Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0202-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0087
Наименование: Център за обществена подкрепа в община Карлово
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Създаване на Център за обществена подкрепа за работа с децата в риск на територията на община Карлово, който да повиши качеството на социалните услуги за деца в риск, да разнообрази обхвата и увеличи обема на социалните услуги, които гарантират нормално развитие, подходящо образование и равен шанс за пълноценно участие на децата в реалния живот. Да се подпомогне социалното включване на минимум 50 деца в риск на територията на община Карлово, чрез предоставяне на нови социални услуги.
Дейности: 1. Административно управление на проекта и вътрешен контрол За успешното изпълнение на проекта и постигането на планираните резултати е от първостепенна важност осигуряването на качествени ресурси за изпълнение на дейностите и управлението на проекта. Екипа по управление на проекта се състои от ръководител, координатор, счетоводител. Вътрешна оценка на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности. Предвижда се провеждането на ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите и изготвяне на финансово – счетоводен отчет. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за действие”. Степента на изпълнение на всяка от дейностите ще се оценява чрез т.нар. “обективно проверими показатели”. Ще се изготвят месечни отчети от всеки представител от екипа на проекта, които ще се предават на Ръководителя за анализ и обобщаване на ситуацията. Лични месечни отчети ще изготвят: счетоводителя и координатора на проекта. Счетоводителя ежемесечно ще представя справка за разходването на средствата. След приключването на ремонтните дейности и стартиране на предоставянето на услугата всеки член от екипа на Центъра за обществена подкрепа ще изготвя и представя на директора на центъра месечен отчет за дейността си. Директора на центъра ще изготвя обобщен доклад за дейността и степента на изпълнение и постигане на заложените резултати и ще го представя на ръководител проекта. В началото на всяка седмица ще се провеждат оперативки за контрол на напредъка по проекта.
2. Строително-ремонтни работи Ще се избере подизпълнител за извършване на ремонтните работи по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Дейността обхваща извършването на текущ ремонт на помещенията на ЦОП.
3. Закупуване на материали за работата на Центъра За да функционира центърът нормално е необходимо закупуването на различни видове материали за провеждане на игротерапия, рисуване, спортни дейности и др. подробно описание на материалите и оборудването е дадено в бюджета.
4. Изработване на рекламни материали По проекта е планирано изработването на: Информационни табели – 2 броя Брошури – 500 броя Плакати – 100 броя Химикали – 100 броя Бележници – 100 броя Всички рекламни материали ще бъдат съобразени с изискванията на съответните регламенти за оформление.
5. Пресконференция за представяне на проекта В съответствие с изискванията за осигуряване на информация и публичност ще се подготви и проведе 1 пресконференция
6. Комплексни услуги, предоставяни от Център за обществена подкрепа в община Карлово Предложените услуги ще бъдат изцяло съобразени със законовата и подзаконовата нормативна уредба в социалната сфера, както и със стратегическите документи, приети от Министерския съвет в областта на закрилата и благосъстоянието на децата. В Центъра за обществена подкрепа ще се предоставят следните услуги: - Изготвяне на индивидуална социална оценка за всяко дете - Разработване на индивидуални планове за предоставяне на услуги - Консултиране, медицинска, социална, образователна и психологическа подкрепа и професионално ориентиране - Юридически консултации - Здравни консултации - Приемна грижа - Училище за родители - Семейно консултиране и подпомагане - Организиране на извънкласни занимания – спорт, клубове по интереси - Образователни програми за правата и задълженията на децата, гражданите; опасностите от наркотиците, алкохола, цигарите; как да се предпазят от насилие и др. Всички те са подробно описани в следващите таблици.
Дейност 6.1 – Изготвяне на индивидуална социална оценка за всяко дете Дейността ще се извършва в съответствие със законовите и подзаконовите изисквания към доставчиците на социални услуги
Дейност 6.2 – Разработване на индивидуални планове за предоставяне на услуги Дейността ще се извършва в съответствие със законовите и подзаконовите изисквания към доставчиците на социални услуги
Дейност 6.3 - Консултиране, медицинска, социална, образователна и психологическа подкрепа и професионално ориентиране В Центъра за обществена подкрепа ще работят широк спектър от специалисти – социални работници, педагози, психолог, логопед и др. Предоставянето на услугите ще бъде изцяло съобразено с потребностите на децата и ще се извършва на базата на изготвена индивидуална социална оценка и план за предоставяне на услугата за всяко дете.
Дейност 6.4 – Юридически консултации В центъра за обществена подкрепа ще се извършват юридически консултации на всички деца. Децата ще бъдат запознати с правата си съгласно Закона за защита правата на детето. Ще се осигури възможност за консултации относно различни юридически проблеми, които ги касаят.
Дейност 6.5 – Здравни консултации Ще се осигури възможност за консултации относно различни аспекти на здравната култура – предпазване от полово предавани болести, наркотични и други зависимости, предпазване от забременяване и др.
Дейност 6.6 - Приемна грижа Дейността включва: - консултиране и подкрепа на кандидатите за приемни родители, приемните семейства и децата, живеещи в приемни семейства; - популяризиране на приемната грижа; - разработване и изпълнение на програми за обучение на кандидатите; - организиране на групи за самопомощ;
Дейност 6.7 - Училище за родители Родителите ще бъдат обособени в групи в зависимост от възрастта на децата си – от 4 до 7 години, от 8 до 14 години и от 15 до 17 г. На модулен принцип ще се организират обучителни курсове за придобиване на родителски умения в следните области: 1. Формиране на общи способности за отглеждане и работа с деца 2. Формиране на специфични способности. Образователните курсове ще включват следните теми: - Развитие на детето - Отглеждане и възпитание на деца със специални нужди и образователни потребности - Развитие на социалната компетентност - Диагностика и профилактика на агресивното поведение - Просоциално поведение - Управление на агресивното поведение - Социална компетентност възпитание и отглеждане на деца с емоционални поведенчески проблеми - Зависимости - Кризи и загуби - Конфликти и междуличностни отношения - Насилието - Социална компетентност и междуличностни отношения - Консултиране при взаимоотношения на подчиненост
Дейност 6.8 – Организиране на извънкласни занимания – спорт, клубове по интереси и др. Дейността ще се изпълнява в съответствие с Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Специалната закрила по наредбата се предоставя с цел: 1. насърчаване на творческите заложби и потребности на децата; 2. осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата; Дейността обхваща: - организиране на свободното време, създаване на лични контакти и развитие на социални умения; - организиране на кръжоци и клубове по интереси; - спортни, образователни и развлекателни занимания;
Дейност 6.9 – Образователни програми за правата и задълженията на децата, гражданите; опасностите от наркотиците, алкохола, цигарите; как да се предпазят от насилие и др. Дейността обхваща разработването различни образователни програми и провеждането на обучения на децата от различните възрастови групи – от 4 до 7 г.; от 8 – 14 г. и от 15-17 г. за правата и задълженията на гражданите и децата, за опасностите и последиците от пушенето, злоупотребата с алкохол и наркотици, трафика на хора, сексуалната експлоатация, осъзнаване на проблемите, свързани с насилието и безпризорността и др.;
Дейност 6.10 – Изготвяне, отпечатване и разпространение на наръчници и информационни брошури Дейността обхваща разработването, отпечатването и разпространението на следните информационни материали: • наръчник "Работа с деца и семейства в риск" • наръчник "Работа с деца, жертви на насилие или престъпление /физическо, психическо, сексуално/" • наръчник "Работа с деца със зависимости" • информационна брошура за услугите предоставяни от ЦОП • информационна брошура за насилието • информационна брошура за различните зависимости
Дейност 7 – Контрол на качеството на предоставяните услуги В съответствие с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, доставчикът ще разработи процедура за вътрешен контрол на предоставяните услуги и ще осъществява периодично такъв контрол. Ще се контролира функционирането на услугата и контролната дейност ще се документира. Ежегодно ще се изготвя обобщен доклад за резултатите от осъществения вътрешен контрол и предприетите действия за отстраняване на установените пропуски, достъпен за всички заинтересувани лица и организации. Дейността включва осигуряването на съответствие на предоставяните в Младежкия център социални услуги за деца, с приложимите стандартите по глава трета от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Стандарти: 1. Доставчикът осигурява условия и подкрепа на детето за живот в семейна или близка до семейната среда и за изграждане на значими отношения със семейството и близките му. 2. Доставчикът информира детето и семейството за начина на предоставяне на услугата и за членовете на персонала, които ще я изпълняват. 3. Доставчикът събира само тези лични данни за детето и семейството, които са необходими за предоставяне на услугата. 4. Доставчикът уведомява компетентните органи и родителите за всеки инцидент, свързан със закрилата на децата, ползващи услугата. 5. Доставчикът осигурява условия за изграждане на отношения, основани на взаимно уважение и разбиране между децата и персонала. 6. Доставчикът на услугата следва да осигури местоположение и материална база, които да съответстват на целите и функциите на услугата. 7. Доставчикът е длъжен да осигури безопасна и сигурна среда за децата. 8. Доставчикът е длъжен да проведе внимателен подбор на персонала и доброволците, работещи с деца. 9. Доставчикът осигурява числеността, опитът и квалификацията на персонала да бъдат съобразени с необходимостта от осигуряване на качествена грижа за децата; осигурява професионална и методическа подкрепа на персонала и възможност за повишаване на квалификацията му. 10. Доставчикът разработва процедура за вътрешен контрол на предоставяните услуги и осъществява периодичен вътрешен контрол върху работата на персонала и качеството на предоставяните грижи.
Дейност 8 – Повишаване капацитета на персонала Дейността включва обучения за повишаване на професионалния капацитет на персонала и осигуряване на методична помощ, чрез разработване и издаване на помагала за работа с деца и семейства в риск. Ще бъдат разработени и издадени три вида помагала, третиращи различни аспекти на работата с деца и семейства в риск: 1. "Психология на децата и младежите лишени от родителски грижи" 2. "Работа с деца и семейства в риск" 3. "Работа с деца, жертви на насилие или престъпление /физическо, психическо, сексуално/" Наръчниците ще се изработят от висококвалифициран експерт консултант – проф. Румен Стаматов от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Планирано е провеждането на 1 шестдевно въвеждащо обучение и 3 тридневни поддържащи обучения.
Дейност 9 – Отчетност Община Карлово ще изготви междинни доклади и заключителен доклад. Тези доклади ще се състоят от техническа част и финансова част и ще се изготвят съгласно образци приложени в Договора. Докладите ще съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението на дейностите по проекта за описвания период. Към доклада ще се прилага опис на разходооправдателните документи и копия на същите, заверени „Вярно с оригинала”. Оригиналните разходооправдателни документи ще се съхраняват от общината, но ще се предоставят на Договарящия орган за сверяването им с копията. Междинни доклади ще се представят заедно с всяко искане за междинно плащане. Заключителният доклад ще се изпрати до два месеца след изтичане на срока на изпълнение на договора. Изпълнението на проекта стриктно ще се придържа към договора с Възложителя. Община Карлово ще предоставя на Договарящия орган, Управляващия орган и Сертифициращия орган цялата изисквана информация относно изпълнението на проекта в срок от 5 работни дни от поискването й. Ако Договарящият орган извършва текуща или последваща оценка на проекта, общината ще предостави на Договарящия орган и/или на лицата, упълномощени от него, цялата документация или информация, която би спомогнала за успешното провеждане на оценката.
Дейност 10 – Заключителна конференция Организиране и провеждане на заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта и стратегията за развитие на Центъра за обществена подкрепа. На конференцията ще бъдат поканени минимум 40 представители на целевата група, медии, държавни организации и институции и неправителствени организации. Дейността е планирана в съответствие с изисканията за осигуряване на публичност. Необходимо е да се осигури максимална публичност за постигнатите резултати и за факта, че проекта е съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и държавния бюджет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 187 302 BGN
Общ бюджет: 146 550 BGN
БФП: 146 550 BGN
Общо изплатени средства: 143 110 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 460 BGN
2011 30 613 BGN
2012 75 037 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 110 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 567 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 841 BGN
2011 26 021 BGN
2012 63 781 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 644 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 619 BGN
2011 4 592 BGN
2012 11 256 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 467 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Предоставени комплексни и индивидуални терапевтични, образователни и обучителни програми за социално включване, професионално развитие и интеграция на 50 деца в риск


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз