Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0198-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0086
Наименование: „Център за обществена подкрепа – гр. Червен бряг”
Бенефициент: Община Червен бряг
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Червен бряг
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на живот и социалните умения на деца в риск и техните семейства на територията на община Червен бряг чрез прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи на работа с уязвимите групи и превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици .
Дейности: Дейност 1 : Организация и управление на проекта Дейността включва няколко под-дейности: 1.1. Организация на екипа - Включва сформиране на екип по проекта. Ще бъдат разпределени задълженията, ще се определят правилата за работа и докладване. Ще се обсъди плана за действие и процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност. Ще бъде изготвен детайлен план-график, а в случай на възникнала непредвидена ситуация – актуализация на плана на действие. Ще се провеждат периодични срещи на екипа. 1.2. Тръжни процедури за избор на изпълнители за СМР и доставкина оборудване, обзавеждане и канцеларски материали, необходими за осъществяването на проекта. Ще бъде разработена тръжна документация по изискванията на НВМОП, чл. 2, ще се проведат процедури и ще се подпишат договори с външни изпълнители при спазване принципите на конкурентност и прозрачност. 1.3. Отчетност - Отчети за вътрешния напредък на проекта ще бъдат изготвяни на заинтересованите страни, включително и пред родителите - най-малко два пъти по време на проекта. Отчетите ще се изготвят писмено от ръководителя и счетоводителя на проекта и ще съдържат минимум: описание на извършените дейности, предстоящи дейности, резултати до момента, очаквани резултати, изразходвани средства, проблеми (ако съществуват). Всички други отчети ще се изработват по изискванията и сроковете на ОП РЧР.
Дейност 2 : Провеждане на тръжна процедура за избор на фирма-изпълнител на СМР, доставка на материали и оборудване. Изпълнителите ще се избират с тръжна процедура по НВМОП – подготвя се пакет документи и се информира обществеността, за да се гарантира прозрачност на действията по подбора.
Дейност 3 : Информационна кампания. Дейността ще се изпълнява от външен изпълнител. При изработване на информационните материали ще бъдат спазени насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност, приложени към пакета с документи по настоящата схема.
Дейност 4 : Ремонт на помещение за офис на проекта. Дейността включва ремонт на помещение, предоставено с решение на Общински съвет за целите на проекта. Ще бъдат обособени самостоятелни помещения за работата на специалистите в ЦОП; ще се подмени съществуващата дограма и ще се ремонтират санитарните възли.
Дейност 5 : Доставка на офис оборудване и обзавеждане. Необходимото оборудване и обзавеждане е с цел създаване на подходяща среда за работа на центъра и техническо обезпечаване на дейностите по проекта.
Дейност 6: Разработване и прилагане на система за управление, вътрешен мониторинг и контрол на качеството на услугата Екипа по управление на проекта съвместно с експертите ще разработят иновативна система за управление, вътрешен мониторинг и контрол на дейностите по предоставяне на услугите, която включва : І. Процедури и правила за управление на услугата – Правилник за вътрешния ред, длъжностни характеристики, система за работа със сигнали и жалби, образци на договори и документи, анкети за обратна връзка и др. II.Мониторинг.Създаване на механизми за постоянно проследяване на качеството на предоставяните услуги и техния ефект, включително чрез ясни индикатори и правила при предоставяне на услугата. Посещения в отговор на възникнали потребности; Ежемесечни срещи с децата - потребителите на социалната услуга и персонала на Центъра с 2-ма членове на проектния екип – извършваши мониторинга ; Мониторингът включва: Оценяване качеството на услугата; Обратна връзка с потребителите на социалната услуга; Обратна връзка с персонала, предоставящ услугата; Оценяване рисковете за потребителите; Внасяне на промени в индивидуалните планове за социални услуги. Резултатите от всяка проверка се отразяват в специален формуляр за мониторинг и се обобщават в ежемесечен доклад. ІІI.Супервизия. Извършва се от 1 експерт- консултант - Ежемесечни срещи с персонала - консултации по качеството на предлаганите услуги и поддържащо обучение. Оказване на коригиращо въздействие върху изпълнението на услугата с цел подобряване на качеството й. Ще се споделят добри практики. Супервизията ще се провежда 9 месеца по 8 часа месечно . Резултатите от всяка среща - супервизия се описват в специален формуляр и се обобщават в ежемесечен доклад.
Дейност 7: Проучване на нуждите в рамките на целевата група. Подбор на потребители Предвижда се провеждане на анкетно проучване сред целевата група, анализ за състоянието на нуждите с 80 деца потенциални потребители. Потенциални потребители ще бъдат насочени от Отдел за закрила на детето, Местните и училищни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Детска педагогическа стая, Дирекция „Социално подпомагане”. • Подборът на потребители по проекта ще се извърши от Работна група, която включва представители на екипа на проекта и заинтересованите институции на територията на община Червен бряг • Подборът ще се извършва на два етапа. Първоначално и последващо-динамично, с оглед на реалните потребности на ползвателите и наличните ресурси /финансови и човешки/ за предоставяне на услугата в рамките на проекта. Ежемесечно екипът по проекта ще извършва актуализация на потребителите. При отпадане на потребители, възникнали нови потребности и излишък на ресурси ще се извършва процедура за нов подбор и предоговаряне на услугите. Децата, които ще бъдат включени в проекта ще бъдат подбрани съгласно процедура, разработена от доставчика на услугата с участието на екипа по проекта при спазване на основни критерии: Да са деца, живеещи на територията на община Червен бряг на възраст от 4 до 18 години, за които е налице един или повече от следните рискове: от отпадане от училище; чиито семейства неглижират тяхното отглеждане и възпитание; деца с прояви на асоциално поведение. Предвид очакванията за по-голям брой потребители, ще се приложи следната процедура. 1. Прием на заявления и документи на потенциални потребители. 2. Селекция по документи, съобразно заложените критерии 3. Изготвяне на социална оценка на нуждите. 4. Изготвяне списък на кандидат-потребителите – деца и членове на техните семейства, според идентифицираните потребности и нужди 5. Избор на потребители, с решение на Работната група по подбора. 6. Сключване на индивидуален договор с потребителите/техните законни представители/.
Дейност 8. Изработване на критерии за подбор и избор на персонал, зает с предоставяне на услугата Екипът по управление на проекта ще изработи критериите за подбор на персонала. Конкурсът ще проведе по документи и събеседване с кандидатите. Подборът се извършва от комисия в състав –ресорен зам.- кмет, ръководителя на проекта и представител на Дирекция „Социално подпомагане”. Комисията ще изработи Критерии за подбор кандидати за всяка длъжност като се съобрази с: длъжностната характеристика за съответната длъжност; действащата нормативна уредба, стандарти и правила; особеностите на целевата група; териториалния обхват на проекта. Основни изисквания при подбора : • Да са специалисти – психолози, педагози, социални педагози, социални работници, безработни и желаещи да работят допълнително, които ще бъдат обучени за предоставяне на подобен вид индивидуално ориентирани услуги. • С предимство при подбора ще се ползват лица, които имат необходимите личностни качества и опит в работа с деца в риск. Процедурата за подбор включва: • Обявяване следните позиции: 1 ръководител, 1 психолог, 2 педагози, 1 социален работник, 0,5 - хигиенист
Дейност 9. Обучение на заетите с предоставяне на услугата Наетите лица и членовете на екипа за управление на проекта и представители на заинтересованите институции – общо 14 лица ще преминат курс на въвеждащо обучение за предоставяне на услугата - 30 учебни часа. В обучението ще бъдат привлечени да участват и специалисти от общински и държавни институции на местно ниво, организации, които работят с деца и семейства в риск, студенти и доброволци. Изготвя се програма за обучение, която включва 6 специализирани обучителни модула, съобразени с изискванията на Закона за закрила на детето, Правилника за неговото прилагане, Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция и други приложими нормативни документи Идентифицират се лекторите, изготвя се график на обучението; В рамките на 5 дни ще се проведе обучение в 6 модула, както следва: 1. Организация и управление на социалните услуги за деца в риск – 6 часа теория. 2. Законодателство в сферата на социалните услуги за деца – 3 часа теория. 3.Здравословни и безопасни условия на труд. Трудово-правни и икономически знания – 6 часа теория. 4. Специфични проблеми при деца в риск от изоставяне, неглижиране и въвличане в престъпна дейност, и техните семейства – 3 часа теория. 5. Морално-етични аспекти в работата с деца в риск и техните семейства– 3 часа теория. 6. Делово общуване. Практически тренинг –9 часа практически занятия. В процеса на предоставяне на услугата ще се извършва поддържащо обучение/ супервизия -9 месеца х 8 часа За провеждане на обучението ще бъдат поканени лектори с висока квалиликация и опит предоставяне на социални услугие на деца в риск.
Дейност 10. Предоставяне на социалната услугата „Център за обществена подкрепа” При предоставяне на социалната услугата ще се приложи Методология и инструментариум, разработени от екипа на проекта, съвместно с екипа на центъра. 1.Услугите ще се предоставят след сключване на договор между доставчика на услугата и родителя (настойника, попечителя) на детето – потребител на услугата. В договора се дефинират правата и задълженията на страните и санкциите при неприемливо поведение. При настаняването всяко дете получава: • фланелка, шапка, раничка и значка с емблемата на Центъра. • Храна и напитки при групови обучения. 2. На всеки отделен потребител се извършва социална и психологическа оценка и оценка на риска със специално разработен инструментариум СИОР /специализиран инструмент за оценка на риска/. Обект на оценка са: комуникативните умения, социални умения – взаимодействие с околните, изследване на агресивност, самоконтрол и самокритичност, оценка на средата, ценности и нагласи, силни страни и таланти, дефицити и ограничения произтичащи от личността и средата и др. 3. Планирането на грижите се извършва от мултидисциплинален екип на работна среща, в която участва и родителя (настойника, попечителя) при отчитане на мнението, желанията и интересите на на детето - потребител. Изготвя се индивидуален план и индивидуални графици за предоставяне на услугата на всяко дете-потребител.Отговорният служител по конкретния случай запознава детето с изготвения план и графика за дейностите. 4. В рамките на проекта в продължение на 12 месеца всяко дете – потребител на услугата и членове на неговото семейство ще получат в Центъра за обществена подкрепа комплексна социална услуга. Със всяко дете ще се работи индивидуално, като един път месечно ще се провеждат групови обучения. Услугата включва: Дейности в подкрепа на семействата за изграждане на подкрепяща среда /правни, психологически, социални, медицински и педагогически консултации, семейно консултиране, беседи, психо-социална подкрепа, обучение за оказване на подкрепа на децата в семейна среда. Дейности в подкрепа на децата за развитие на личностния им потенциал, превенция на отпадане от училище и социално изключване Услугата ще се предоставя по разработени индивидуални графици и включва: А. Модулни-индивидуални и групови програми за социално включване Модул «Мотивационен тренинг» - въвеждане в работата на центъра, формиране на позитивно отношение и мотивиране за участие 2 групи х 10 часа групова работа с х 10 деца Модул «Опознай себе си» - техники за самопознание, самооценка и анализ на собственото поведение - 3 групи х 15 часа групова работа х 10 деца Модул «По-добрата идея за моето бъдеще» изготвяне на поведенчески план. Формиране на умения за планиране на бъдещето – 2 групи х 10 часа групова работа х 10 деца Модул «Базови социални умения» - формиране на комуникационни умения, работа в екип, техники за себепредставяне – 2 групи х 20 часа х 10 деца Б. Корекционно-компесаторна и терапевтична работа • Поведенческа терапия Модул «Контрол на гнева» 2 групи х 10 часа гр. работа х 10 деца Модул «Асертивно поведение» 2 групи х 10 часа гр. работа х 10 деца • Фамилна терапия Модул «Родителски стилове» 2 гр. х10 часа гр. работа х. 10 възрастни. Модул «Решаване на конфликти» 2 гр. х 10 часа гр. работа х. 10 възрастни. В. Занимания и дейности в свободното време • участие в състезания, конкурси, изложби • благотворителни инициативи и социални дейности • инициативи, свързани с празници Г. Образователни програми и дейности в подкрепа на ученето. • Помощ в подготовката на учебния материал – към деца със затруднения • Здравно образователна програма - СПИН, наркотици,цигари и алкохол • Образователна програма Опасностите в Интернет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 118 228 BGN
Общ бюджет: 54 810 BGN
БФП: 54 810 BGN
Общо изплатени средства: 55 767 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 646 BGN
2011 25 088 BGN
2012 7 034 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 767 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 099 BGN
2011 21 324 BGN
2012 5 979 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 402 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 547 BGN
2011 3 763 BGN
2012 1 055 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 365 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 3 Брой сключени договори с преките потребители на услугата “Център за обществена подкрепа”
Индикатор 4 Брой деца, ползващи услугата
Индикатор 5 Брой разработени индивидуални развиващи програми в подкрепа на детето
Индикатор 6 Брой проведени консултации със семействата на децата, потребители на услугата -психологично консултиране на семействата на децата; -експертно консултиране /педагогическо, , социално, правно и др./ за ресурсите на детето.
Индикатор 7 Брой проведени информационни кампании за популяризиране на услугата
Индикатор 8 Брой участници в информационните кампании 0198
Индикатор 9 Брой лица/деца, потребители на услугата отказали се от услугата по време на изпълнение на проекта
Индикатор 10 Брой лица, сключили договор за изпълнение на услугата “Център за обществена подкрепа” отпаднали по време на изпълнение на проекта.
Индикатор 11 Брой работни места за извършване на услугата “Център за обществена подкрепа/трудови договори
Индикатор 12 Брой деца, посещаващи училище в следствие ползване на услугата
Индикатор 13 Брой деца, потребители на услугата ”, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция.
Индикатор 14 Брой деца, желаещи да ползват услугата “Център за обществена подкрепа” след приключване на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз