Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0050-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социални услуги за достоен и по-добър живот
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Информационна кампания Индивидуални оценки на потребителите Подбор на потребители на услугите Подбор на домашните помощници Графици на обслужване Тристранни договори Обучение на домашните помощници Предоставяне на ежедневни услуги в общността
Дейности: Информационна кампания Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители с описание на обхвата на услугата “Домашен помощник” и реда за нейното предоставяне. Ще бъдат изработени рекламни материали: 500 броя флаери и 50 броя плакати, които ще се предоставят на социалните служби и неправителствени организации на и за хора с увреждания. Ще бъде направена конференция в сградата на Община Варна за информиране на нуждаещите се за ползване на услугата ”Домашен помощник”
Индивидуални оценки Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Оценките се разработват от служител на кандидата- Община Варна и включват оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове. Въз основа на направената оценка в плана за предоставяне на услугата се разписват конкретни дейности за удовлетворяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител.
Подбор на потребители на услугата “Домашен помощник” Анализ на съществуващите бази данни от индивидуални оценки ще бъде съставен лист на нуждаещите се от социални услуги.
Подбор на домашните помощници Ще бъдат проведени интервюта с всички желаещи, ще бъдат проучени техните мотивации, професионалният им опит и ще бъдат определени подходящите за съответната длъжност кандидати.
Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугата “Домашен помощник” на всеки потребител Ще бъдат разпределени часовите ангажименти на персонала, според индивидуалните оценки и желанията на клиентите.
Тристранни договори Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата “Домашен помощник” и работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора (права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик – домашен помощник, права и отговорности на бенефициента – доставчик на социални услуги, други партньори).
Обучение на персонала Обучение на домашните помощници за предоставяне на качествени услуги. Обучението ще се извършва от препопдаватели , които имат опит в квалификацията на домашни помощници и има разработена учебна програма.
Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” на потребителите. Услуги, предоставяни от домашен помощник: 1.Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение); 2. Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.); 3. Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др. или придружаване до мястото на услугата); 4 Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); 5.Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др.).
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 192 807 BGN
Общ бюджет: 188 300 BGN
БФП: 188 300 BGN
Общо изплатени средства: 169 591 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 188 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 561 BGN
2011 53 513 BGN
2012 77 517 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
169 591 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 160 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 777 BGN
2011 45 486 BGN
2012 65 890 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
144 153 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 245 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 784 BGN
2011 8 027 BGN
2012 11 628 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 439 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз