Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0011-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Домашна помощ за независим живот в Община Трън
Бенефициент: Община Трън
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Трън
Описание
Описание на проекта: 1.Организация на работата на екипа за управление на проекта. 2.Приемане на заявления, подбор и назначаване на социалните асистенти и домашните помощници. 3.Приемане на заявления от кандидат-потребители, индивидуална оценка на потребноститe, подбор и сключване на тристранни договори. 4.Публичност и информиране на обществеността. 5.Закупуване на техническо оборудване и оборудване за офиса за управление на проекта. 6.Обучение на социалните асистенти и домашните помощници за извършване на услугите. Супервизия. 7.Предоставяне на социалната услуга от социалните асистенти и домашните помощници. 8.Организиране и водене на задължителната документация. 9.Наблюдение и вътрешен контрол. 10. Провеждане на консултации. 11.Оценка на риска за безопасни и здравословни условия на труд.
Дейности: Организация на работата на екипа за управление на проекта. Изпълнението на дейностите по проекта започва с назначаване на екипа за управление, който се състои от ръководител,координатор, счетоводител и специалист. Екипът за управление ръководи и отговаря за цялостното изпълнение на проекта. Изпълнението на заложените дейности са съобразени с Методиките за предоставяне на социалната услуга в общнастта „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Компетентното и професионално ръководство са гаранция за изпълнение на заложените дейности и изпълнението на плана за действие. Задълженията на членовете на екипа са разписани подробно в раздел II на проекта. Екипът за управление с консултантска подкрепа ще разработи всички необходими правила,процедури и инструкции за изпълнение на дейностите.Управлението на проекта ще се извършва на територията на общината в гр.Трън в сградата на общината, разположена на пл. „Владо Тричков” 1 в помещение (стая) специално определена за тази цел. Предвидени са за закупуване канцеларски материали и консумативи , необходими за администриране на проекта.
Приемане на заявления,подбор и назначаване на социалните асистенти и домашните помощници. След информиране на обществеността за стартиране на проекта ,през втория месец ще се извърши приемането на заявленията в офиса за управление на проекта на пл. Владо Тричков, №1. Подборът и назначаването на социалните асистенти и домашните помощници се извършва съобразно разписаните Процедури, които са съобразени с българското законодатеилство. Комисия, формирана със заповед на ръководителя извършва подбора на кандидатите за социални асистенти и домашни помощници. През втория месец започва приемането на заявленията от кандидатите и се извършва подбора. Кандидатите подават следните документи: -Заявление за постъпване на работа; -Автобиография; -Копие от диплома за образование; -медицински свидетелство за работа; -свидетелство за съдимост; Първият етап от подбор е по документи ,а втория е събеседване с кандидатите. Кандидати с непълни документи не се допускат до събеседване. При събеседването се установява мотивацията и нагласата за работа с хора с увреждания. Подборът се извършва по критерии разписани в процедурите- здравословно състояние, мотивация, образование, комуникативност. С одобрените кандидати се сключват договори като се съгласуват с потребителите Запознават се с длъжностната характеристика, правилника за вътрешния ред и всички правила, процедури и инструкции за извършване на конкретните дейности. Договори се сключват от третия месец на стартирането на проекта с 8 социални асистенти и 17 домашни помощници по реда на класиралите се кандидати до заемане на определената бройка. Останалите одобрени кандидати се включват в резервен списък на чакащите. Териториалното разпределение по населени места на социалните асистенти и домашните помощници ще бъде проследено по време на изпълнението на дейностите.
Приемане на заявления от кандидат-потребители, индивидуална оценка на потребностите, подбор и сключване на тристранни договори. Приемане на заявления от кандидат-потребители, индивидуална оценка на потребностите, подбор и сключване на тристранни договори.
Публичност и информиране на обществеността Информирането на обществеността ще започне с пресконференция за стартирането на проекта и при приключването на проекта ще бъде проведена още една пресконференция. Ще се проведат и три информационни дни при стартирането на проекта в селата, където ще се предоставя услугата. Предвижда се и отпечатване и разпространение на дипляни, плакати и публикации в медиите. Подготовката по дейността започва през първия месец с оформяне и отпечатване на 400 дипляни и 50 плаката.В дипляната, плаката и банера ще се съдържа информация, относно целите на проекта, достъпа, място на реализация, контакти, както и информация, че проектът се изпълнява по ОП”РЧР” с безвъзмездното финансиране на ЕСФ.Установяване на контакт с всички заинтересовани страни и медиите при провеждане на пресконференциите и информационните дни. Стартиращата пресконференция ще се проведе в рамките на един ден в гр.Трън през втория месец. Информационните дни ще се проведат в селата, където ще се предоставя услугата за представяне на проекта в рамките на три дни след пресконференцията. През 13 месец ще се проведе пресконференция в гр.Трън за отчитане на резултатите от реализирането на проекта. В двете пресконференции ще бъдат включени общо 30 участника. С публикации в медиите ще се информира обществеността за хода на изпълнението на проекта и ролята на ЕСФ и ОП”РЧР” за безвъзмездното финансиране на проекта.Цялата дейност ще се организира и извърши от партньора по проекта Сдружиение”Устойчиво развитие на селските райони”.Предвидени са разходи за кафе-паузи за 30 участници. Всички информационни материали /плакати, дипляни/ и вътрешни документи/програмни материали, доклади, списъци/ ще бъдат оформени със знамето и логото на ЕС. Всяка публикация в средствата за осведомяване и в интернет съдържа следното изявление: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от <Община Трън> и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. При провеждане на информационните срещи и обученията свързани с изпълнение на проекта, се оповестява изрично, че проектът е получил финансиране от ЕСФ чрез ОП „РЧР”. Това ще се направи чрез поставяне на банери в помещението, където се провежда мероприятието. Закупената техника ще бъде визуализирана със стикери.
Закупуване на техническо оборудване и оборудване за офиса за управление на проекта. За оборудване на офиса за управление на проекта, намиращ се сградата на общинска администрация на площад Владо Тричков №1 е необходимо закупуване на посоченото оборудване в техническата спецификация, което ще се използва само за целите на проекта. Предвижда се закупуване на компютърна конфигурация необходима за съхранение на личните данни и обработката на документацията на наетите лица и потребителите, мултифункционално устройство (принтер и копир) и оборудване за офиса -бюро -1бр., столове за посетители -2бр. секция за документацията -1бр. Оборудването е необходимо за създаване на подходящи условия за труд на екипа за управление на проекта, техниката е необходима за връзка, изработване и отпечатване на необходимата документация.
Обучение на социалните асистенти и домашните помощници за извършване на услугите.Супервизия. В обучението ще бъдат включени 8 социални асистенти и 17 домашни помощници. Въвеждащото обучение ще се проведе в рамкинте на три дни през втория месец, а поддържащото в рамките на два дни през деветия месец от двама обучители на партньора Сдружение”УРСР”. Във въвеждащото обучение ще бъдат включени одобрените след подбора социални асистенти и домашни помощници. Обучението ще се проведе по Програма на партньора и съгласно утвърдените методики за предоставяне на услугата СА и ДП. Основните теми,които ще бъдат включени в обучението са съобразени с Методиките за предоставяне на социалната услуга в общността „Социален асистент” и „Домашен помощник”. В обучението няма да бъдат включвани, кандидати, които вече са преминали такова по други програми. Обучението ще се проведе на място в гр.Трън. Предвидената супервизия ще подобри огранизацията на работа и работната агмосфера. Ще допринесе за развиване на способности за справяне със ситуации при ползвателите. Предвидената супервизия по Проекта ще даде възможност на социалните асистенти и домашните помошници да бъдат изслушвани. Супервизията ще се провежда в група за социални асистенти и домашни помощници като ще им се предостави възможност съвместно да споделят. Ще се създадат условия за изграждане на поведението им при обслужване на потребителя. Чрез супервизията се цели да се постигне положителна нагласа за успешно справяне с работата и преодоляване на риска. Груповата супервизия ще се провежда един път месечно в рамките на 3 часа,а също така се предвижда и индивидуална супервизия. Индивидуалната ще се провежда с тези социални асистенти и домашни помощници,които са заявили,че срещат трудности при предоставяне на услугите. Супервизията ще се проведе от експерт-супервизия,който ще бъде нает по граждански догово за извършване на определе обем работа в рамките на 20 часа месечно. Предвижда сезакупуване на канциларски материали за подготвянена материали за обучението ,разпечатванена нормативни документи и помагала. Предвидена е кафе-пауза и закуска. Всички разходи са описани в приложението. Обучителите представят Програма за обучението, доклад за проведените обучения и списък на присъстващите. Експертът-супервизия представя доклад за проведената супервизия със списък на присъстващите и доклад за всяка индивидуална супервизия.
Предоставяне на социалната услуга от социалните асистенти и домашните помощници. Преди стартирането на конкретните дейности се изработва индивидуален план на всеки потребител на базата на индивидуалната оценка от експерта. Изпълнението на конкретните дейности ,извършвани от домашните помощници и социални асистенти стартира от третия месец и ще продължи до 14 месец включително, обща продължителност12 месеца. Услугите щеползват 50 потребители, от които „Социален асистент” ще ползват 16 потребители, а „Домашен помощник” ще се ползват 34 потребители. Конкретни дейности ще извършват 8 социални асистенти и 17 домашни помощници в 7 населени места в общината - гр.Трън, с.Лялинци, с.Филиповци,с.Мракетинци,с.Кожинци,с.Мрамор,с.Дълга Лука. ще обслужват общо 50 потребители. Конкретното разпределение по населени места ще се проследи по време на изпълнение на проекта. Дейностите са разписани в тристрания договор и се извършват на базата на индивидуалния план за всеки потребител,оценката на риска за потребителите и месечния план-график.Дейностите се извършват на оснавание всички правила,процедури и инструкции на доставчика. Основни дейности извършвани от социалните асистенти: Помощ при общуване и поддържане на социални контакти,развлечения и занимания в дома и извън него -осигуряванена компания чрез общуване -организиране на срещи с приятели и роднини -организиране чествания на празници -придружаване при разходка и екдкурзия -придружаване при посещение на различни културни мероприятия - придружаване при посещения на приятели и роднини -придружаване при посещение на църква -четене на ежедневници и литература Административни услуги -съдействие за подаване ,придружаване при подаване надокументи в различни институции -при снабдяване с помощни средства -куриерска работа -посещение намагазини и пазаруване Медицински услуги -придружаване при посещение на:лекар,медицинска и рентгенова лаборатория,манпулация,рехабилитация,физиотерапия,лечебна физкултура -съдействие при настаняване в болница - закупуване на лекарства по лекарско предписание -подпомагане при прием на лекарства Основни задължения на домашния помощник: -организира и осъществява ежедневнадейност,осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни и битови условия за нормален живат на потребителя: -текущо почистване,подреждане на стаята ,обитавана от потребителя Помощ при ежедневен тоалет -помощ при хранене -закупуване на хранителни продукти -заплащане на данъци и др. -осигуряване на отоплителни материали -химическо чистене,пране,гладене -дребни технически ремонти -еднократни услуги по молба на потребителя Със стартирането на услугите предоставяни в дома на потребителя се води ежедневно Дневник на потребителя от социалните асистенти и домашните помощници за отчитане на извършените дейности и честота. Дневникът се съхранява в потребителя или ако има друга договореност. За извършванетона дейностите по проекта са предвидени разходи за канцеларски материали и консумативи,банкови такси за изплащане навъзнагражденията насоциалните асистенти и домашните помощници. За извършваните услуги потребителите заплащат потребителска такса ,определена съгласно „Методика за изчисляване на потребителската такса”, Приложение №3 към НП”Асистенти на хора с увреждания”.
Организиране и водене на задължителната документация Всички документи за управлението на проекта и извършване на дейностите за осигуряване защита на потребителите и предоставящите услугата се създават и съхраняват съгласно българското законодателство в определените срокиве. За воденето и опазването на документацията отговаря целия екип за управление на проекта. Задължителна документация: входящ дневник за цялата кореспонденция, входящ дневник за кандидат-потребителите и кандидатите за социални асистенти и домашни помощници,регистър на потребителите и социалните асистенти и домашните помощници, лично досие за:потребители, социални асистенти,домашни помощници, всички други включени в проекта по трудови или граждански договори, правилник завътрешния ред, присъствена форма за социалните асистенти и домашните помощници на трудов договор, дневник на потребителя, правила,процедури, инструкции за изпълнение на дейностите други необходими документи. Финансови документи, платежни, договори, отчети и др. Цялата документация се съхранява заключена в определени за целта секции, визуализиране с името на Проекта и знамето на ЕС. За реализацията на дейността се предвиждат канцелрски разходи за материали и консумативи, пощенски разходи, банкови такси.
Наблюдение и вътрешен контрол. По време на изпълнениена проекта се извършва непрекъснато наблюдение и контрол от екипа за управление, съгласно разписаните Правила за вътрешен контрол. Ръководителят на проекта възлага на координатора, който извършва непрекъснато наблюдение по изпълнение на дейностите заложени в проекта. Ежемесечно се отчита тяхното изпълнение и се прави справка за изпълнението на индикаторите. Извършват се проверки на място на домашните помощници за качеството на предоставяне на услугите и спазването на трудовата дисциплитна. Ежемесечно се отчита и финансовото изпълнение на бюджета. Подготвят се междинни технически доклади за изпълнението,полугодишен доклад и заключителен. Периодични проверки на място се извършват и от представител на екипа за управление,определен от ръководителя на проекта.Регулярните проверки на място се извършват за качеството на услугата, спазването на план-графика и трудовата дисциплина от специалиста. Специалиста подпомага работата на координатора и извършва проверки на място. Всички извършени проверки се документират и се прилагат в досието на социалния асистент или домашен помощник. Индикаторите за изпълнение се отчитат при финализиране на проекта.
Провеждане на консултации. Провеждане на консултации се предвижда всеки месец от стартирането на проекта. Консултантите ще подпомогнат работата на екипа за управление и самите социални асистенти и домашни помощници за бързото и ефективно преодоляване на възникнали проблеми в хода на изпълнението на дейностите.Ще оказват помощ при подготовката и изработването на всякакъв вид отчетна информация-доклади, справки, както и методическа помощ. Консултациите ще се осъществяват от двама консултанти по три дни месечно от стартирането на проекта. Всеки месец консултантите ще представят доклад за извършените консултации по изпълнението на дейноснтите и възникнали проблеми. Консултантите са необходими за компетентното и ефективно управление на проекта и успешното му реализиране.
Оценка на риска за безопасни и здравословни условия на труд. Възлага се на Служба по трудова медицина да извърши оценка на риска за здравето и безопасността на работещите 8 социални асистенти и 17 домашни помощници в гр.Трън, с.Лялинци, с.Филиповци,с.Мракетинци,с.Кожинци, с.Мрамор,с.Дълга Лука. Оценката се извършва в съответствие с изискванията на Закона за здравни и безопасни условия на труд и Наредба №5 за реда и начина за извършване на оценка на риска. Оценката е необходима за намаляване риска на работното място и осигуряване на защита на работещите. Предвижда се закупуване на работно облекло за социалните асистенти и домашните помощници,включващо пола или панталон, блуза или риза и ръкавици. Работното облекло се предоставя еднократно на социалните асистенти и домашните помощници.Ръкавици се подменят периодична.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 163 151 BGN
Общ бюджет: 118 616 BGN
БФП: 118 616 BGN
Общо изплатени средства: 107 938 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 118 616 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 630 BGN
2011 0 BGN
2012 75 308 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
107 938 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 736 BGN
2011 0 BGN
2012 64 012 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 747 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 895 BGN
2011 0 BGN
2012 11 296 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 191 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 7 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз