Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0027-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Достоен и независим живот за социално изключени граждани от община Долна Митрополия
Бенефициент: Община Долна Митрополия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долна Митрополия
Описание
Описание на проекта: Управление на проекта ; Информационна разгласа за бъдещето предоставяне на услугата ; Оценка на потребностите на потребителите за социални услуги от 16 населени места на община Долна Митрополия; Подбор и назначаване на социални асистенти ; Обучение на социалните асистенти ; Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” ; Предоставяне на социалната услуга „Социален асистент” ; Актуализиране на индивидуалните графици ; Разпространение на проектните резултати за осигуряване на публичност, прозрачност и обмен на добри практики
Дейности: Управление на проекта Дейноста включва структуриране на управленският екиип; Създаването на длъжностни характеристики. Описание и обосновка: Организационната структура за управление и изпълнение на проекта ще включва следното структурна ниво:. Екипа по проекта ще включва: Ръководител, координатор и счетоводител. Управленският екип ще бъде ангажиран на 4 часов работен ден. Ръководителят на екипа ще осъществява връзката, с Управляващия орган и с Междинното звено и други компетентни органи . Той ще наблюдава, контролира работата на екипа и ще подпомага взаимодействието му с външните институции, ангажирани с изпълнението на проекта. Координатора - Ще отговаря за координиране на проектните дейности по предоставяне на услугата “Социален асистент”, изготвянето на месечен план за мониторинг и месечен отчет на извършения мониторинг на предоставяните по проекта социални услуги, ще организира и подпомага избора на потребители на социални услуги и на социални асистенти, ще изготвя договори на одобрените потребители, индивидуални планове за социални услуги и трудови договори на социалните асистенти, ще поддържа регистър на потребителите и социалните асистенти. Счетоводителя ( Икономист) , - ще контролира планирането на финансите по проекта, воденето цялата счетоводна отчетност, ще контролира правилното съставяне и достоверността на първичните документи, ще следи за правилното разходване на средствата по разплащането на проекта. Извършва проверки на цялата счетоводна документация, представяна от структурата да извършва счетоводство по проекта. Техническия сътрудник - ще подпомага Ръководителя на екипа по проекта в изпълнението на задълженията му. Ще подпомага и ръководителя при синхронизиране на дейностите .Ще отговаря за организирането на деловодната система по проекта и правилното съхранение и архивиране на документите. Ще подопомага изготвянето на задания и процедури за обществени поръчки
Информация - разгласа за бъдещето предоставяне на услугата Дейността е насочена към целевата група на проекта - хора с увреждания или самотно живеещи в община Долна Митрополия. Населението ще бъде запознато с целите и очакваните резултати от проекта, с конкретните ползи за бенефициенти и хората от тяхното обкръжение, с техните права, с ангажиментите на Доставчика на услугата и пр. Дейността ще се осъществи чрез следните форми: създаване и разпространение на информационна дипляна в тираж от 600 бр., Разпространение на прессъобщение до местните информационни средства и провеждане на информационни срещи в офиса на Доставчика с целевата група. В изпълнението на дейността ще се включат Кметовете на населени места , като екипа по проекта ще организира среща с цел популяризиране на възможността за включване в проекта на лица от целевата група . Изпълнението на тази дейност ще улесни подбора на преки бенефициенти по проекта и ще ги мотивира за активно и равноправно участие.
Оценка на потребностите на потребителите за социални услуги от 16 населени места на община Долна Митрополия. Подготовка и структуриране на индивидуалните работни планове 1. Областите, които подлежат на оценка, са: общо физическо състояние; зрение, слух и възможности за комуникация; способност за придвижване, необходимост от помощни технически средства; умствени функции; способност за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи; психично здраве; социална активност и интереси; взаимоотношения със семейството; други социални контакти; битови условия на живот и евентуални рискове, произтичащи от тях; изисквания за медикаментозно лечение; диета; допълнителни потребности, свързани със специфични състояния; безопасност и рискове. Възоснова на направената оценка се препоръчват конкретни дейности, които се документират и предоставят на социалния асистент като задължения по неговия индивидуален работен план. 2 Разработване на индивидуалните планове за предоставяне на услугата. Индивидуалният работен план ще указва: времето, което асистентът прекарва при всеки потребител; видовете услуги, които извършва и тяхната приблизителна продължителност; времето, което му е необходимо за придвижване от един до друг потребител.
Подбор и назначаване на социални асистенти Дейността се изразява в: 1.Събиране на кандидатури на желаещи да работят като социални асистенти по проекта и които трябва да отговарят на специфични изисквания определени от общината : Да са с основно или по-високо образование; Да не са осъждани; Да имат желание да помагат на хора в неравностойно положение ; Да са физически здрави 2.Извършване подбор на кандидатите възоснова на представените от тях документи и проведено интервю и назначение като социални асистенти . За предимство ще се счита работата като асистенти или работа в медицински заведения . Ще се изготви списък на кандидатите, като се наемат най-добре представилите се от тях съобразно броя на свободните места. 3.Сключване на трудови договори (втори трудови договори или договори за по часово работно време) със социалните асистенти. Основното трудово възнаграждение на социалния асистент ще се определя на база минималната часова работна заплата за страната в зависимост от реално отработените часове. Тази ставка се умножава с коефициент 1.4 съгласно насоките на програмата. Реално отработените часове се установяват възоснова на информацията в ежеседмичните справки-графици за извършената дейност. Договорите с община Долна Митрополия ще съдържат : • пълно описание на дължимите услуги • продължителност и честота на оказваната услуга • възнаграждение (часово, дневно или месечно) • работно време и място • общи задължения за “добра грижа” • задължения на доставчика – община Долна Митрополия • условия за наблюдение и контрол на изпълнението на услугите • условия за прекратяване на договора
Обучение на социалните асистенти 1. Провеждане на четиридневно обучение - семинар за формиране на положителни нагласи към професията на социалния асистент. Мотивиращото обучение ще е съобразено с особеностите на обучаемите, както и с иновативността на професионалната роля. Провеждане на основно обучение на социалните асистенти, което въвежда основни теоретични познания, необходими за работа със самотни стари хора, възрастни с увреждания и осигурява възможност за овладяване на умения, необходими за оказване на социални услуги на целевите групи. Общо обучението е ; - 32 часа 2.Второ продължаващо обучение за всички асистенти – 24 часа към 6-7 месец
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” Работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора (права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик – социален асистент или домашен помощник, права и отговорности на бенефициента – доставчик на социални услуги, други партньори.
Предоставяне на социалната услуга „Социален асистент” . Услугите които Община Долна Митрополия ще предоставя съобразно потребностите могат да бъдат класифицирани така: Медицински услуги — хората с увреждания и старите хора са основната група клиенти на системата на здравеопазването. За тях е необходим улеснен достъп до личен лекар и до специализирани медицински услуги като рехабилитация, физиотерапия, хирургия, речева и слухова терапия, др. Улеснен достъп до културни и социални контакти. Достъп до електронни услуги Във всички селища на община Долна Митрополия като местна дейност на Общината са разкрити Клубове на пенсионера и инвалида – Байкал, Биволаре, Божурица, Брегаре, Гостиля, Горна Митрополия, Долна Митрополия, Комарево, Крушовене, Ореховица, Победа, Подем, Рибен, Славовица, Ставерци, Тръстеник. Клубовете са форма за социална интеграция и социални услуги в общността и играят ролята на местни центрове за социални контакти на пенсионерите и хората с увреждания. Организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите е регламентирана в приетата от Общинския съвет Наредба за организацията и дейността на Клубовете на пенсионера и инвалида. Клубовете съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите. Разположени са в помещения – общинска собственост. Издръжката на Клубовете се осигурява от бюджета на общината. Битови и персонални услуги — поради спецификата на състоянието си, изпитват редица затруднения при поддържане на домакинството и личната хигиена и се нуждаят от помощ за тях. Социални услуги — осъществяват се в две направления: а) посредничество при контактите на нуждаещите се с различни институции и информиране относно правата им; б) преодоляване на изолацията, общуване, съдействие за развиване и посрещане на личните интереси и т.н. Помощ в адаптирането — осигуряване на средства за облекчаване на този процес (подсигуряване с очила, инвалидни колички, патерици, слухови апарати и др.) и развиване на нови умения за грижи за себе си с цел съхраняване на самооценката и чувството за собствено достойнство.
Актуализиране на индивидуалните графици Съгласно Методиката за предоставяне на услугата „Социален асистент” в общността, в края на VІІ- я месец индивидуалните графици ще бъдат актуализирани, в съответствие с постигнатите резултати или съществуващите нерешени проблеми. Промените ще са предшествани от анкетиране на потребителя, ще са съгласувани са с него, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в плана..
Разпространение на проектните резултати за осигуряване на публичност, прозрачност и обмен на добри практики Изпълнението на тази дейност се разпростира в целия период на проекта, за да информира не само за неговите цели и съдържание, но и за напредъка на изпълнението му. За постигане на целта на дейността ще бъдат използвани разнообразни подходящи форми: разпространяване на периодични прессъобщения до печатните и електронните медии в региона; стартова и финална пресконференция; организиране на дискусионна Кръгла маса за заинтересованите страни /общински власти; експерти от системата на социално подпомагане; сдружения на хора с увреждания; НПО, работещи по проблемите на хората с увреждания/ в края на проекта, където те ще могат да предоставят опита си в предоставяне на услугата. По проекта е предвидено изработването и поставянето на информационни табели (16 бр.); както и разпространението на информационна дипляна за проекта в тираж от 600 бр.. Брошура за бенефициентите - 200 бр. Необходимостта от изпълнението на тази дейност е свързано с устойчивостта и възможностите за мултиплициране на резултатите от проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 177 226 BGN
Общ бюджет: 162 459 BGN
БФП: 162 459 BGN
Общо изплатени средства: 149 109 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 162 459 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 445 BGN
2011 57 048 BGN
2012 56 616 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 109 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 128 BGN
2011 48 491 BGN
2012 48 123 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 742 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 317 BGN
2011 8 557 BGN
2012 8 492 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 366 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз