Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0093-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Социални услуги в общността – Бяла Слатина”
Бенефициент: Сдружение "Първи юни"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: 1. Управление, финансово-счетоводна и отчетна дейност 2. Дейности за информиране и публичност 3. Подбор на участниците в проекта 4. Провеждане на обучения и супервизия на социални асистенти и домашни помощници, екип за управление на проекта, мултидисциплинарен екип и на родители на деца и младежи с увреждания 5. Предоставяне на социални услуги от наетите социални асистенти, домашни помощници и социален консултант 6. Мултидисциплинарна подкрепа за деца и младежи с увреждания чрез екип от логопед, социален консултант и психолог 7. Разработване на процедури (по Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент” и “Домашен помощник”) за изпълнение на дейностите 8. Мониторинг и оценка на проектните дейности
Дейности: Управление, финансово-счетоводна и отчетна дейност Дейността включва изграждане на екип за управление на проекта и разпределяне на отговорностите по изпълнението на проектните дейности между членовете на екипа за управление. Учредяване на Комисия, която ще следи изпълнението на проекта и ще дава насоки по него. В комисията ще участват представители на сдружение “Първи юни”, АДСУ и дирекция “Бюро по труда”.
Дейности за информиране и публичност - Информационна кампания за информиране на местната общност за целта и хода на проекта, обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне Кампанията ще запознае местната общност, потенциалните потребители на услуги и желаещите да работят като социални асистенти и домашни помощници лица с възможностите по проекта и приноса на Европейския социален фонд. Кампанията ще включва: 1.Публикуване и разпространяване на брошура и плакати в местни институции и по населени места в общината. 2. Публикуване на обяви в местни медии –телевизия “Рава”. 3. Публикуване на информация за проекта на интернет-страницата на сдружение “Първи юни” – http://1june.dveri.bg, и интернет-страницата на АДСУ – www.adsu-bg.org. Брошурата, плакатите и обявите ще съдържат описание на възможностите за включване на потенциални бенефициенти, обхвата на услугите, реда за тяхното ползване и информация за ОП РЧР и областта на интервенция за превенция на социалното изключване.
Подбор на участниците в проекта Дейността включва: 3.1 Подбор на потребители на услуги (чрез оценка на потребностите от услуги) 3.2 Подбор на социални асистенти/домашни помощници (по разработена процедура) Подборът се извършва при спазване на принципите на недискриминация, зачитане на личното достойнство и поверителността на личните данни. Подборът на потребители се извършва на база подадени заявления в дирекция “Социално подпомагане”, която извършва оценка на потребностите от социални услуги и категоризира потенциалните потребители по услуги и според степента на неотложност за получаването им. Подборът на асистентите и помощниците се извършва на база подадени заявления и оценка на кандидатите. Оценката по документи и чрез интервю е с цел избор на подходящи лица, които ще осигурят защита и най-добра грижа на потребителите. В провеждане на интервютата ще се включат експерти от дирекция “Бюро по труда”, сдружение “Първи юни” и АДСУ.
Провеждане на обучения и супервизия Дейността ще подкрепи работата на социалните асистенти, домашните помощници, екипа за управление на проекта, мултидисциплинарния екип и родителите на деца и младежи с увреждания, посредством: 4.1. Провеждане на въвеждащо обучение за СА и ДП. 4.2. Провеждане на поддържащи обучения за СА и ДП. 4.3. Провеждане на семинар за мултидисциплинарен екип и екип за управление на проекта на тема “Ефективна организация на социални услуги за деца и младежи с увреждания” и “Работа в екип”. 4.4. Провеждане на супервизия на СА и ДП. 4.5. Провеждане на супервизия на екип за управление на проекта. 4.6. Провеждане на супервизия на мултидисциплинарен екип. 4.7. Провеждане на обучение на родители на деца и младежи с увреждания на тема “Семейството като подкрепяща среда”.
Предоставяне на социални услуги от наетите социални асистенти, домашни помощници и социален консултант Дейността включва: 5.1 Оценка на рисковете за потребителите на социални услуги 5.2 Сключване на договори със социалните асистенти, домашните помощници и потребителите на услуги 5.3 Изработване на индивидуални планове за социални услуги за потребителите и индивидуални работни планове на асистентите и домашните помощници 5.4 Ежедневно предоставяне на услуги от наетите за целта лица 5.5 Оценка и актуализиране на индивидуалните работни планове и индивидуалните планове за социални услуги 5.6 Сключване на договор със социален консултант (с опит по проект СЕЙН, проект “Социални услуги в общността” и проект “Социални услуги в община Бяла Слатина”) и социално консултиране на потребители и асистенти, семейства на потребители и други заинтересовани 5.7 Поддържане на база данни и досиета 5.8 Мониторинг на услугите в домовете на потребителите 5.9 Оценка на работата на социалните асистенти и домашните помощници
Мултидисциплинарна подкрепа за деца и младежи с увреждания Дейността включва: 6.1. Сформиране на екип от логопед, социален консултант и психолог. 6.2. Изработване на индивидуални програми за комплексна работа с децата и младежите, включени в проекта. 6.3. Ежеседмична комплексна работа на екипа с включените по проекта деца и младежи в домовете им. 6.4. Изготвяне на аналитични доклади от комплексната работа.
Разработване на процедури (по Методиките за “Социален асистент” и за “Домашен помощник”) Предвижда се усъвършенстване на съществуващи процедури за защита на правата, здравето и интересите на потребители, длъжностни характеристики на социални асистенти и домашни помощници, задания за работа на социален консултант, логопед и психолог, формуляри на документи, необходими за изпълнение на дейностите, съгласно Методиката за “Социален асистент” и Методиката за “Домашен помощник”.
Мониторинг и оценка Дейността включва: 8.1. Преглед на документация. 8.2. Анализ на събраната информация и проследяване на напредъка и ежемесечните графици. 8.3. Разработване на подробен план-график на дейностите по проекта с конкретни срокове и отговорности. 8.4. Разработване на система за вътрешен мониторинг, включваща протоколи от срещите на екипа по проекта, отчети по изпълнение на дейностите. 8.5. Мониторинг, анализ и оценка на цялостната дейност по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 181 040 BGN
Общ бюджет: 169 283 BGN
БФП: 169 283 BGN
Общо изплатени средства: 159 342 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 169 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 208 BGN
2011 65 009 BGN
2012 58 125 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
159 342 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 777 BGN
2011 55 258 BGN
2012 49 406 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
135 441 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 431 BGN
2011 9 751 BGN
2012 8 719 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 901 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз