Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0037-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0050
Наименование: Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания „Заедно можем повече”
Бенефициент: Център за рехабилитация и социални контакти на деца и лица със зрителни увреждания
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на комплекс от социални услуги, за повишаване качеството на живот на деца с увреждания, чрез изготвяне и прилагане на индивидуални планове за превенция на социалното изключване и преодоляване на негативните последици . Предоставяне и доразвиване на социални услуги в общността, насочени към индивидуалните нужди на потребителите от целевата група; Прилагане на съществуващи и изпитани добри практики, насочени към социалната интеграция на деца с увреждания.
Дейности: Дейност 1: Оборудване на кабинет за рехабилитация Закупуване на специализирано оборудване за провеждане на двигателна рехабилитация. За нуждите на децата ще бъдат закупени следните уреди: мотолино, велоаргуметър, бягаща пътека, комплекти за двигателна рехабилитация – кото.
Дейност 2: Публичност Децата с увреждания, които се нуждаят от социалната услуга във Варна са много и голяма част от тях не ползват социални услуги поради недостиг на центрове за работа с деца с увреждания. Работещите центрове с деца с увреждания са със запълнен капацитет и не могат да поемат чакащите. Затова чрез публичността по достъпен начин ще предоставим информация за стартирането на този проект и възможностите, които той им предоставя. Ще се използва ефира на местните телевизионни канали за популяризация на проекта. Ще се даде пресконференция и ще се публикува в местните печатни медии. Ще се напечатат 500 брошури с координатите за връзка и с описание на целите и дейностите на проекта. Ще се даде информация за Програмата и финансовата подктепа на ЕС. Ще има лого на ЕС върху всички издания. На външната стена на офиса в които ще се изпълнява проектът, ще се поставят информационна табела. Ще се изработят 50 плаката с информация за социалната услуга.
Дейност 3: Социална дейност Дейността се извършва в четири направления: - разработване на индивидуални социални програми, изготвяне на личното дело на потребителите с първоначална оценка, социална оценка, индивидуален план за грижа, социален доклад, текуща оценка на 6 и 12 месеца. Отговорен социален работник; - социална интеграция – формиране на комуникативни умения и цялостна ориентация, съвместни дейности на деца с и без увреждания. Отговорен социален работник съвместно с психолог. - социално-правни консултации – индивидуално и фамилно консултиране за социалните права и специфичните възможности на хората с увреждания, законодателна закрила и трудови функции, правна защита и административно-правно обслужване. Изпълнява се от социално-правен консултант. - Социо- културни дейности – посещения на театри, изложби, участия в програми с хора без увреждания, честване на национални празници, именни дни, рожденни дни, провеждане на екскурзии с текатична насоченост – посещения на етнографски комплекси и др.
Дейност 4: Училище за родители Семейството се разглежда като система с непрекъснат процес на интеракции с различни модели на поведение в него. Изследва се комуникацията (вербална и невербална) между отделните членове на семейството и детето. Тестуват се очакванията и заявените от родителите проблеми. Диагностицира се симптомът и причината за неговата поява. Изследва се давността на неговото съществуване, както и трансформациите и модулациите му. Прави се оценка как проблемът въздейства върху семейството и как семейството въздейства върху проблема. Изяснява се спецификата на заболяването, неговото развитие и евентуални последствия, мястото и ролята на родителя в лечебния процес, подходящи модели на родителстване и др. Терапевтичното консултиране има за цел да създаде контекст (определено време и защитено пространство), в който да бъде изследвано въздействието на болестта по един относително фокусиран начин, където някои от надигащите се страхове, болка и гняв да бъдат чути и споделени, и където членовете на семейството ще имат възможност да преоценят как се справят с условията, които поставя болестта. В дейността е предвидено провеждане на: Фамилно консултиране; Обучение на родителите като ко – терапевти; Изграждане на училище за родители. Ще се проведат едно обучение и един семинар изнесени в друг град. С цел специалисти и родители заедно с децата да имат възможност да прекарат повече време заедно, да се събере цялата група и да се постигне максимален резултат.
Дейност 5: Рехабилитационна дейност Рехабилитационната дейност ще се извършва в четири направления: Двигателна рехабилитация: измерване обема на движение на ставите; тестване на възможностите за самообслужване, двигателни умения и масаж, пасивно раздвижване и активни упражнения, упражнения с и на уреди Двигателната рехабилитация се води от физиотерапевт. Лечебно-физкултурния комплекс се води от възпитател. Логопедична рехабилитация: изследване не езиковата и звуковата страна при различни дифицити; терапия за корекция за плавността на речта; масаж(лицев); хранителна стимулация; хранителна терапия; развитие на обща и фина моторика; сензорна стимулация – корекция на четене и писане. Води се от логопед . Психологична рехабилитация; изледване на психологичните процеси и структурата на личността; развитието на познавателните процеси. В зависимост от психологичната оценка се работи по възстановяване на страдащите процеси и моделиране на поведението специфична методика – тестове, беседи, индивидуална работа, коректурни проби и др. Осъществява се от психолог. Рехабилитация на интегрирано обучение – подкрепа при подготовка за интеграция, чрез включване на детето в програма за ранно въздействие, подкрепа на деца интегрирани в масови учебни заведения – подготовка на домашни, помощ при подготовка по различни учебни предмети, обучение на деца със СОП по специални програми, съобразени с увреждането. Изпълнява се от специален педагог. Предвиден транспорт на потребителите до центъра за ползване на рехабилитациите.
Дейност 6: Терапевтична дейност В тази дейност предвиждаме прилагане на следните терапии: Арт-терапия – изграждане на възможност децата да общуват чрез изкуство/ рисуване, декориране, моделиране, апликиране, работа с глина, природни материали и др./ Музикотерапия – свирене на различни перкусионни инструменти, слушане на музика/детски песни, релаксиращи мелодии/, импровизиране на различни ударни инструменти по зададен ритъм, слушане и изпълнение на песни и др. Хипотерапия – „Лечение с помощта на кон” Усвояване на умения на деца с увреждания за владеене на собственото си тяло, чрез общуване с животни, връстници, инструктори и коневъди в ежедневния живот. Цветарство – посаждане и отглеждане на цветя- проследяване етапите на развитие при растенията, изграждане на за грижа и постояннство при извършване на различни дейности. Предвиден транспорт на потребителите за провеждане на хипотерапия и музикотерапия
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 107 500 BGN
Общ бюджет: 90 683 BGN
БФП: 90 683 BGN
Общо изплатени средства: 90 678 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 90 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 500 BGN
2011 40 743 BGN
2012 28 435 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 678 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 275 BGN
2011 34 632 BGN
2012 24 170 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 076 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 225 BGN
2011 6 111 BGN
2012 4 265 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 602 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица наети за работа в центъра 037
Индикатор 2 Брой лица поканени да ползват услугата 037
Индикатор 3 Брой лица ползватели на услугата 037
Индикатор 4 Брой сключени договори 037
Индикатор 5 Брой подадени заявления
Индикатор 6 Брой сключени договори 037.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз