Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0161-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0060
Наименование: ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА В ГР.ТРЪН
Бенефициент: Община Трън
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Трън
Описание
Описание на проекта: Разкриване на нова социална услуга в общността - Център за обществена подкрепа /ЦОП/ предоставящ комплекс от социални услуги за повишаване качеството на живот на деца и семейства в риск за превенция на социалното изключване на територията на община Трън.
Дейности: 1.Управление на проекта Непосредствено след подписването на договор за финансиране ще се проведе среща с екипа по проекта с основни поддейности: Разпределение на конкретните задачи и отговорности между членовете на екипа; Разработване на времеви график за работа по проекта; Разработване на рекламна стратегия за популяризиране на проекта. Изготвяне на правилник за наблюдение на изпълнението и вътрешната оценка на проекта. Впоследствие се предвиждат ежемесечни срещи на ръководителя по проекта с всички ангажирани в изпълнението на проекта лица, и ежемесечни работни срещи с координатора и заинтересовани страни, които могат да подкрепят реализацията на проекта. При разкриването на ЦОП ще се провеждат и ежеседмични срещи на ръководителя и координатора на проекта с експертния и ръководен персонал на ЦОП. На срещите ще бъдат разглеждани и данните от анализите за ефективността на извършваните дейности, удовлетвореността на целевите групи. В тази дейност влизат още: подготовка на междинни и окончателни технически и финансови отчети, подготовка на вътрешни процедури за качествено изпълнение на проекта и периодични инструктажи на изпълнителите с оглед постигане заложените индикатори. В рамките на тази дейност се предвижда и провеждане на обучение на всички експерти по проекта за работа в екип по конкретно поставените задачи и дейности. В заключителната част на тази дейност е предидено и подготовката и обобщаването на техническата и финансова отчетна документация и провеждането на независим финансов одит на проекта (от одитор). Екипът за управление на проекта се сътои от лица, които имат опит и потенциал да развиват и управляват социалните дейности на територията на общината (ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник). За управление на проекта, община Трън ще предостави помещение в сградата на общинска администрация, което е подходящо оборудвано с компютри, бюра, офис стол и посетителски столове, както и секции за съхранение на документацията на проекта – адрес гр. Трън, пл. „Владо Тричков” 1 Екипът за управление, също така ще бъде пряко ангажиран и с координиране и методическа подкрепа на експертния и управленски персонал на ЦОП. Функциите на екипа за организация и управление подробно са разписани в Раздел II на проектното предложение. Екипът носи отговорност за цялостното изпълнение на проекта. Компетентното и професионално ръководство са гаранция за изпълнение на заложените дейности и изпълнението на плана за действие. Екипът за управление на проекта, формира и назначава специалистите за работа в Центъра. Цялата документация по проекта ще се съхранява в офиса за управление в гр.Трън. От доставчика се подготвя Правилник за вътрешния ред с всички правила и процедури по предоставяне на услугите и Етичен кодекс за работа с клиенти. Предвидени са разходи за закупуване канцеларски материали и консумативи, необходими за администриране на проекта, за възнагражденията на екипа за управление и командировки. Въвежда се система за мониторинг и контрол на проекта, която налага задължителна документация за проекта да се води редовно и се поддържа нейната актуалност. Задължително се поддържа следната документация: Досиета на екипа за управление на проекта; Досиета на дейностите (планирани, реализирани, рискове); Вътрешни правила за управление на проекта - задължително с тях се запознава екипът за управление, канидадтът и директорът на ЦОП); Вътрешни правила за финансово управление; Процедура за подбор на кандидати-специалистите за ЦОП; Правила за безопасни и здравословни условия на труд; Входящ и изходящ дневник за кореспонденция; Дневник на трудовите и граждански договори; Дневник за постъпилите жалби; Досие по документацията за ремонтните работи и обзавеждането; Досие за закупеното оборудване; цялата счетоводна документация по проекта (първични и вторични разходно-оправдателни документи). Вътрешният контрол и наблюдение се извършват на базата на утвърдената система от правила и процедури за вътрешен контрол. Ежемесечно директора на ЦОП представя доклад пред ръководителя на проекта за деността на центъра, с отчитане на извършените дейности и предоставени услуги, качеството им и напредъка. Координаторът изготвя ежемесечен доклад за хода на изпълнението на дейностите предвидени за реализиране по проекта с отчитане на индикаторите за изпълнение и реализация.
2.Информационна кампания През първия месец започва подготовката на дейността с разработване и отпечатване на информационни материали, включващи - Дизайн, предпечат и разпространение на информационни материали – брошури (600 бр.), дипляни за ЦОП и услугите, които се предоставят (1000 бр.), плакати (50 бр.), календари на дейностите по проекта(илюстрирана брошура с време и място за различни занимателни мероприятия) – 1250 бр., обозначителни табели (4 бр.), стикери за оборудването и инвентара (150 бр.). - относно планираните дейности, целите, очакваните резултати, услугите, които ще бъдат предоставяни, достъпа в ЦОП ролята на кандидата, координати на екипа по проекта и заетите в ЦОП, както и популяризиране финансовата подкрепа на ЕСФ и ОПРЧР по настоящата схема. Плакатите ще бъдат поставени на видно място в населените места, в различни институции, разпространението дипляните ще започне с информационната среща и ще продължи през целия период на реализиране на проекта. Цялото техническо и друго оборудване ще бъде визуализирано със стикери. - Провеждане на три информационни срещи за стартиране на проекта през втория месец, в петия месец за разкриване и предоставяне на услугите в Центъра за обществена подкрепа и финализиране на проекта през 14 месец за осигуряване на публичност. Информиране на обществеността, относно стартирането на проекта „Център за обществена подкреп в гр.Трън”, възможностите, които ще предлага социалната услуга, ползата от рееализацията на проекта и безвъзмездното финансиране от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”. В информационната среща се предвижда да бъдат поканени представители на заинтересованите страни, имащи отношение към проблема. Предвижда да бъдат включени от: държавни институции– съд, полиция, отдел”Закрила на детето”; общински структури – болница, детска градина, училище, комисия за противообществени прояви, неправителствени организации; местния бизнес и търговски структури; кандидат-потребители на услугите; медии. Информациннта среща има за цел да представи проекта, който ще бъде реализиран в гр.Трън, финансиран безвъзмездно от ЕСФ по ОП”РЧР”. Обществеността ще бъде запозната с целите на проекта, услугите, които ще се предоставят, целевите групи, които могат да ползват от предлаганите услуги и резултатите, които се очаква да бъдат постигнати в резултат на реализацията му. При информационните срещи ще се постави специално изработен банер за по-добра и ясна визуализация. Втората информационна среща ще се проведе в деня на откриване на ЦОП –първо число на петия месец от стартирането на проекта. На срещата ще бъдат поканени всички заинтересовани страни и медии-радио,телевизия, преса за осигуряване на публичност на събитието. През четиринадесетия месец ще бъде проведена последната информационна среща за отчитане резултатите от изпълнението на проекта. За трите информационни срещи се предвижда общо 60 участници с три кафе-паузи. - Медиийни събития - поддържане връзки с местните медии за публикации в пресата, радио, телевизия и обществени организации за популяризиране дейността на ЦОП. Седем прессъобщения за (стартирането на проекта, продължителност, услугата, която ще се предлага, постигнати резултати, планирани мероприятия), Седем радиосъобщения за ( стартирането на проекта, продължителност, услугата, която ще се предлага, постигнати резултати, планирани мероприятия, безвъзмчездното финансиране) постигнати резултати по проекта в местната преса и 2 в национална, 4 репортажа по местната телевизия. Предвижда се и организиране на две пресконференции (една при стартирането на проекта, една при откриването на ЦОП и една при приключването на проекта за постигнатите резултати). На пресконференцията ще бъдат поканени представители на екипа, персонала на ЦОП, медии, заинтересовани страни – по 15 участника на пресконференция. Предвиден е разход за озвучаване и кафе-паузи. (общо за 45 участника) - Разработка на интернет сайт на Центъра за обществена подкрепа съдържащ информация за целите на проекта, планираните дейности, постигнати резултати, условията за достъп, необходими документи, календар на планирани мероприятия, контактни данни на персонала и информация за финансовата подкрепа на ЕСФ по ОПРЧР. На интернет сайта ще се отдели и секция – форум с коментари и въпроси, както и секция с галерия снимки от различните дейности на потребителите на социалната услуга. Ще се възложи на външен изпълнител. Дейността ще стартира през втория месец и ще приключи до четвъртия (дизайн на сайта, структура и тн.) Сайтът ще бъде поддържан през цялото изпълнение на проекта.
3.Текущ ремонт и оборудване на помещенията за предоставяне на социалната услуга. 1. Подготвителен етап /1-2ри месец/: подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на СМР и доставчик на оборудването и обзавеждането. 2. Етап на изпълнение /2ри-4ти месец/: • Текущ ремонт на помещенията от изпълнител. • Доставка на обзавеждането и оборудването в помещенията. В изпълнението на тази дейност се предвижда текущ ремонт на помещение за предоставяне на социалната услуга ЦОП. За ЦОП ще се ползват помещения и общи части в сградата на бивше начално училище намираща се на ул. „Ал.Стамболийски”№25, с АОС №56/24.01.2007г. в гр.Трън, която е общинска собственост и има подходящи условия за създаване на ЦОП. Сградата е масивна триетажна и е след извършен основен ремонт. Първият етаж в сградата, където се помещава Домашния социален патронаж е напълно обновен. ЦОП ще бъде разположен на втория етаж, като в него ще се извърши текущ ремонт и ще се ползват следните помещения: Кабинет за индивидуални и/или групови консултации– площ 14 кв. М.; Дневна с площ от 27,29 кв. М (за основната дейност по социалната услуга, групови консултации и провеждане на обучителни и образователни програми, семейни консултации и тн.); Помещение за персонала с площ – 12,75 кв. М; Помещение за счетоводно обслужване (счетоводство) – с площ от 27,29 кв.м.; Приемна за граждани (информационна администрация и първичен прием)– с площ – 14,28 кв.м. За дейността на ЦОП с ползвуване на помещенията общи за етажа, с решението на общинският съвет са предоставени и : Ст. Клетка и коридор с обща етажна площ – 88,12 кв. М.; Санитарен възел с площ от 4 кв. М.; Санитарен възел за (лица с увреждания) с площ от 5,12 кв.м. Подовите настилки и мазилката на стените и таваните са остарели и амортизирани. Дограмата на втория етаж е подменена. Необходимо е освежаване и подмяна на обкова и бравите на вратите, които са амортизирани. Сервизните помещения се нуждаят също от ремонт и необходимите аксесоари за тоалетните помещения и бойлер за топла вода. В приложената количествено-стойностна сметка са посочени конкретните ремонтни дейности, които ще бъдат извършени в помещенията, за да се преустроят и обзаведат за създаване на здравословни и безопасни условия за работа с целевите групи, работата на персонала и съответствие с всички приложими наредби и станадарти за предоставянето на услугата. В изпълнението на поддейност: оборудване и обзавеждане на ЦОП се предвижда обзавеждане за: Кабинет за индивидуални и/или групови консултации– площ 14 кв. М. (4 посетителски стола, бюро, офис стол, секция и контейнер); Дневна с площ от 27,29 кв. М (два дивана, една конферентна маса с 10 стола, 4 табуретки, секция – 4 бр., 4 бр. учебни чинове, една бяла дъска, флирпчарт, екран и мултимедия ); Помещение за персонала с площ – 12,75 кв. М (4бюра, 4офис стола, 4 контейнери, 4 компютърни конфигурации); Помещение за счетоводно обслужване (ще се съвместява от персонала в ЦОП – касиер - домакин,юрист, методист) – 1 бюро, 2 офис стола, 1 компютърна конфигурация, един принтер, 2 офис контейнера, две секции за документи, един стелаж) – с площ от 27,29 кв.м.; Приемна за граждани (информационна администрация и първичен прием -1 компютър, принтер, офис стол, бюро, 5 посетителски стола, контейнер) – с площ – 14,28 кв.м. Ще се закупи и телефонна и факс централа. Техниката е необходима за осигуряване на комуникационните връзки на Центъра и за успешното реализиране на предвините за предоставяне социални услуги. Техниката ще осигури реализирането на предвидените обучителните и образователни програми. Закупуването на техниката ще се извърши в рамките от втория до четвърти месец като в началото на петия месец ще се въведе в експлоатация в помещенията на Центъра.
4.Подбор и назначаване на специалистите в ЦОП След провеждане на първата информационна среща през втория месец, започва приемането на заявления от кандидатите за работа в ЦОП. Както при информационните срещи, така и на сайта на общината и на видни места ще се публикуват съобщения с изискванията към кандидатите. Документите се подават в офиса за управление на проекта през третия месец. Подготвителният период включва:приемане на заявления от кандидатите, подбор през 3 и 4 месец и назначаване на одобрените специалисти от петия месец. Със назначения персонал се сключват трудови или граждански договори. Персоналът се запознава с целите и дейностите по настоящия проект, длъжностните характеристики, запознават се с вътрешния ред в ЦОП, етичния кодекс за работа с деца и се уведомяват, че в рамките на проекта са длъжни да ползват полагащият им се платен отпуск. Приемането на заявления и подбора на кандидатите се извършва по процедура утвърдена от ръководителя на проекта. В процедурата са разписани условията и изискванията към кандидатстващите и критериите по които ще бъдат оценявани. През четвъртия месец се извършва подбор на кандидатите. Съставя се комисия със заповед на ръководителя на проекта, която извършва подбор по документи и събеседване през четвъртия месец. Показалите задоволителен резултат кандидати след проведеното интервю се предлагат за назначаване. Заявлението е придружено със следните документи:автобиография, копие от диплома за завършено образование, медицинско за започване на работа,медицинско за психично здраве, свидетелство за съдимост. Ще бъдат наемани специалисти със задоволителни резултатите от интервюто в добро физическо и психическо здраве и да притежават съответното образование и по специалността. Специалистите ще бъдат наети на работа в началото на петия месец. За предоставянето на социалната услуга ще бъдат наети следните специалисти: Директор, юрист (правно-административно обслужване на центъра) социални работници – 2 бр., психолог, специалист (терапевт), педагог – 1бр., специален педагог (ПУП)-2бр., логопед, методист (образователни и възпитателни програми). Обслужващ персонал на центъра: информационен администратор (поддръжка на интернет сайта и първичен прием), хигиенист -1бр., касиер-домакин -1 бр, координатор (проекти, мобилна работа и връзки с обществеността), технически сътрудници за работа с деца (2 бр.). За отоплителния сезон ще бъде нает и огняр (от пети до 11ти месец). Част от персонала на центъра ще има и задължения и функции като мобилен екип за работа с целевите групи в семейна среда с цел адаптация за пълноценно ползване на центъра (един психолог и един социален работник).
5.ОБУЧЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ЦОП Независимо от опита и професионалните умения специалистите, които ще започнат работа в ЦОП ще преминат следните обучения: Въвеждащи: ”Работа в екип” (шест дни, интерактивен тренинг с казуси и дискусии, 2ма лектори);Правно-нормативна и институционална рамка за работа с деца и семейства в риск (10дни, 4лектора, за целия персонал в ЦОП) „Управление на социалните услуги” (тренинг за целия експертен персонал и директора, 2ма лектори, 2дни); „ПиАР на социалните услуги (интерактивен тренинг, за целия персонал на ЦОП, 6 дни, 2ма лектори);Разработка и управление на социални проекти, финансирани от ЕС (тренинг за директор, юрист, счетоводител, координатор и експертния персонал -8 дни); „Методи и подходи за анализ на потребностите на целевите групи”(тренинг за психолог, директор, координатор, логопед, 5 дни, 2ма лектори); Специализирани: „Иновативни подходи за работа с деца в риск” (тренинг за целия персонал, 5 дни, 2лектори); „Иновативни подходи за работа с деца в риск” (тренинг за целия персонал, 2 дни, 1 лектор);”Институции и заинтересовани страни за работа с деца и семейства в риск” (обучение за експертния персонал в ЦОП, 2 дни); „Менторинг за деца и семейства в риск” (обучителен модул -100 часа, за педагог, методиста и социалните работници); „Организация и управление на клубни форми за деца в риск” (пет дни, 4лектора за целия експертен и управленски персонал на ЦОП). Техническите сътрудници за работа с децата от ЦОП (2бр.), както и информационния администратор ще преминат и следните обучения:”Първичен прием на деца и семейства в риск” (5дни, 1лектор), „Видове противообществени прояви, институции, средства, опасности и рискове” (3дни, 1лектор), „Критерии за оценка на семейната среда” (2дни, 1лектор); „Консултации и работа с кандидат-осиновители и кандидати за приемни семейства” (5дни, 2лектора);”Стандарти и критерии за социална работа с деца” (5 дни, 1лектор);. Предвидените обучения ще подобрят уменията на персонала в ЦОП за работа с екип, управление на социалните услуги. Ще се подобрят уменията на персонала да популяризира предоставяната услуга и да търси сътрудничеството на заинтересованите страни, както и да разработва и управлява социални проекти, за допълнително финансиране и устойчиво развитие на центъра. Персоналът ще се запознае и с иновативни практики и подходи за работа с целевите групи. Обученията ще се извършат по предварително разработена програма от изпълнител, на който ще бъде възложена дейността с опит в изпълнението на обученията и лицензиран от НАПОО. За обученията на персонала са предвидени разходи за дневни, пътни, квартирни на лекторите, хонорари (с включени осигурителни вноски), както и разход аз комплект обучителни материали (папка с логото на проекта, тефтер, химикали и обучителни материали).
6.РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА. Сформирането на подходящ екип е условие за успешното управление на ЦОП, за което е необходимо да се извърши подбор на подходящи специалисти с необходимото образование. Екипната работа е едно от най-важните условия за постигане на качествени резултати. ЦОП се управлява от директор, който отговаря за цялостното функциониране и успешно реализиране на заложените дейности. Директорът организира целия процес по предоставяне на услугите и управление на персонала. Директорът утвърждава Правилник завътрешния трудов ред, работен график, Процедура за достъп до услугите в Центъра. Съвместно с екипа по проекта изготвя длъжностните характеристики на персонала, Оформя досие на всеки служител, извършва постоянен текущ контрол на качеството на предоставяните услуги; Директора на ЦОП съвместно с доставчика на услугите(общината) осъществяват външните комуникации. При организирането на работата в ЦОП се изготвя пакет от документи, регламентиращи организацията по предоставяне на услугите и управлението на Центъра. Директорът поддържа пряк контакт с доставчика и съгласува предварително всички свои действия, отнасящи се до управлението на услугата и персонала. За ефективното функциониране на ЦОП се въвежда система за архивиране и съхранение на информацията, досиетата на потребителите, служителите се запознават със законовите и нормативни изисквания за работа с данни обект на ЗЗЛД. Организацията на работата в ЦОП е насочена към включване на деца и семейства в риск за удовлетворяване на потребностите с осигуряване на подходяша среда, методи,правила и интервенции за постигане на конкретни резултати. За организиране дейността на ЦОП и унифициран подход при полагането на грижата се въвежда система от методики, инструкции, заповеди и наредби, с които се запознава всеки експерт или специалист, който извършва дейност към центъра и система за вътрешна организация на работния процес, която включва: -Провеждане на веднъж седмично на оперативни работни срещи на екипа за разпределение на задачите; -Провеждане веднъж седмично на работна среща на екипа за обсъждане на случаите; -Провеждане на веднъж седмично на работни срещи на екипа с външни специалисти по конкретни случаи; -Провеждане на веднъж месечно работна среща за резултатите от изпълнението на образователните и обучителни програми. Във връзка с постигане на целите на настоящият проект, управленският и експертен персонал на ЦОП ще премине еднодневно обучение от ръководителя на проекта за основните цели, очакваните резултати на проекта, прниципите на управление на проекта и предложенията на укипа за управление за мултиплициране на ефекта от проекта. Ще се провеждат ежеседмични срещи между ръководителя на проекта и директора на ЦОП, ежемесечни срещи на експертния персонал и екипа по проекта, както и работни срещи между представителите на общинска администрация (както включени в проекта, така и като основна заинтересована страна) за обсъждане на постигнатите резултати и възможностите за развитие на центъра. Задължителна документация за ефективна организация и управление, която ще се поддържаза ЦОП: Входящ и изходящ дневник; Регистър за ползвателите на услугите; Регистър за заповедите на директора; инвентарна книга; лични досиета на персонала; досиета на потребителите; Договор с потребителя; Социална оценка на потребностите; Индивидуален план за работа с потребителите; Седмичен план-график;Заявление от потребителя; Протокол за консултация или среща; Протокол за прекратяване на услугата; Протоколи от работни и екипни срещи на персонала; Доклад за изпълнението на индивидуалния план; Правила за вътрешен трудов ред; Правила и процедури при предоставяне на услугите; Инструкция за безопасност,хигиена на труда и и противопожарна охрана; Правила по спазване изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в ЦОП.; Процедура за вътрешен контрол по предоставяне на услугите; Процедура по жалбите; План за действие при бедствия и аварии Под методическата подкрепа на ръководителя на проекта, целият персонал и всички експерти, които работят с целевата група ще се запознаят със задължителните документи. Основните направления за реализиране на услугите в ЦОП се разписват подробно от Директора с изготвяне на работен график за прием, работа и консултации. Допълнително могат да бъдат разписани и други видове услуги, ако се появи такава необходимост. Предоставянето на услугите се осъществява от съответните специалисти и експерти, назначени в ЦОП. Супервизията е необходима за поддържане на добър професионализъм в работата на екипа от Центъра. Особенно важна е суревизията за новосформирани екипи, какъвто ще бъде този на ЦОП. Супервизията е насочена към специалистите за споделяне начина на работа с клиентите, и свързаните преживявания като получават знания, насоки, професионална подкрепа за осигуряване съхранението на специалистите. Целта е да се осигури високо професионално ниво при психо-социалната работа за предоставяне на качествени услуги. Супервизията ще се провежда по 20 часа месечно в удобен за персонала час по предварителна заявка от специалистите. В тази връзка ще бъде привлечен независим експерт-супервизия. Предоставяните услуги в Центъра са безплатни. ЦОП ще има работно време от 8.00 до 17.00 часа от понеделник до петък.
7.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКС СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА Програма „Да се учим заедно” необходима, да се окаже подкрепа за усвояване на текущ учебен материал, идентифициране на проблеми в учебния процес и разработка на индивидуални програми за тяхното преодоляване. В програмата се очаква да участват поне 120 деца, ще бъдат наети допълнително 5 преподаватели по проблемни за децата предмети. (120 занятия, по 2часа всяко, 5 преподаватели). В допълнение педагозите в ЦОП ще оказват съдействие за допълнителни обучения. Програма „Кариера”, необходима подкрепа за професионална ориентация и успешна трудова реализация на деца и семейства в риск. Програмата ще обхване поне 120 лица от целевата група (деца на възраст 17-18 г., родители в риск). Експертите в ЦОП ще оказват подкрепа и професионално ориентиране за преквалификация и успешна реализация на пазара на труда. Програми за образователна адаптация на най-малките участиници в проекта: „Клуб на веселия първокласник” (2 гр.*15 деца, 4 лектора, психолог). Клуб, в който на ротационен принцип ще се провежда допълнителна подготовка и работа с деца в риск (например с увреждания, застрашени от отпадане, от малцинствата), които ще постъпват в първи клас. Клубът ще прави посещения в основни училища, за да могат децата сами да участват в избора на учебно заведение. Към клуба ще работи и психологът на ЦОП за индивидуални консултации и образователно развитие на децата от целевата група, за да може деца и родители да получават консултации за по-успешна образователно и социална интеграция. 4 модула *10 часа, 49 консултации, 12 сбирки. Създаване на детски литературен клуб (2гр.*10 деца, 24 сбирки, 10 лектора). В рамките на клуба ще се извършва литературно четене, срещи с известни български писатели, литературните произведения ще бъдат представяни чрез филми и мултимедия, така че децата да разполагат с други методи за запознаване с литературното творчество. Програмата на клуба ще се структурира така, че да развива лингвистичното ниво по посока достигане на определен речников запас, като се базира на принципа “учене чрез игра” и е добре онагледена. Клубове по интереси: Организиране и развитие на клуб „Млади художници”(3 групи *15 деца). Ще идентифицира дарбите и заложбите на децата и ще стимулира тяхната креативност, умения за работа в екип, усет към изкуството. Провеждане на художествени ателиета за работа с графика, маслени и акварелни бои, извайване на фигури от глина, гипс, пластелин. Ще бъдат организирани по 2 тематични ателиета за по 15 ученика всеки месец, като ще бъдат провеждани обучения за различни стилове и похвати за рисуване. Продължителността на всяко ателие ще бъде 2 часа, като с помощта на различни лектори (общо 6) ще се обсъждат различните художествени стилове и похвати, темите на ателиетата и ще се извършва самото рисуване, моделиране, скулптуриране. Тематиката ще бъде съобразена с интересите на децата в областта на природата, традиции, обичаи, митове и легенди. Организиране на 2 изложби на участниците в клуба – по една изложба в ОДЗ и една изложба в общинската администрация на Трън и благотворителна изложба за Коледа отново в Общината, на тема «Моята Коледа». Средствата ще бъдат дарени на дом за сираци в Трън. Организация на детски музикален клуб (певческа и танцувална трупа) «РИТМИКА» (3 гр. *10 деца). Децата от целевата група, които ще се включат ще опознават различни музикални стилове и ще откриват културата чрез музиката, ще провеждат репетиции и ще организират и подготвят концертни изяви. Ще се запознаят с творчеството на български и чужди народни изпълнители. Ще се организират и 4 тематични вечери с гости известни изпълнители на народни песни. Клубът ще организира кръжоци народни танци. Ще бъдат проведени 24 репетиции с хореограф (по 2 часа). Целта е повече децата да осъзнаят красотата на народните танци, пъстротата на местния фолклор и традиции. Майсторски класове по народни танци. Предвижда се провеждането на 4 майсторски класа с гости хореографи (4общо), от различни краища на България. (общо 4 класа с по 10 участника). Създаване на клуб „Млади артисти” (2 гр. *10 деца). Включва изграждане на театрално студио с подходящи декори и професионална работа с децата (с режисьор и сценограф). Ще бъдат подбрани 5 пиеси от български автори, класици от различни исторически периоди и ще бъдат представени 5 представления. По този начин децата ще подобрят уменията си да комуникират; да работят в екип; ще подобрят общата си култура. Ще бъдат провеждани по 2 репетиции (по 2 часа) на месец с 2-ма лектори (хореограф, сценарист/ режисьор). Клуб по приложни заняти. (2гр.*10 деца, 24 сбирки, 2ма лектора) Членовете на клуба ще се запознаят с традиционни български заняти. Ще се организират срещи с известни занаятчии, за да може децата да опознаят по-добре традиционните заняти. По време на атлиетата ще се моделира керамика, ще се приготвят мартеници и дребни украшения, които ще бъдат изложени в сградата на общината, ще се ирганизират благотворителни базари. Създаване и развитие на клуб „Малкия пътешественик” (5 гр.*10 деца). Основна цел на клуба ще бъде да се повишат познанията на децата от целевата група върху културата и природата на България чрез посещения на музеи, театри, изложби и природни забележителности. В рамките на клуба ще има и секция на младите фотографи и секция на младите репортери (които ще преминат курс по фотография и писане). За проекта ще бъдат проведени 3 посещения на музеи (в гр. София, 3 групи*15 деца, 2дни), 3 посещения на културни изложби (в гр. София,3 гр. *15 деца, 2дни), 3 посещения на детски постановки (Куклен театър в София, 3 гр. *15 деца*2 дни), 5 панорамни екскурзии на националните паркове Рила, Пирин, Витоша, Огражден, Централен Балкан (2 гр.*15 деца, по два дни). Първи детски фестивал на изкуствата в Трън. (3 дни за 150 участника, 2ма водещи, 2ма организатори). Фестивалът ще има ден посветен на песните, на танците и на театъра. С подкрепата на общината децата от всички клубове ще организират и проведат фестивала. Поддейностите тук ще допринесат за насърчаване творческите заложби на децата, развитие на комуникативните умения и общата култура, популяризиране на театъра сред младежите. Децата в риск ще се почувстват значими, пълноценно ще оползотворяват свободното си време като превантивна мярка срещу агресия и рисково поведение. Консултативни програми за родители и семейства в риск: Клуб за родители (ще се ръководи от психолог, социален работник и ще се канят и външни експерти- диетолог, логопед, невролог, терапевт и тн.) Възможност за индивидуални и групови програми за консултиране на родителите и семействата от целевата група. След провеждане на интервю и оценка на потребностите родителите ще получат експертна подкрепа за добро и отговорно родителство, подкрепа за правилен хранителен и двигателен режим на деца в риск, превенция на домашно насилие, преодоляване на кризи в семейните отношения; предоставяне на правна помощ и закрила правата и интересите на детето, ще бъдат насърчавани да бъдат по-активни във възпитателния и образователен процес на децата. Ще бъдат привлечени и външни експерти за беседите „Растеж и развитие на детето” (4 дни, 2лектора, 60 участника) „Хранителен режим на детето” (2 дни, 1 диетолог, 60 лица от ц.г.), „Диета и хранене на деца с увреждания (2 дни, 1 диетолог, 30 лица от ц.г.), „Двигателен режим за хиперактивни деца” (2 дни, лектор-терапевта на ЦОП, 35 участника от ц.г.), „Значение на храненето за нормалното развитие на детето” (2дни, 2лектора, 60 участника), „Кърмене и рискови фактори” (4 дни, 1лектор, 12 участинка); Хранене на бебето (кои са най-честите увреждания при неправилно хранене в кърмаческа и ранна детска възраст, предимства на естественото хранене, режим на хранене на бебето) – за 12 лица от целевата група,5 дни, 1лектор; 3 бр. Мотивационни тренинги за самотни родители и многодетни майки: За тази целева група се предвиждат следните тренинги: „Методи и техники за борба със стреса”, „Планиране на семейния бюджет”, „Как да стартирам самостоятелен бизнес”. Всички тренинги са с не повече от 12 участника. Групова работа с деца и семейства в риск: специализирани образователни и консултативни дейности за работа с целевата група: Интерактивни тренинги за деца от целевата група и родители. 12 семейства (36 деца) в риск ще посетят тренингите за на теми „Заедно за моето развитие”, „Планиране на образованието и личностното развитие на детето в риск” (2 тренинга, за общо 60 участника, 4 лектори), Целта е децата с подкрепата на своите семейства да се запознаят и на практика функциониращ модел на партньорство между деца и родители за преодоляване на рисковите фактори за отпадане от училище и агресивно поведение при децата, който да популяризират в общността и сред други семейства в риск. Мисия „Трънско съкровище”. На територията на община Трън има 24 обекта, обявени за архитектурни паметници на културата. 60 участника (деца и родители от целевата група) ще проведат 24 екскурзии (от които 16 в самия град Трън, а 8 в другите населени места в общината). При еднодневните екскурзии за тях ще бъде поет разхода за транспорт, обяд, ръководител на група. След всяко пътешествие с ще се обработват снимки и ще се излагат в ЦОП. Инициатива „Заедно можем много” В рамките на проекта ще се проведат следните поддейности: „Един работен ден” - Организиране и провеждане на 5 посещения на работното място на работещи родители с цел запознаване с трудовата атмосфера. Предвижда се посещения на общо 25 деца (в четири групи) в община, банка, заведение за хранене, офис, магазин, като родителят следва да представи реалната работна атмосфера, съоръженията, които ползва, своите колеги, йерархичната структура на компанията, в която работи; да запознае децата с кодекса на организацията и да повиши мотивацията им да се обучават, за да се реализират. „Хайде да се състезаваме” - Предвиждат се: състезания с щафетни и ролеви игри, състезания с ролери, каране на велосипеди и др. За периода на проекта ще се проведат 6 съвместни мероприятия за децата в риск и техните родители, които ще бъдат организирани по време на летните месеци. По този начин се цели да се създаде ангажираност на децата и през ваканцията. Най-активните участници ще получат награди. Място на провеждане: физкултурен салон и градски парк (шест състезания, 49 участници общо). „Семеен излет” - организиран излет с учители, родители и деца до хотел „Ярловци”. Децата ще бъдат разделени в три групи от по 15 и ще се организират общо 3 излета (за по 2 дни), 3 ръкаводителя на група. Проектът покрива разходите за транспорт, нощувки и храна. Очаква се включването на поне един родител от семейство. Деца и родители ще се учат на планинско ориентиране, ще дискутират актуални проблеми; вечерта ще завършва с песни край огъня и кулинарно състезание. На децата и родителите ще бъде изнесено обучение за националните паркове (Какво е значението на националните паркове и кои защитени видове се опазват в парка. Ще бъдат привлечени двама лектори - планински водач и експерт еколог). Организирани 3 излета, ”Поход на здравето”. Младежите са разделени на 3 групи от по 30 ученика. Излетите ще се провеждат по изградените екопътеки и ще включват различни състезания, викторини, ролеви игри с участието на родителите. Деца и родители ще се учат да разпознават и събират местни билки, ще събират заедно плодове и билки, за да участват в последващо кулинарно състезание. На всеки излет ще има по един водач, експерт еколог и медицинско лице. Мобилен екип: Към ЦОП ще се сформира и мобилен екип за популяризиране на услугата в общността и работа с деца и семейства в риск в семейна среда. Целта на екипа е да подготви плавно прехода към ползването на услугата за деца и семейства, които поради различни причини (страх, незнание, семейни проблеми, малцинствен произход и тн.) се затрудняват да потърсят подкрепата на специалистите от ЦОП. Мобилният екип ще може да оказва подкрепа в семейна среда и на деца и семейства в риск, в които има хора със сериозни увреждания, които имат нужда от подкрепа, но са с ограничени физически възможности за ползване на услугата. Така например има четири семейства, с родител с тежки увреждания, които нямат възможност да водят децата си в ЦОП.
8.Оценка на здравословни и безопасни условия на труд. За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се предвижда да се възложи на Служба „Трудова медицина, да извърши оценка на риска на работните места в ЦОП. Разработва Правила по спазване на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в ЦОП. Разработват се и специални инструкции за длъжности, ако е необходимо.
9.„Година на децата и семействата в риск Фото конкурс „Различията ни събират” по проблемите на децата, които са отпаднали от училище, родители и семейства в риск). Децата от целевата група ще снимат интересни моменти от дейностите, които реализират в центъра и ще ги изложат в общината. Ще се снимат доброволчески инициативи и благотворителни мероприятия, които провеждат ”рисковите” деца за възрастни хора и тн. В края на конкурса ще се излъчи приз „Толерантен фотограф” от кмета на общината. Кръгла маса “Шанс за децата с увреждания”(40 участника от целевата група, общината, НПО, представители на други заинтересовани страни в гр. Трън), за дискусия на проблемите и възможностите за развитие и подкрепа на децата с увреждания. С подкрепата на персонала на ЦОП, лица от целевата група ще участват и ще организират кръглата маса). „Първа детска група в помощ на уязвимите деца” (10деца), 10 срещи, 2ма ръководители. Под ръководството на екипа по проекта и персонал от ЦОП, деца, които ползват услугите на центъра съвместно с представители на НПО, общинска администрация, учители от детските заведения на територията на общината, медийни партньори ще се сформира група, която ще анализира и дискутира проблемите със социалната и образователна интеграция на децата в риск Трън, ще организира инициативи за работа с родители и информационни дейности (ще консултира и подпомага отпаднали деца за постъпване в детската градина и в предучилищна група). Така децата от целевата група ще се почувстват значими, ще се чувстват ангажирани и отговорни да помагат на децата застрашени от отпадане. За целта децата от групата ще посетят специализиран тренинг „Деца – обучават деца” (5 дни, гр. Трън, 25 участника, 5 лектора), „Бъди толерантен – научи другия” ( 2дни, гр. Сандански, 25 участника). Две пресконференции (30 участника, 4 лектори, 2ма модератори) „Децата за толерантност” (за умението да бъдеш щастлив и да се социализираш ефективно) и „Една по-толерантна година” (в края на дейността, в която ще се отразят резултатите поддейностите в медиите). Изложба „По-щастливи, по-умни заедно” – на шестия месец от разкриването на ЦОП, в края на проекта ползвателите на услугата ще организират изложба, демонстрация в сградата на ЦОП и в сградата на общинска администрация с най-забавни моменти от дейността по време на проекта. Изработка на албум „ЦОП – заедно можем” (презентации, снимки, разкази и добри практики от дейността на ЦОП. Предвижда се разход за дизайн, предпечат и разпространение на илюстрирано цветно издание сред потребители, в общината и заинтересовани страни (250 бр.).
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 852 BGN
Общ бюджет: 101 772 BGN
БФП: 101 772 BGN
Общо изплатени средства: 101 772 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 370 BGN
2011 18 898 BGN
2012 47 504 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 772 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 065 BGN
2011 16 063 BGN
2012 40 379 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 506 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 306 BGN
2011 2 835 BGN
2012 7 126 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 266 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой лица, ползващи социалната услуга
Индикатор 3 Брой лица, започнали работ след осигуряване грижа за техни близки
Индикатор 4 Увеличаване на броя на социалните услуги, предоставяни от доставчици на социални услуги - с една услуга-ЦОП
Индикатор 5 Реализирани мерки за информация и публичност: Дизайн, предпечат и разпространение на информационни материали – брошури (600 бр.), дипляни за ЦОП и услугите, които се предоставят (1000 бр.), плакати (50 бр.), календари на дейностите по проекта(илюстрирана
Индикатор 6 Реализирана информационна кампания за популяризиране на услугата:
Индикатор 7 Проведен Фото конкурс „Различията ни събират”; проведена една Кръгла маса “Шанс за децата с увреждания”, сформирана активно „Първа детска група в помощ на уязвимите деца” (10деца), проведени Две пресконференции, организирана и проведена една изложба „По-
Индикатор 8 Спазване на хоризонталните принципи на ЕСФ
Индикатор 9 Брой разкрита нова социална услуга в общността за деца и семейства в риск – 1
Индикатор 10 Обезпечаване на подходяща материално-техническа база предоставяне на социални услуги за деца и семйства в риск Ремонт и оборудване на ЦОП) -1
Индикатор 11 Брой деца и семейства в риск, които ще ползват услугата ЦОП – 280
Индикатор 12 Брой лица от целевата група от малцинствен произход – 80; Брой лица от целевата група – мигранти -10; Брой хора с увреждания от целават група, които ще ползват услугите на ЦОП –поне 10; Брой деца лишени от родителска грижа, които ще ползват услугите на


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз