Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0075-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Подкрепа за независим живот на хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора в община Рудозем”
Бенефициент: Община Рудозем
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Рудозем
Описание
Описание на проекта: 1. Информиране на потенциалните потребители, заинтересованите страни и обществеността , за възможностите и услугите предоставяни от проекта. 2. Изготвяне на индивидуални оцинки и подбор на бенефициенти. Подготовка и структуриране на индивидуалните работни планове. Създаване на комисия за подбор на бенефициентите. 3. Подбор и назначаване на социални асистенти. 4. Обучение на ангажираните за дейностите „Социален асистент „ лица. 5. Осъществяване на социалните услуги. 6. Вътрешен мониторинг за качествено изпълнение 7. Популяризиране на крайните резултати по проекта.
Дейности: Информиране на потенциалните потребители, заинтересованите страни и обществеността , за възможностите и услугите предоставяни от проекта. Оповестяване чрез регионалните медии за стартирането на проекта. Създаване на система за управление на проекта. Официално откриване и детайлно представяне на проекта пред заинтересованите страни и медиите чрез мултимедийна презентация. Изготвяне и разпространение на рекламно информационна брошура и рекламни материали / тениски и шапки с логото на проекта/.
Изготвяне на индивидуални оцинки и подбор на бенефициенти. Подготовка и структуриране на индивидуалните работни планове. Създаване на комисия за подбор на бенефициентите. Оформяне на регламентиращи документи съгласно методиката на АСП. Създаване на работни документи за потребителите на предоставяната социална услуга. Създаване на работни документи за назначените по проекта социални асистенти. Спазване на принципите на равнопоставеност при подбора на бенифициенти
Подбор и назначаване на социални асистенти Дейността се изразява в: 1.Прием на заявления от желаещи да работят като социални асистенти по проекта лица , отговарящи на изисквания определени от общината : - Да са с основно или по-високо образование; Да не са осъждани; Да имат желание да помагат на хора в неравностойно положение ; Да са физически здрави 2.Извършване подбор на кандидатите въз основа на представените от тях документи и проведено интервю и назначаване на одобрените лица като социални асистенти . За предимство ще се счита работата като асистенти или работа в медицински заведения . 3.Сключване на трудови договори със социалните асистенти.
Обучение на ангажираните за дейностите „Социален асистент „ лица. - Избор на лицензирана организация , която да извърши обучението. - Сключване на договор за обучение. - Организиране и провеждане на самото обучение. 1) Обучение – семинар за всички 30 лица , които ще работят по проекта, независимо дали притежават вече Удостоверение за работа като асистент - формиране на положителни нагласи към професията на социалния асистент. Мотивиращото обучение ще е съобразено с особеностите на обучаемите, както и с иновативността на професионалната роля 2) Въвеждащо обучение 40часа /петдневно обучение х 8 часа на ден, за лицата не преминали курс за соц. асистент/ - което въвежда основни теоретични познания, необходими за работа със самотни стари хора, възрастни с увреждания и осигурява възможност за овладяване на умения, необходими за оказване на социални услуги на целевите групи 3) Поддържащи обучения 4бр. х 8 часа / четири пъти в по 1 ден за интервал от 12 месеца/
Осъществяване на социалните услуги. Осигуряване на помощ при обслужване и поддържани на социални контакти в дома и извън него . Съдействие при изготвяне и подаване на документи , помощ при водене на кореспонденция , при разплащане на битови услуги. Придружаване при разходки . Осигуряване на занимания според интересите на бенефициентите. Текущо почистване и хигиенизиране на жилищните площи. Помощ при поддържане на личната хигиена. Ппомощ при ежедневния тоалет и обличане. Закупуване на хранителни , лекарствени и други продукти и консумативи . Приготвяне на храна и помощ при хранене и пр.
Вътрешен мониторинг за качествено изпълнение. Изготвяне на анкети за потребителите и техните семейства. Изготвяне на анкети за лицата изпълняващи дейност „Социален асистент” Провеждане на анкета сред преките потребители , техни близки и обслужващите ги лица.
Популяризиране на крайните резултати по проекта. Разработване и разпространение на рекламно- информационни брошури и официално закриване на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 185 001 BGN
Общ бюджет: 171 721 BGN
БФП: 171 721 BGN
Общо изплатени средства: 155 122 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 171 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 000 BGN
2011 41 934 BGN
2012 76 188 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
155 122 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 145 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 450 BGN
2011 35 644 BGN
2012 64 760 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
131 853 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 550 BGN
2011 6 290 BGN
2012 11 428 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 268 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой деца, ползващи услугата „от, до и на училище” BG051PO001-5.2.07-0075-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз