Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0221-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0048
Наименование: ”Алтернативи за обществена подкрепа”
Бенефициент: Сдружение “Превент”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Трън
Описание
Описание на проекта: Разкриване на ”Център за алтернативни социални услуги за обществена подкрепа” за иновативни социални образователни, консултативни, докрепящи дейности за 250 потребители от социално уязвимите групи. Идентифициране и развитие на индивидуалните трудови умения, дарбите и заложбите на лица от целевите групи и създаване на условия професионално обучение, мотивационно обучение в областта на социалните дейности, туризма (професии, подходящи за община Трън).
Дейности: 1.Управление на проекта Непосредствено след подписването на договор за финансиране ще се проведе среща с екипа по проекта с основни поддейности: Разпределение на конкретните задачи и отговорности между членовете на екипа; Разработване на времеви график за работа по проекта; Разработване на рекламна стратегия за популяризиране на проекта. Изготвяне на правилник за наблюдение на изпълнението и вътрешната оценка на проекта. Впоследствие се предвиждат ежемесечни срещи на ръководителя по проекта с всички ангажирани в изпълнението на проекта лица, и ежемесечни работни срещи с координатора и заинтересовани страни, които могат да подкрепят реализацията на проекта. При разкриването на центъра ще се провеждат и ежеседмични срещи на ръководителя и координатора на проекта с експертния и ръководен персонал в него. На срещите ще бъдат разглеждани и данните от анализите за ефективността на извършваните дейности, удовлетвореността на целевите групи. В тази дейност влизат още: подготовка на междинни и окончателни технически и финансови отчети, подготовка на вътрешни процедури за качествено изпълнение на проекта и периодични инструктажи на изпълнителите с оглед постигане заложените индикатори. Екипът за управление на проекта се сътои от лица, които имат опит и потенциал да развиват и управляват социалните дейности на територията на общината (ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник). За управление на проекта, община Трън ще предостави помещение в сградата на общинска администрация, което е подходящо оборудвано с компютри, бюра, офис стол и посетителски столове, както и секции за съхранение на документацията на проекта – адрес гр. Трън, пл. „Владо Тричков” 1. Екипът за управление, също така ще бъде пряко ангажиран и с координиране и методическа подкрепа на експертния и управленски персонал на центъра. Функциите на екипа за организация и управление подробно са разписани в Раздел II на проектното предложение. Екипът носи отговорност за цялостното изпълнение на проекта. Компетентното и професионално ръководство са гаранция за изпълнение на заложените дейности и изпълнението на плана за действие. Екипът за управление на проекта, формира и назначава специалистите за работа в Центъра. Цялата документация по проекта ще се съхранява в офиса за управление в гр.Трън. От доставчика се подготвя Правилник за вътрешния ред с всички правила и процедури по предоставяне на услугите и Етичен кодекс за работа с потребители. Предвидени са разходи за закупуване канцеларски материали и консумативи, необходими за администриране на проекта, за възнагражденията на екипа за управление и командировки. Въвежда се система за мониторинг и контрол на проекта, която налага задължителна документация за проекта да се води редовно и се поддържа нейната актуалност. Задължително се поддържа следната документация: Досиета на екипа за управление на проекта; Досиета на дейностите (планирани, реализирани, рискове); Вътрешни правила за управление на проекта - задължително с тях се запознава екипът за управление, канидадтът и директорът на центъра); Вътрешни правила за финансово управление; Процедура за подбор на кандидати-специалистите за центъра; Правила за безопасни и здравословни условия на труд; Входящ и изходящ дневник за кореспонденция; Дневник на трудовите и граждански договори; Дневник за постъпилите жалби; Досие по документацията за ремонтните работи и обзавеждането; Досие за закупеното оборудване; цялата счетоводна документация по проекта (първични и вторични разходно-оправдателни документи). Вътрешният контрол и наблюдение се извършват на базата на утвърдената система от правила и процедури за вътрешен контрол. Ежемесечно директора на центъра представя доклад пред ръководителя на проекта за деността на центъра, с отчитане на извършените дейности и предоставени услуги, качеството им и напредъка. Координаторът изготвя ежемесечен доклад за хода на изпълнението на дейностите предвидени за реализиране по проекта с отчитане на индикаторите за изпълнение и реализация. В заключителната част на тази дейност е предидено и подготовката и обобщаването на техническата и финансова отчетна документация и провеждането на независим финансов одит на проекта (от одитор).
2.Информационна кампания През първия месец започва подготовката на дейността с разработване и отпечатване на информационни материали, включващи - Дизайн, предпечат и разпространение на информационни материали – брошури (500 бр.), дипляни за ЦАСУОП и услугите, които се предоставят (750 бр.), плакати (50 бр.), календари на дейностите по проекта(илюстрирана брошура с време и място за различни занимателни мероприятия) – 500 бр., обозначителни табели (4 бр.), стикери за оборудването и инвентара (150 бр.). - относно планираните дейности, целите, очакваните резултати, услугите, които ще бъдат предоставяни, достъпа в ЦАСУОП ролята на кандидата и партньора, координати на екипа по проекта и заетите в ЦАСУОП, както и популяризиране финансовата подкрепа на ЕСФ и ОПРЧР по настоящата схема. Плакатите ще бъдат поставени на видно място в населените места, в различни институции, разпространението дипляните ще започне с информационната среща и ще продължи през целия период на реализиране на проекта. Цялото техническо и друго оборудване ще бъде визуализирано със стикери. - Провеждане на три информационни срещи за стартиране на проекта през втория месец, в петия месец за разкриване и предоставяне на услугите в ЦАСУОП и финализиране на проекта през 14 месец за осигуряване на публичност. Информиране на обществеността, относно стартирането на проекта „ Алтернативи за обществена подкрепа”, възможностите, които ще предлага социалната услуга, ползата от реализацията на проекта и безвъзмездното финансиране от ЕСФ по ОПРЧР. В информационната среща се предвижда да бъдат поканени представители на заинтересованите страни, имащи отношение към проблема. Предвижда да бъдат включени представители - съд, полиция, дирекция Социално подпомагане; общински структури – болница, детска градина, училище, комисия за противообществени прояви, неправителствени организации; местния бизнес и търговски структури; кандидат-потребители на услугите; медии. Информациннта среща има за цел да представи проекта, който ще бъде реализиран в гр.Трън, финансиран безвъзмездно от ЕСФ по ОП”РЧР”. Обществеността ще бъде запозната с целите на проекта, услугите, които ще се предоставят, целевите групи, които могат да ползват от предлаганите услуги и резултатите, които се очаква да бъдат постигнати в резултат на реализацията му. При информационните срещи ще се постави специално изработен банер за по-добра и ясна визуализация. Втората информационна среща ще се проведе в деня на откриване на ЦАСУОП – първо число на петия месец от стартирането на проекта. На срещата ще бъдат поканени всички заинтересовани страни и медии-радио,телевизия, преса за осигуряване на публичност на събитието. През четиринадесетия месец ще бъде проведена последната информационна среща за отчитане резултатите от изпълнението на проекта. За трите информационни срещи се предвижда общо 200 участници с три кафе-паузи. - Медиийни събития - поддържане връзки с местните медии за публикации в пресата, радио, телевизия и обществени организации за популяризиране дейността на ЦАСУОП. Седем прессъобщения за (стартирането на проекта, продължителност, услугата, която ще се предлага, постигнати резултати, планирани мероприятия), Седем радиосъобщения за (стартирането на проекта, продължителност, услугата, която ще се предлага, постигнати резултати, планирани мероприятия, безвъзмездното финансиране) постигнати резултати по проекта в местната преса и 2 в национална, 4 репортажа по местната телевизия. Предвижда се и организиране на две пресконференции (една при стартирането на проекта, една при откриването на ЦАСУОП и една при приключването на проекта за постигнатите резултати). На пресконференцията ще бъдат поканени представители на екипа, персонала на ЦАСУОП, медии, заинтересовани страни – по 15 участника на пресконференция. Предвиден е разход за озвучаване и кафе-паузи (общо за 60 участника). - Разработка на интернет сайт на ЦАСУОП съдържащ информация за целите на проекта, планираните дейности, постигнати резултати, условията за достъп, необходими документи, календар на планирани мероприятия и обучения, контактни данни на персонала и информация за финансовата подкрепа на ЕСФ по ОПРЧР. На интернет сайта ще се отдели и секция – форум с коментари и въпроси, както и секция с галерия снимки от различните дейности на потребителите на социалната услуга. Ще се възложи на външен изпълнител. Дейността ще стартира през втория месец и ще приключи до четвъртия (дизайн на сайта, структура и тн.) Сайтът ще бъде поддържан през цялото изпълнение на проекта.
3.Оборудване на помещенията за предоставяне на социалната услуга. 1. Подготвителен етап /1-2ри месец/: подготовка и провеждане на процедура за избор на доставчик на оборудването и обзавеждането. 2. Етап на изпълнение /2ри-4ти месец/: • • Доставка на обзавеждането и оборудването в помещенията. В изпълнението на тази дейност се предвижда текущ ремонт на помещение за предоставяне на социалната услуга. Центърът за алтернативни социални услуги за обществена подкрепа ще развива своята дейност в помещения и общи части в сградата на бивше начално училище намираща се на ул. „Ал.Стамболийски”№25, с АОС №56/24.01.2007г. в гр.Трън, която е общинска собственост и има подходящи условия за създаване на услугата. Сградата е масивна триетажна и е след извършен основен ремонт. Първият етаж в сградата, където се помещава Домашния социален патронаж е напълно обновен. Центърът ще бъде разположен на втория етаж, като в него ще се извърши текущ ремонт и ще се ползват следните помещения: • Кабинет за индивидуална и/или групова работа (консултации, професионална подкрепа, трудотерапия, алтернативни социални услуги, – площ 58,17 кв. М. Капацитетът за работа на кабинета е 45 посетители. Ще се оборудва с 4 конферентни маси, 45 стола, телевизор, , бюро за преподавателя с 2 контейнера, 10 стола с подлакътници, , , 2 дивана, ниски шкафове (10 бр.). • Зала с площ от 62,34 кв. М (за основната дейност по социалната услуга, групови консултации и провеждане на обучителни и образователни програми, семейни консултации и тн.). В залата ще се обособи и оборудва преддверие (гише за прием) с площ – 11,8 кв.м.) и деловодство (помещение за персонала) – с площ от 11,60 кв. М. За залата се предвижда следното оборудване: 15 учебни чина, 15 компютърни конфигурации (за обучения),; За преддверието(приемно гише) - 2 офис бюра, 2 контейнера, 2 шкафа (за документи) стелаж за книги и периодичен печат – 4бр., телефонна централа, принтер и копирно устройство, за деловодството (стая за персонала) – 2 работни бюра, 2 стола, 3 стола с подлакътници, 2 шкафа за документи, 1 диван. С ползувуване на помещенията общи за етажа: • Ст. Клетка и коридор с обща етажна площ – 88,12 кв. М. За коридора е необходимо следното оборудване: 4 дивана, 10 посетителски столове, 10 шкафа за личен багаж на потребителите, 10 кресла и 10 ниски маси, полица за книги и периодика – 4 бр. • Санитарен възел с площ от 4 кв. М. • Санитарен възел за (лица с увреждания) с площ от 5,12 кв.м. Техниката е необходима за осигуряване на комуникационните връзки на Центъра и за успешното реализиране на предвините за предоставяне социални услуги. Техниката ще осигури реализирането на предвидените обучителните и образователни програми. Закупуването на техниката ще се извърши в рамките от втория до четвърти месец като в началото на петия месец ще се въведе в експлоатация в помещенията на Центъра.
4.ПОДБОР, НАЗНАЧАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В ЦАСУОП Подготвителният период включва: приемане на заявления от кандидатите, подбор през 3 и 4 месец и назначаване на одобрените специалисти от петия месец. Изпълнение: провеждане на специализирани обучения на персонала в ЦАСУОП. След провеждане на първата информационна среща през втория месец, започва приемането на заявления от кандидатите за работа в центъра. Както при информационните срещи, така и на сайта на общината и на видни места ще се публикуват съобщения с изискванията към кандидатите. Документите се подават в офиса за управление на проекта през третия месец. Със назначения персонал се сключват трудови или граждански договори. Персоналът се запознава с целите и дейностите по настоящия проект, длъжностните характеристики, запознават се с вътрешния ред в центъра, етичния кодекс за работа с целевите групи и се уведомяват, че в рамките на проекта са длъжни да ползват полагащият им се платен отпуск. Приемането на заявления и подбора на кандидатите се извършва по процедура утвърдена от ръководителя на проекта. В процедурата са разписани условията и изискванията към кандидатстващите и критериите по които ще бъдат оценявани. През четвъртия месец се извършва подбор на кандидатите. Съставя се комисия със заповед на ръководителя на проекта, която извършва подбор по документи и събеседване през четвъртия месец. Показалите задоволителен резултат кандидати след проведеното интервю се предлагат за назначаване. Заявлението е придружено със следните документи:автобиография, копие от диплома за завършено образование, медицинско за започване на работа, свидетелство за съдимост. Ще бъдат наемани специалисти със задоволителни резултатите от интервюто в добро физическо и психическо здраве и да притежават съответното образование и по специалността. Специалистите ще бъдат наети на работа в началото на петия месец. За предоставянето на социалната услуга ще бъдат наети следните специалисти: Управител, юрист (правно-административно обслужване на центъра) социални работници – 3 бр., психолог – 1 бр., специалист (терапевт) – 1бр., методист (образователни и възпитателни програми),, хигиенист -1бр., За отоплителния сезон ще бъде нает и огняр (от пети до 11ти месец). Част от персонала на центъра ще има и задължения и функции като мобилен екип за работа с целевите групи в семейна среда с цел адаптация за пълноценно ползване на центъра (психолог, социален работник и координатор). Мобилният екип ще поупуляризира дейностите на центъра в общността, ще извършва текущи проучвания на потенциални потребители, ще контактува акитвно с дирекция социално подпомагане, органите на реда, общинските структури и училищното ръководство за актуализиране на рисковите групи в общината. Също така мобилния екип ще предоставя индивидуални консултации и подкрепа в дома на потребителите за плавен преход за ползването на услугата. Изпълнение: Обучения: ”Работа в екип” (шест дни, интерактивен тренинг с казуси и дискусии, 2ма лектори);Правно-нормативна и институционална рамка за работа с възрастни с увреждания, лица от малцинствата и семейства в риск (10дни, 4лектора, за целия персонал в ЦАСУОП.) „Управление на социалните услуги” (тренинг за целия експертен персонал и директора, 2ма лектори, 4 дни); „ПиАР на социалните услуги (интерактивен тренинг, за целия персонал на ЦАСУОП, 6 дни, 2ма лектори);Разработка и управление на социални проекти, финансирани от ЕС (тренинг за директор, юрист, счетоводител, координатор и експертния персонал - 8 дни); „Методи и подходи за анализ на потребностите на целевите групи (социално уязвими лица)”(тренинг за целият персонал, 5 дни, 2ма лектори); „Иновативни подходи за работа със смесени групи от социално уязвими лица” (тренинг за целия персонал, 5 дни, 2 лектори); „Иновативни подходи за работа с възрастни с увреждания” (тренинг за целия персонал, 2 дни, 1 лектор);”Институции и заинтересовани страни за работа със семейства в риск” (обучение за експертния персонал в ЦАСУОП, 2 дни); „Менторинг за лица с увреждания” (обучителен модул -50 часа, за педагог, методиста и социалните работници); „Организация и управление на клубни форми за бедни и безработни лица” (пет дни, 4 лектора за целия експертен и управленски персонал на ЦАСУОП). Техническите сътрудници за „Мобилни социални дейности и подходи за мотивиране на целевите групи” ( 5дни, 1 лектор). Сътрудниците, както и информационния администратор ще преминат и следните обучения: ”Първичен прием на социално уязвими лица” (2 дни, 1лектор), „Видове противообществени прояви, институции, средства, опасности и рискове” (3дни, 1лектор), „Критерии за оценка на семейната среда и рисковете за пълнолетни лица” (5 дни, 1лектор);”Стандарти и критерии за социална работа свъзрастни с увреждания, семейства в риск” (8 дни, 2ма лектори);. За обученията на персонала са предвидени разходи за дневни, пътни, квартирни на лекторите, хонорари (с включени осигурителни вноски), както и разход за комплект обучителни материали (папка с логото на проекта, тефтер, химикали и обучителни материали).
5.Подбор на потребителите на услугата ЦАСУОП Подготовка на дейността – информационна кампания (разпространение на информационните материали за предвижданите програми в центъра, системен анализ на потенциални потребители, скриниг, анкетни карти, прием и обработка на заявления на кандидат-потребители) Изпълнение на дейността - изготвяне на списък на одобрените потребители (според подадените документи), провеждане на интервюта и събеседвания, изготвяне на индивидулани оценки на потребностите, обобщаване на данните от оценките и обсъждане на индивидуалните потребности и сформиране на групите потребители за всяка от програмите и дийностите на центъра, изготвяне на седмичен, месечен и годишен график по групи и дейности за всички потребители. След провежданена информационната кампания за стартиране на проекта се обявява приемането на заявления от кандидати за ползване на услугите в Извършване на подбор на реално нуждаещи се кандидати от услугите на ЦАСУОП. Заявленията ще се приемат в офиса за управление на проекта – от втория месец до края на проекта, тъй като сегментът е динамичен. Основната целева група са следните потребители: Пълнолетни лица с увреждания на възраст от 18-75 години, които имат нужда от допълнително обучение и подкрепа за възстановяне или придобиване на професионални умения за активна социална и трудова интеграция. Пълнолетни лица от малцинствен произход 18-28 години, без постоянна работа и/или, които не са обхванати от образователната система или се намират в риск от изключване Младежи и възрастни, напуснали специализираните институции (на възраст от 18-65 години), които се нуждаят от подкрепа за социално включване (обучение, консултации, намиране на работа, възстановяване на социални контакти). Родители от многодетни семейства (многодетни майки, бащи), които имат нужда от подкрепа за успешно съчетаване на професионалния живот и грижата за сейството, правни, психологически консултации и обучения за стартиране на собствен бизнес. Бедни семейства от ромската общност Самотни родители, които се нуждаят от професионална подкрепа за учене през целия живот, за успешно съчетаване на грижата за семейството и трудова заетост. Лица, изтърпели наказание „Лишаване от свобода”, които имат нужда от професионални, психологически, юридически консултации и подкрепа за интегриране на трудовия пазар. Необходими документи за ползване услугите на центъра са: заявление за ползване на услугата (по образец, изготвен от доставчика), копие от документ за самоличност; копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв; копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова; При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи;(например декларация за доходите, удостоверения, служебни бележки и тн.) Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад - предложение; Подбора на кандидатите се извършва от комисия, съобразно утвърдена методика за подбор на целевата група. Кандидат-потребителите трябва да имат постоянен или настоящ адрес в община Трън и да отговарят на поне два от критериите. С потребителите се сключва договор за ползване на социалната услуга, изготвят се инидивдуални планове за всеки потребител, съгласуват се с ръководителя на центъра и съвместно с потребителя и методиста се определя в какви индивидуални и групови дейности ще се включат потребителите. При изготвянето на индивидуалните планове, оценката на социалния работник за всеки потребител ще се съгласува с ръководителя на центъра, психолог, методист, за да се гарантира максимално задоволяване на индивидуалните потребности на всеки потребител. За ползване услугите на центъра, потребителите ще заплащат потребителска такса в размер на 3% от месечния осигурителен доход, при липса на доходи, същото обстоятелство следва да се удостовери с необходимите документи.
6.РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦАСУОП. СУПЕРВИЗИЯ Сформирането на подходящ екип е условие за успешното управление на ЦАСУОП, за което е необходимо да се извърши подбор на подходящи специалисти с необходимото образование. Екипната работа е едно от най-важните условия за постигане на качествени резултати. ЦАСУОП се управлява от директор, който отговаря за цялостното функциониране и успешно реализиране на заложените дейности. Директорът организира целия процес по по предоставяне на услугите и управление на персонала. Директорът утвърждава Правилник за вътрешния трудов ред, работен график, Процедура за достъп до услугите в Центъра. Съвместно с екипа по проекта изготвя длъжностните характеристики на персонала, Оформя досие на всеки служител, извършва постоянен текущ контрол на качеството на предоставяните услуги; Директорът на центъра съвместно с екипа за управление осъществяват външните комуникации. При организирането на работата в ЦАСУОП се изготвя пакет от документи, регламентиращи организацията по предоставяне на услугите и управлението на Центъра. Директорът поддържа пряк контакт с доставчика и съгласува предварително всички свои действия, отнасящи се до управлението на услугата и персонала. За ефективното функциониране на ЦАСУОП се въвежда система за архивиране и съхранение на информацията, досиетата на потребителите, служителите се запознават със законовите и нормативни изисквания за работа с данни обект на ЗЗЛД. Супервизията е необходима за поддържане на добър професионализъм в работата на екипа от Центъра. Особенно важна е суревизията за новосформирани екипи, какъвто ще бъде този на центъра. Супервизията е насочена към специалистите за споделяне начина на работа с клиентите, и свързаните преживявания като получават знания, насоки, професионална подкрепа за осигуряване съхранението на специалистите. Целта е да се осигури високо професионално ниво при психо-социалната работа за предоставяне на качествени услуги. Супервизията ще се проведе в рамките на 40 часа (за периода на предоставяне на услугата – 10 месеца) в удобен за персонала час по предварителна заявка от специалистите. В тази връзка ще бъде привлечен независим експерт-супервизия.
8.Оценка на здравословни и безопасни условия на труд. За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се предвижда да се възложи на Служба „Трудова медицина, да извърши оценка на риска на работните места в ЦАСУОП. Разработва Правила по спазване на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в центъра. Разработват се и специални инструкции за длъжности, ако е необходимо.
7.Предоставяне на комплекс услуги от ЦАСУОП Функционирането на ЦАСУОП се предвижда да започне от първо число на петия месец и услугите ще се предоставят в рамките на 10 месеца. Предоставяни услуги: 1. Обучителни и образователни програми за подобряване на социалните, комуникативните компетенции, професионалните умения и учене през целия живот за активна социална интеграция и успешна трудова интеграция на потребителите. Програма „Кариера” – индивидуални консултации и подкрепа за професионална ориентация (за избор на подходящи форми на обучение, възможности за кандидатстване, финансиране на обучение, обучаващи институции), както и подкрепа за професионалан реализация (чрез организиране на трудови борси, дни на кариерата, подпомагане на потребителите за подготовка за кандидатстване за работа, попълване на молби, автобиографии). Програмата ще обхване поне 60 лица от целевата група. Ще се организират: Индивидуални и групови обучения за базова компютърна грамотност – 60 потребители, 2 групи по 65 учебни часа (обученията ще се проведат от външен лектор), симулативни интервюта.; Мотивационни тренинги: на теми: „Успешната автобиография”,„Ефективната презентация”, «Възможности за професионална реализация (източници на информация)»; «Бизнес Етикет», «Успешното интервю» - за общо 60 участника. Тренинги за активно поведение: на теми: „Планиране на кариерата”, „Как да изберем подходящо учебно заведение”, „Основи на трудовото законодателство” (форми на трудова заетост, права на служителите, нормативни актове), „Как да работим в екип”, „Ефективни продажби”(за лицата, които ще участват в реализацията на стоките, произвеждани в работилниците, „Как да стартирам собствен бизнес”.-60 участника. Ще се организира: една трудова борса (за 80 участника – ще бъдат поканени потенциални работодатели или фирми, които набират стажанти), през 12ти месец, предивден е разход за кетеринг). Обучения в специализирана среда за активно трудово поведение: Тези обучения ще бъдат проведени за лицата от целевата група, като се предвижда част от преминалите обучението да останат на работа в центъра; «Обучение за работа с хора от целевите групи» Предвижда се мотивационно обучение за 20 лица от целевите групи, част от които ще обслужват информационното гише (приемната) в центъра, с продължителност 50 часа, ( в две групи от по 10 лица – общо 100 часа). Обучението ще се провежда от социален работник, психолог и експерт малък и среден бизнес, които ще запознаят представителите на целевата група със спецификите на работа и нормативната уредба. Обучението ще се провежда на ротационен принцип, за да може по-голям брой лица от целевите групи да придобие умения за обслужване дейността на центъра и работа със социално уязвими лица. Интерактивен CV център. В обособената приемна след провеждането на обученията част от целевите групи (около 4 до 10) души ще изпълняват дейност по подготовка на база данни с автобиографии на лицата от целевата група. В базата данни ще се съдържа и личностен профил на кандидата, интереси за професионално развитие и обучение. Базата данни ще се поддържа от лица от целевата група, които ще преминат специално обучение за работа с база данни и компютърна грамотност. Възможно е също така част от участниците да изпълняват доброволчески информационни консултации за лицата от целевата група, като по този начин ще се чувстват значими и реално ще подпомагат професионалната интеграция на социално уязвими лица. Програмата ще се ръководи и организира от координатора, психолога и методиста на центъра, при необходимост ще се ползва и социалния работник. Програма: „Нова професия – нов шанс”. Провеждане на професионални обучения (за част от професия) за 60 потребители по професии, които ще подпомогнат бъдещото им интегриране на пазара на труда по специалностите: „Парково строителство и озоленяване” (150 часа, 1 лектор, 10 участника); ”Организатор на туризма и свободното време„ (150 часа, 2 лектори, 10 участника);”Селски туризъм” (150 часа, 2 лектори, 10 участника);”Екскурзоводство” (250 часа, 2 лектори, 10 участника); „Текстообработване” (150 часа, 2 лектори, 10 участника); Специалност „Малък и среден бизнес” (150 часа, 2 лектори, 10 участника). Ще се организират и сращи с предприемачи и ще се стимулира предприемаческият дух сред лицата от целевата група. Бизнес симулатор. В рамките на инициативат и след преминаването на предвидените обучения, тренинги, клубове по интереси, участниците в симулатора ще провеждат пазарни проучвания за възможностите за пазарна реализация на специфични стоки и услуги, които да се извършват (произвеждат) от потребителите в центъра, за подсигуряване на устойчивост. Дейността ще се организира от координатора на центъра и предвижда: Провеждане на маркетингови проучвания за формите за промоция и каналите за дистрибуция на специфичните стоки произвеждани в клубовете и ателиетата в центъра (рисувани копринени шалове, дрехи, сувенири, керамични, глинени съдове). Подготовка на бизнес план за стартиране на собствен бизнес. Целта е самите участници да бъдат активната . Програма ”Вавилон”. Провеждане на курсове за изучаване на чужд език (английски, италиански) и Клуб за изучаване на чужди култури. За реализирането на програмата ще бъдат привлечени преподаватели (2ма по английски език и 2 ма по италиански език, географ, 400 часа английски език, за 20 потребители и 400 часа по италиански език за 20 потребители), които съвместно с методиста и координатора на центъра ще организират изучаването на чужд език в центъра и сбирките на клуба за чужди култури (ще се провеждат презентации, четения на чужди автори, виртуални турове и дискусии) за участниците. В програмата ще участват общо 30 потребители, а клубът ще проведе 10 сбирки. Възможно е в курсовете да се включат повече от педвидения брой потребители, но ще се работи активно с такива, които имат основни уезикови умения. Целта е след езиковото обучение потребителите на центъра да преминат и професионално по част от професия „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания” (150 часа, 10 участника), а други 10 участника ще по част от професия „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания” (150 часа). Обучените от целевата група лица ще бъдат насърчавани и подкрепяни да участват в работата на мобилната група, като доброволци за социални дейности, както и да се реализират професионално като помощници за деца и възрастни. Програма за трудотерапия за активно социално включване на потребителите (Занимателната, музикална и тн.). Тук влизат: Клубове по интереси: Организиране и развитие на клуб „Художници”( 15 потребители). Ще идентифицира дарбите и заложбите на лицата от целевата група и ще стимулира тяхната креативност, умения за работа в екип, усет към изкуството. Провеждане на художествени ателиета за работа с графика, маслени и акварелни бои, извайване на фигури от глина, гипс. Ще бъдат организирани по 2 тематични ателиета за групата всеки месец, като ще бъдат провеждани обучения за различни стилове и похвати за рисуване. Продължителността на всяко ателие ще бъде 2 часа, като с помощта на лектора (1 бр. ) ще се обсъждат различните художествени стилове и похвати, темите на ателиетата и ще се извършва самото рисуване, моделиране, скулптуриране. Тематиката ще бъде съобразена с интересите на потребителите в областта на природата, традиции, обичаи, митове и легенди. Организиране на 2 изложби на участниците в клуба – по една изложба в ЦАСУОП и една изложба в общинската администрация на Трън и благотворителна изложба за Коледа отново в Общината, на тема «Моята Коледа». Средствата ще бъдат дарени на нуждаещи се от дом за възрастни хора в с. Слишовци. Клуб по приложни заняти. (2гр.*10 лица, 24 сбирки, 2ма лектора) Членовете на клуба ще се запознаят с традиционни български заняти. Ще се организират срещи с известни занаятчии, за да може потребителите да опознаят по-добре традиционните заняти. По време на атлиетата ще се моделира керамика, ще се приготвят мартеници и дребни украшения, които ще бъдат изложени в сградата на общината, ще се организират благотворителни базари. Създаване и развитие на клуб „Пътешественик” (20 потребители, ще се организира от координатор, социален работник). Основна цел на клуба ще бъде да се повишат познанията и да се създаде възможност за пътуване и разнообразяване ежедневието на лицата от целевата група чрез запознаване с културата и природата на България чрез посещения на музеи, театри, изложби и природни забележителности. В рамките на клуба ще има отговорен фотограф и репортер (които ще преминат курс по фотография и писане и ще отразяват събитията, ще ги публикуват в медии и ще организират табла с изложба). За проекта ще бъдат проведени 3 посещения на музеи (в гр. София, 22 ма участника, 2дни), 3 посещения на културни изложби (в гр. София,22 ма участника , 2дни), 3 посещения на театрални постановки (Народен театър-2, Сатиричен театър,в София, 22 ма участника, 2 дни), 5 панорамни екскурзии на националните паркове Рила, Пирин, Витоша, Огражден, Централен Балкан (25 участинка, по два дни). Програма „Бъди информиран, бъди активен” Получаване на знания за работа с компютър за установяване на връзка чрез интернет с близки и роднини в чужбина;(подходяща за по-възрастинте потребители) Предвижда се обучение в групи на 20 потребители, общо 80 часа, от информационния администратор. (базови умения за ползване на интернет, достъп до информационни сайтове и потрали, скайп – за комуникация с близки и роднини в страната и чужбина). Гледане на телевизия за информирането на потребителите и дискисии за различни събития, подбира на различини занимателни и образователни предавания в зависимост от желанията. Прочит на периодичния печат и дискусии. Предвиден е разход за закупуване на периодични издания, тъй като за десет месеца, не може да се направи абонамент. Ще се закупят основни ежедневници (местни и национални) и ще се обсъждат интересни теми. Прожектиране на филми в зависимост от предпочитанията. Дейността се организира от социалния работник. 5. Организиране на социални контакти и интелектуални занимания и игри. Чествания на културен календар и лични празници. Организират се честване и празнуването на лични празници, традиционни празници, национални и официални празници. Екипът на Центъра отговаря за организирането и провеждането на празниците. На тържествата могат да бъдат канени гости при съгласуване с ръководителя на Центъра. Доброволен труд. В тази дейност се включва провеждане на мотивационен тренинг за ползите от доброволчеството и възможностите за включване на лица от целевата група в инициативи и дейности с общественополезен ефект. Тренингът е 2 дни за по 10 участника, общо 20 участника, които ще се проведат ежемесечно от 3-13 месец на проекта. Тренингите се провеждат от координатора. След преминаването на тренингите лицата от целевите групи ще имат възможност да се включат в обществено полезни дейности по избор (поддръжка на паркови пространства в общината, домове на възрастни хора, детски градини, училища и тн.). Целта е да се почувстват полезни за обществото и да се установи контакт с хора, които приемат лица от целевите групи и демонстрират обществена подкрепа. Турнири по шах, табла, карти (белот, бридж белот и тн.). За целта са предвидени разходи за закупуването на комплекти карти, табла, шах, дама и други игри. Ще се организират съревнования и турнири с възрастни хора, които не ползват услугите на центъра. Организация на „Първи шах турнир в Трън”, „Месец на белота в Трън” (предвиден е разход за общо 120 участника, кетеринг, вода). Турнирите ще се проведат на открито в парка при ждрелото на река Ерма. Литературно четене. За нуждите на центъра ще се подсигури възможност за четене на книги и периодичен печат, потребителите ще може да провеждат дискусии, да организират срещи с писатели и тн. Ще се провежда в двора на центъра през лятото. За целта е предвиден разход за подходящо обзавеждане и озеленяване на двора. Програма „Бъди активен” Организиране на комплекс от подходящи дейности за повишаване на двигателната активност и подобряване на уменията за работа в екип за по-младите потребители, както и дейности за оптимален двигателен режимм на по-възрастните. Организиране на режим за съхранение и подобряване на двигателната активност на потребителите: „Заедно можем много”. Целта е потребителите да се включват в леки и приятни форми за запазване и подобряване на двигателната активност (разходки, походи, излети, състезания). В рамките на проекта ще се проведат следните поддейности: „Хайде да се състезаваме” - Предвиждат се: състезания с щафетни и ролеви игри, състезания бързо ходене. За периода на проекта ще се проведат 6 съвместни мероприятия потребителите на центъра и техни близки, както и други желаещи от същата възраст, които ще бъдат организирани по време на летните месеци. Най-активните участници ще получат награди. Място на провеждане: градски парк (шест състезания, 49 участници общо, предвиден е разход за кетеринг и уреди за състезанията). „На излет” - организиран излет в подножието на планината. Ще се организират общо 3 излета (3*15 участника). Проектът покрива разходите за изхранване. Организирани 3 излета, ”Поход на здравето”. Потребителите са разделени на 3 групи от по 30 участника. Излетите ще се провеждат по изградените екопътеки и ще включват различни състезания, викторини, ролеви игри с участието на потребителите. Потребителите ще обменят знания и ще се учат да разпознават и събират местни билки, ще събират заедно плодове и билки. На всеки излет ще има по един водач, експерт еколог и медицинско лице от ЦАСУОП. Екскурзии до църкви и манастири (4 екскурзии, с по 45 участника) до манастирите – Рилски, Роженски, Троянски, Гложенски) с предвиден разход за транспорт, нощувка и изхранване. Организиране на четири беседи: „Двигателен режим за красива възраст”, „Рационално хранене” (общо четири часа, лектор-диетолог, 40 участника). Кетеринг – За потребителите на центъра ще се организира кетеринг. Доставката на храната ще се извършва всяка сутрин в 7,30 часа (от кетеринг фирма) Изработва се седмично меню като всеки ден менюто се обявява на определеното за тази цел място. Предвидени са разходи за доставка на готова храна от външен доставчик. Кетерингът ще се организира в коридора, който е подходящо обзаведен за целта. Медицински услуги: Контролиране приема на лекарствата по лекарско предписание за редовно и навременно взимане, подпомагане при взимането им; Измерване на кръвното налягане по желание и при необходимост; Поддържане на аптечка с медикаменти за спешна медицинска помощ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 949 BGN
Общ бюджет: 157 759 BGN
БФП: 157 759 BGN
Общо изплатени средства: 154 603 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 157 759 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 990 BGN
2011 0 BGN
2012 115 613 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
154 603 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 141 BGN
2011 0 BGN
2012 98 271 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
131 413 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 848 BGN
2011 0 BGN
2012 17 342 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 190 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой лица, ползващи социалната услуга 0221
Индикатор 3 Брой лица, започнали работа след осигуряване грижа за техни близки
Индикатор 4 Увеличаване на броя на социалните услуги, предоставяни от доставчици на социални услуги - с една услуга-ЦАСУОП
Индикатор 5 Реализирани мерки за информация и публичност според описаните - всички
Индикатор 6 Реализирана информационна кампания за популяризиране на услугата-според описаните, всички
Индикатор 7 Спазване на хоризонталните принципи на ЕСФ 0221
Индикатор 8 Брой разкрита нова социална услуга в общността за ЦАСУОП – 1
Индикатор 9 Обезпечаване на подходяща материално-техническа база предоставяне на социални услуги Ремонт и оборудване на ЦАСУОП) -1
Индикатор 10 Брой обслужени потребители от ЦАСУОП
Индикатор 11 Брой беседи за ползвателиет на услугата по полезни и интересни за тях теми
Индикатор 12 Брой организирани мероприятия за целевата група
Индикатор 13 Създадени устойчиви иновативни поддейности и за социлано включване – 3(бизнес симулатор, база данни, трудови борси)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз