работата по предоставяне на социалната услуга, с фокус върху идентифицирането и насочването на случаи, и споделянето на информация. Обучението ще се води по програма разработена от експертите, разработили методиката на ЦСРИ за лица, освободени от МЛС. Вторият семинар ще се проведе през шестия месец на проекта (и трети от предоставянето на услугата) и ще следва по време второто обучение на екипа на ЦСРИ. Този семинар отново ще бъде изнесен, тридневен, и ще включва същата група участници, както и предходния. Целта на този семинар е да се обмени информация между ЦСРИ и партньорските институции, да се обсъдат евентуални подобрения на механизмите за споделяне на информация, насочване на случаи, както и специфични въпроси, възникващи от предоставянето, развитието и обогатяването на услугата. Освен обучителните семинари, още през първия месец управителят на ЦСРИ ще напише писма до всички местни институции и организации, запознавайки ги с естеството на социалната услуга ЦСРИ за лица, освободени от МЛС и възможностите, които тя предлага. Целта е да се установи комуникационен канал с релевантните институции и организации с цел безпроблемно насочване на клиента към услуги, предоставяни от институции като Здравната каса, личните лекари и стоматолози, заведения за лечение на зависимости, социални трапезарии, хуманитарни организации като Българския червен кръст, организации на работодатели, полиция и правораздвателни органи и пр. Механизма на тази дейност е резултат от богатия опит на ИГА, който показва че при внедряване на подобни иновации от ключово значение е информирането и осигуряването на подкрепата и участието на всички заинтересовани страни в проектните дейности.
Д6 „Визуализация и публичност” Основната част от дейностите за осигуряване на публичност и промотиране на финансирането от ЕС и българското правителство ще бъде реализирана в рамките на проект „ЕНТЕР-2 (BG051PO001-5.1.01-0107-C0001)”, който предвижда редица такива дейности: „Разработване, издаване и разпространение на 2 вида информационни диплени по проекта в 500 тираж от всеки вид и един вид постер в 300 броя; Изработване и излъчване на ТВ клип в местни телевизии в Пазарджик и Пловдив; Организиране и провеждане на две ТВ дискусии в местни телевизии в Пазарджик и Пловдив; Изработване и поддържане на специален интернет сайт на проекта – в рамките на 18 месеца; Редактиране, подготовка за печат, издаване и разпространение на „Наръчник за прилагане на модела ЕНТЕР – 2” в тираж 500” Тъй като настоящият проект представлява естествено развитие и продължение на дейностите по проект „ЕНТЕР-2 (BG051PO001-5.1.01-0107-C0001)”, съобразно поетите ангажименти за осигуряване на устойчивост, в рамките на настоящия проект е необходимо само финансиране, което да осигури задължителните елементи на визуализация и публичност на финансирането от ЕС и българското правителство: Поставяне на информационна табела на входа на помещенията, където се предоставя услугата Поставяне на отличителни стикери на закупеното оборудване Освен това ще бъдат изработени отличителни знаци на персонала на социалната услуга: специални служебни карти. В рамките на тази дейност през цялото времетраене на проекта ще се спазват изискванията за визуализация и публичност на финансирането от ЕС.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 276 BGN
Общ бюджет: 156 174 BGN
БФП: 156 174 BGN
Общо изплатени средства: 156 161 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 156 174 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 655 BGN
2011 0 BGN
2012 117 505 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
156 161 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 857 BGN
2011 0 BGN
2012 99 880 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 736 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 798 BGN
2011 0 BGN
2012 17 626 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 424 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой доставчици на социални услуги в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 4 Брой разкрити иновативни форми на социални услуги в общността
Индикатор 5 Обучени психолози, социални работници и др. за работа в центъра
Индикатор 6 Брой лица от затвора, реинтегрирани в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз