Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0163-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0042
Наименование: Дневен център за хора от третата възраст
Бенефициент: Сдружение "Социална подкрепа и информация"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долна Митрополия
Описание
Описание на проекта: 30 лица: Самотни възрастни хора, изолирани в тесния кръг на своите проблеми, лишени от социални контакти; хора в надтрудоспособна възраст, напуснали активния живот, имащи потребност да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ; възрастни хора запазили активното си отношение към социалния живот, които имат възможност за културни и социални изяви.
Дейности: 1.Организационна среща на екипа за управление Запознаване на екипа с дейностите и отговорностите по проекта. Създаване на организация за качествено изпълнение на дейностите според времевия график. Разпределение на отговорностите.
2.Информационна кампания За целите на проекта ще бъдат изготвени информационни материали: брошури, постери, флаери, фланелки с лого, информационни табла и др. Ще бъде изготвен и интернет страница, която ще съдържа цялостна информация за проекта, неговите дейности, заложените очаквани резултати, описание на партньорските организации, информация за дневния център, услугите предлагани в него възможностите за включване в услугите и т.н. Така проведената информационна кампания ще има и добър мултиплициращ ефект – благодарение на обширната информация, която ще се представи чрез информационните материали и непрекъснатото актуализиране на информацията, качвана на интернет страницата по проекта.
3.Изготвяне на тръжни досиета за ремонт и оборудване За целите на проекта ще бъдат подготвени и проведени тръжни процедури за подбор на подизпълнители за ремонт на и оборудване на дневния център в помещението, което ще бъде предоставено от партньора по проекта – Община Долна Митрополия. Процедурите ще бъдат подготвени и изпълнени от екипа по проекта спазвайки всички изисквания за прозрачност при взимане на решенията.
4.Ремонт и оборудване След като бъдат избрани подизпълнителите чрез прозрачна тръжна процедура с тях ще бъдат подписани договори с детайлни параметри на поръчката за ремонт и оборудване и ясно определени срокове и неустойки при забавяне. Ще бъде ремонтирано и оборудвано помещението за нуждите на дневния център според специфичните изисквания за функциониране на подобна социална услуга. Помещението предоставено от общината е с необходимите параметри за целта, които са видни от допълнителните документи представени в комплекта документи за кандидатстване.
5 . Подбор на персонал за дневния център За целите на дневния център ще бъдат подбрани служители според методиката за социалната услуга. Екипът по проекта ще изготви специален въпросни, ще интервюира и след това ще назначи служители на дневния център със следните позиции: - Управител на дневния център със образование релевантно на дейността на социалната услуга, като опит в управлението на социална услуга ще бъде отчетено като предимство. - 4 социални работници, които да обгрижват лицата посещаващи дневния център и които ще провеждат всички занимания с бенефицинетите. - Ще бъде назначен рехабилитатор, който да провежда непрекъснати занимания и процедури с ползвателите с цел те да бъдат в максимално добро физическо и психическо състояние. - Ще бъде назначен и психолог, който да оказва психологическа подкрепа на бенефициентите и да се грижи за тяхното душевно равновесие. Благодарение на психологична консултация бенефициентите ще могат да да преодолеят всякакъв вид колебание и раздвояване, чувство за вина или малоценност, като по този начин стават способни да водят пълноценен живот. - В дневния център ще бъде нает и хигиенист, който да отговаря за хигиената в дневния център с ежедневни ангажименти и отговорности. -
6. Обучение на персонала След сключване на договорите с персонала на дневния център ще бъде проведено обучение с компетентни преподаватели. Обучението ще бъде разделено на теми: 1. Представяне на програмата -информация за програмата на Министерство на труда и социалната политика. Представяне на други подобни програми. Структура на социалната система в България. Институции. Правна уредба. Социални услуги. Определение. Видове. Целеви групи. Общи принципи. Дневен център за възрастни хора като социална услуга. Изисквания. Роля. Етични въпроси. Права и задължения. Работа в екип. Принципи на работа в екип. 2. Целеви групи. Специфика на потребностите. Специфика на работа с потребностите. Групова дискусия за проблеми и потребности. Работа в групи. 3. Социални услуги за възрастни хора. Видове. Специфика. Разглеждане на различни казуси. Разработвена на индивидуални планове. За целите на обучението ще бъдат наети 3 ма лектори, като единия от тях ще бъде юрист и двама специалисти в конкретните области и теми на обучението. Обучението ще бъде проведено в рамките на 7 работни дни.
9. Провеждане на 2 конференции Предвиждаме да бъдат проведени две конференции в началото и в края на проекта. Първата ще има за цел популяризиране на дейността, провокиране на обществения интерес, създаване на информираност в гражданите и потенциалните бенефициенти за дейностите и възможностите по проекта. На конференцията ще бъдат поканени представители на местаната власт , медии, представители на неправителствения сектор, потенциални бенефициенти и други заинтересовани страни. Втората конференция се предвижда да бъде в края на проекта, като основна нейна цел ще бъде предоставянето на информация за създадената социална услуга, постигнатите резултати, възможностите за нейното продължаване, споделяне на опит със заинтересовани страни като гаранция за създаване на мултипликационен ефект. Предвижда се в конференциите да вземат участие по 50 лица представители на местната общественост и местните власти.
7. Подбор на бенефициенти След като бъдат завършени подготвителните дейности ще се пристъпи към подбор на ползватели на услугите на дневния център. Те ще бъдат подбрани според тяхното описание в проекта – 30 възрастни самотноживеещи лица от община Долна Митрополия. За целта ще бъда ползвана информация от Дирекция „Социално подпомагане” Долна Митрополия. За целите на проекта ще бъдат подбрани крайно нуждаещи се от услугата лица, като освен описаният брой лица ще се потърси възможност за приемане на допълнителен брой ползватели на услугата, ако се установи подобна нужда в рамките на изпълнение на дейността. Позлвателите ще бъдат подбирани по следните критерии: 1.Да са на пенсионна възраст 2. Да са навършили възраст за пенсиониране, но не са непридобили право за пенсия; 3. Да са самотно живеещо възрастни хора с липса на социални контакти и дейности, осмислящи ежедневието им; 4. Да са с нарушена действена способност и снижена психическа активност; 5. Да са в затруднено материално положение; 6. Да са подали молба за настаняване в специализирана институция; 7. Да не са подпомагани чрез хуманитарни помощи от БЧК; 8. Да не са подпомагани от дирекция „Социално подпомагане”; 9. Да са във физическо и психическо състояние, което да отговаря на заложените в програмата на Дневния център дейности.
8. Стартиране на дейността на дневния център и изпълнение на услугата След приемането на възрастните хора в Дневния център за всеки един от тях ще се изготви индивидуален план за работа. Планът ще се базира на направената оценка на потребностите на лицето и мотивирано предложение за предоставяне на социална услуга от социалния работник. В плана ще са отразени специфичните индивидуални потребности и очаквани трудности в работата. С плана ще се формират и основните насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и желанията на хората и комплекс от психично-здравни грижи. При необходимост в изработването на индивидуалните планове ще бъдат включени препоръки за терапия от страна на различни специалисти като психолог, психиатър, трудотерапевт и други, съобразно нуждите, както и ще се привличат ключови фигури от обкръжението на човека, въвлечени в неговото обгрижване. Индивидуалния план за всеки ще бъде валиден след окончателното му изготвяне и подписване. Копие от него ще бъде предоставен на личния лекар. Всеки индивидуален план ще съдържа: - Данни за лицето: Име, презиме, фамилия. Данни от личната карта, Адрес, Телефон, Семейно положение, Трудова заетост; - Данни за една или повече ключови фигури от непосредственото обкръжение: Име, презиме, фамилия, Адрес, Телефон, Характеристика на отношенията, Допълнителна информация; - Данни за личния лекар: Име, презиме, фамилия, Адрес, Телефон; - Данни за други лица от формалното обкръжение на човека. На базата на изготвения индивидуален план за работа и направените оценки на реалните потребности и възможности за включване в терапевтичните процеси ще се изработи и план за включване в груповата работа на Дневния център. Тези планове ще са предпоставка за включване на потребителите в месечния график на дейностите на Дневния център – Приложение 1. Индивидуалните планове ще бъдат актуализирани на всяко 6-месечие, а при необходимост и по-често. На ползвателите ще се предлагат следните социални услуги: Социално консултиране Планираме чрез Дневния център да осигурим социално консултиране на своите потребители относно: - Изработване на пакет документи за кандидатстване по програми релевантни за целевата група към различни организации и държавни институции - попълване на молби, декларации по образец, анкетни карти и др. - Помощ при изработване на пакет документи за участие в целева помощ за енергийно подпомагане за отоплителния сезон от Агенцията за социално подпомагане – Тази услуга включва: Попълване на молба-декларация по образец, документ за имотно състояние, документ за дохода, копие от документ за самоличност, копие от решение на ТЕЛК, ако има такова; - Помощ при изработване на пакет документи за получаване на помощни средства от Агенцията за социално подпомагане– Тази услуга включва: Попълване на молба-декларация по образец, копие от документ за самоличност, копие от решение на ТЕЛК, ако има такова, пълномощно за социалния работник от ползвателя на социалната услуга; - Помощ при изработване на пакет документи за получаване на социална интеграция от Агенцията за социално подпомагане – Тази услуга включва: Попълване на молба-декларация по образец, копие от документ за самоличност, копие от решение на ТЕЛК, копие от социалната оценка издадена и заверена от Агенцията за социално подпомагане. Всички дейности, включени в социалното консултиране на крайните бенефициенти на проекта ще се осъществяват от социален работник. Дейностите по социално консултиране ще се извършват при първоначалното приемане на всеки възрастен човек или при възникнала необходимост. Хранене Планираме в проекта да бъде предоставян обяд за всеки един член на Дневния център. Той ще включва пред ястие и основно ястие. Първоначално всеки един от потребителите ще попълни молба-декларация за диетично хранене, заверена от личния лекар, в която са вписани всички заболявания на бенифициента и специфичните му изисквания по отношение на храната. Тази молба-декларация ще се приложи към индивидуалния план за работа за всеки бенефициент и при необходимост ще се актуализира. Медицински услуги Съобразно специфичните особености и характеристики на целевата група на проекта залагаме предоставянето на медицински услуги като: - Проследяване и отчитане на физиологичните показатели: Ежедневно измерване на кръвно налягане и пулс; Измерване на температурата при необходимост; Измерване на кръвна захар в зависимост от типа диабет: при инсулино–независимия тип - веднъж месечно; при инсулино-зависимия тип – по медицински предписания; - Контролиране на приема на медикаменти - ежедневно проследяване за навременното и редовно приемане на лекарствените средства /по вид и количество/, предписани от личния лекар или медицински специалист; - Изписване на медикаментите от личния лекар и закупуването им всеки месец; - Провеждане на консултации със специалисти – по предписание на личния лекар. - Провеждане на лечебна гимнастика за потребителите с двигателни и хронични увреждания, съобразно изработените им лични планове и под контрола на рехабилитатора; - Поддържане на двигателни умения, чрез комплект от разнообразни двигателни упражнения; - Закаляване на организма, посредством разнообразни закалителни процедури. Занимателни дейности - Провеждане на музикотерапия Целта на тази дейност е да се активират емоционалните процеси, да се регулира психофизическото напрежение и се развива у личността способност за естетическо преживяване и наслада. По време на проекта ще използваме двете направления на музикотерапията – пасивна и активна. Чрез пасивната музикотерапия лицето или групата ще възприемат музикални изпълнения или ще са в процес на успокояване и релаксация чрез слушане. В активната музикотерапия ще се използва опростен инструментариум за индивидуално или групово изпълнение на любими песни. -Организиране на социални контакти с други възрастни хора С реализирането на тази дейност ще се спомогне за осъществяване на социални контакти, водене на разговори, различни от традиционните в две направления: - Участниците в проекта да осъществяват социални контакти помежду си като крайни бенефициенти;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 159 566 BGN
Общ бюджет: 117 183 BGN
БФП: 117 183 BGN
Общо изплатени средства: 109 618 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 913 BGN
2011 49 431 BGN
2012 - 7 563 BGN
2013 35 837 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 618 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 126 BGN
2011 42 017 BGN
2012 - 6 429 BGN
2013 30 462 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
93 176 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 787 BGN
2011 7 415 BGN
2012 - 1 134 BGN
2013 5 376 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 443 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създаден интернет сайт
Индикатор 2 Създадени и разпростространени инфо. материали
Индикатор 3 Създаден дневен център
Индикатор 4 Обучени и наети служители
Индикатор 5 Конференции 0163
Индикатор 6 Създаден интернет сайт 0163
Индикатор 7 Информирана общественост
Индикатор 8 Фунциони- ращ дневен център
Индикатор 9 Нает квалифициран персонал
Индикатор 10 Конференции 163


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз