Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0062-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0094
Наименование: Център за обществена подкрепа, гр. Димитровград
Бенефициент: Община Димитровград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 04.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Проектът цели рабона, свързана с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви, предназначено да обслужва община Димитровград.
Дейности: Дейност 1 - Сформиране на екип за управление на проекта – изграждане на екип, изработване на детайлен план за изпълнение на проекта. 1. След сключване на договора, със заповед на кмета на общината, се сформира екип за управление на проекта, състоящ се от ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник ремонтни дейности 2. Работна среща на екипа – разпределяне на роли и отговорности, подготовка на детайлизиран план за работа, изработване на график на екипните срещи, уточняване периодичността на отчитане.
Дейност 2 - Създаване на материални условия –оборудване на ЦОП. 1. Провеждане на процедура за избиране на доставчик на необходимото оборудване. 2. Закупуване на необходимото оборудване.
Дейност 3 – Подбор и обучение на персонала на ЦОП и специалисти от звената за социални услуги, базирани на територията на община Димитровград 1.Изработване на длъжностни характеристики и определяне на критерии за подбор на персонала. 2.Публикуване на обяви в местната преса. 3.Подбор на персонала: преглед и оценка на постъпилите кандидатури; насрочване на дати за интервюта;провеждане на интервюта. 4. Назначаване на персонала – сключват се договори с избраните кандидати. 5. Стартово обучение на персонала, назначен в ЦОП. Предвижда се обучението да се проведе, разпределено в 8 модула, всеки модул по 3 дни/по 8 учебни часа/ – общо 24 дни, както следва: Модул 1 „Встъпително обучение” – осигурява основни познания в областта на социалната работа и законодателството и поставя началото на формиране на умения за работа в екип по проблемите на децата и семействата в риск и работа по случай. Модул 2 „Умения за консултиране”- насочено към теми като значението на взаимоотношенията в консултирането и работата по случай, усвояване на уменията за провеждане на динамично интервю с клиент чрез ролеви игри и работа по казуси. Модул 3 „Развитие на детето, оценка на потребностите и планиране на грижите” – усвояване на теоретични познания за етапите от развитието на детето и формиране на практически умения за оценка на потребностите и планиране на грижите в центъра. Модул 4 „Изграждане на умения за самостоятелен живот и социална интеграция” – развиване на умения за работа с деца и подрастващи – в индивидуален и групов формат – по теми като кариерно развитие, умения за общуване и създаване на социални контакти, умения за ползване на права и гражданско поведение и умения за социално включване. Модул 5 „Работа с деца, отпаднали от училище и превенция на отпадането от училище. Работа с деца с отклоняващо се поведение” – обучение, насочено към развиване капацитета на екипа на ЦОП и подпомагане процеса на формиране на програми за работа с тази целева група. Модул 6 „Работа в общността и мобилна работа” – обучение, предоставящо освен теоретична подготовка и възможност за изпробване на практика на наученото за мобилизиране и организиране на ресурсите на средата в подкрепа на развитието на клиентите на центъра, работа с институции и организации, работа с родители и близки на деца в риск. Модул 7 Работа с деца, жертви на насилие, трафик и под полицейска закрила” – изграждане на основни умения за идентифициране на жертвите на насилие, запознаване с наръчника на Държавната агенция за закрила на детето за насилието, предоставяне на информация за начините на подкрепа но жертва на насилие. Модул 8 Работа с приемни семейства и осиновители” – повишаване на познания на екипа на ЦОП за приемната грижа и осиновяването, законодателството в тази област; предоставянето на информация за добри практики; оценка и обучение на приемни родители и осиновители. По време на обучението ще бъде проведено обучително посещение на ЦОП гр.Пловдив С цел подобряване организацията на работа и превенция на феномена „професионално прегаряне” се предвижда ежемесечна супервизия на персонала, назначен в ЦОП Димитровград.
Дейност 4 – Разработване на Ръководство за социална работа с потребители на предоставяните социални услуги в ЦОП. Темите, залегнали в обучението на персонала, ще бъдат разработени в ръководство, което да служи както за обучение на последващо постъпили на работа специалисти, така и за методическо помагало при решаване на текущи проблеми и обмяна на добри практики. Ръководството ще бъде отпечатано в 10 екземпляра.
Дейност 5 – Предоставяне на конкретните социални услуги Предвижда се стартирането на услугите да започне след четвъртия месец, като те ще се предоставят от обучените за целта специалисти. За предоставяне на специализирани консултации ще бъдат наемани външни специалисти, наети на граждански договор. Ще се предоставят следните социални услуги: - семейно консултиране и подкрепа. - превенция на насилието; - превенция на отклоняващо се поведение и работа с деца с отклоняващо се поведение; - превенция на отпадане от училище; - деинституционализация и интеграция; - обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция; - обучение на приемни родители и кандидат-осиновители ; За всяка от предоставяните услуги ще бъде разработена информационна дипляна в тираж 700 броя – общ брой – 1400 дипляни. Ще бъде издадена брошура за превенция на наркоманиите в тираж 1000 броя. Извън рамките на индивидуалните, семейни и групови консултациии работа, ще бъдат провеждани занимания с групи по интереси „Моя нов приятел книгата”, „Моя нов приятел изкуството”, „Моя нов приятел спорта”, „Моя нов приятел природата”. Периодично ще се провеждат информационни кампании в общността и образователни сесии в масовите училища на територията на общината. При провеждането на кампанията „Не на насилието” ще бъдат раздадени 500 броя тениски с тематична щампа Ще бъдат организирани еднодневни тематични излети, посещения на кино , театър, културни събития, провеждани в общината, както и съвместни дейности с Общинско предприятие „Детски и младежки център”. Ще се организира тематична фотоизложба.
Дейност 6 – Последващо специализирано обучение на персонала След като премине основен курс на обучение и започне конкретната дейност по предоставянето на социални услуги в ЦОП, се предвижда с персоналът да бъдат проведени още два специализирани курса на обучение, 1. Приемна грижа и превенция на изоставянето – общо 7 дни по 8 часа, разделени на два модула. След обучението ще се проведе обмяна на добри практики в ЦОП „Усмивка” гр. Ямбол. 2. Превенция на употребата на психоактивни вещества – общо 2 дни по 8 часа, разделени на три модула След обучението ще се проведе кръгла маса на тема „Превенция на употребата на психоактивни вещества” с участието на 20 представители на ключови страни по темата от общността.
Дейност 7 – Информираност и публичност Ще бъдат изработени плакати - 400 броя и дипляни – 700 броя, популяризиращи дейността на ЦОП. Ще бъде заснет видеоклип, който ще се излъчва по местната кабелна телевизия. Ще бъде изработена интернет страница, представяща дейностите на ЦОП. В местната преса ще бъдат публикувани най-малко 2 статии, запознаващи общността с дейностите по проекта и предоставяните социални услуги. Ще бъдат поставени 1 информационни табели, 2бр. транспаранти, съдържащи информация за проекта, неговия изпълнител и финансиращата програма, 6 указателни табели, съдържащи информация за стаите в ЦОП и изработени 500 бр.стикери с наименованието на проекта, изпълнителя на проекта и финансиращата организация. При стартиране на социалните услуги в ЦОП ще бъде проведена конференция с цел повишаване на чувствителността на общността към проблемите на децата в риск. Конференция ще бъде проведена и при приключване на проекта – в рамките на два дни, като 1-я ден ще включва презентация на дейността на ЦОП, Димитровград и изказвания на потребители на услугите предоставяни в центъра, а през 2-я ще се презентира дейността на Центрове за обществена подкрепа от други общини.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 144 034 BGN
Общ бюджет: 118 472 BGN
БФП: 118 472 BGN
Общо изплатени средства: 118 468 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 118 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 807 BGN
2011 24 387 BGN
2012 65 274 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 468 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 486 BGN
2011 20 729 BGN
2012 55 483 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 698 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 321 BGN
2011 3 658 BGN
2012 9 791 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 770 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой обучени лица от персонала на ЦОП и екипа по проекта
Индикатор 3 Брой проведено обучително посещение
Индикатор 4 Брой проведена обмяна на добри практики
Индикатор 5 Брой разработени ръководства
Индикатор 6 Брой издадени информационни дипляни за социалните услуги
Индикатор 7 Брой издадени информационни дипляни за популяризиране дейността на ЦОП Димитровград
Индикатор 8 Брой издадена брушура за превенция на наркоманиите
Индикатор 9 Брой проведени конференции за популяризиране на проекта
Индикатор 10 Брой участници в конференциите
Индикатор 11 Брой създаден интернет сайт за ЦОП
Индикатор 12 Брой създаден видеоклип за ЦОП
Индикатор 13 Брой публикации в местни и регионални медии 062
Индикатор 14 Брой консултирани потребители
Индикатор 15 Брой проведени консултации
Индикатор 16 Брой на кандидатите приемни семейства и осиновители преминали обучение
Индикатор 17 Брой включени в клубове по интереси потребители
Индикатор 18 Брой родители преминали обучение в Училището за родители
Индикатор 19 Брой потребители включени в занималня по математика и български език
Индикатор 20 Брой проведени информационни кампании за популяризиране на предоставяните социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз