Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0182-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Домашен помощник” в община Кресна
Бенефициент: Сдружение "Център за младежки инициативи гр. Петрич"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Кресна
Описание
Описание на проекта: 1.Формиране на екипа за организиране на работата по управление на проекта. 2.Провеждане на информационна кампания за стартирането и приключването на проекта. 3. Закупуване на техническо и друго оборедване за офиса за управление на проекта. 4.Приемане на заявления, интервю ,подбор и назначаване на домашните помощншцш. 5.Индивидуална оценка на потребностите на кандидат –потребителите. 6.Приемане на заявления от кандидат-потребителите , подбор и сключване на договори. 7.Обучение на домашните помощници.Супервизия. 8.Предоставяне насоциалната услуга от домашните помощници. 9.Организиране и водене на финасовата и задължителна документация. 10.Наблюдение и контрол на дейностите. 11.Провеждане на консултации. 12.Оценка на риска за здравословни и безопасни условия на труд.
Дейности: 1.Формиране на екипа за организиране на работата по управление на проекта. Изпълнението на дейностите по реализиране на проекта започва с назначаване на екипа за управление , който се състои от ръководител, координатор, счетоводител и специалист. Екипът за управление ръководи и отговаря за цялостното изпълнение на проекта. Изпълнението на заложените дейности са съобразени с Методиката за предоставяне на социалната услуга в общността „Домашен помощник”. Компетентното и професионално ръководство са гаранция за изпълнение на заложените дейности и изпълнението на плана за действие. Задълженията на членовете на екипа са разписани подробно в раздел II на проекта.Екипът за управление ще разработи всички необходими правила,процедури и инструкции за изпълнение на дейностите. Управлението на проекта ще се извършва от офиса на кандидата в гр. Кресна, на адрес: ул. Братя Миладинови №3 . Цялата документация ще се съхранява в офиса в гр. Кресна. Предвидени са за закупуване канцеларски материали и консумативи, необходими за администриране на проекта. Предвидени са разходи за възнагражденията на екипа за управление и командировки.
2.Провеждане на информационна кампания за стартирането и приключване на проекта. Информационната кампания ще обхване провеждането на две информационни срещи за стартиране и приключване на проекта в гр.Кресна, шест информационни дни (по половин ден във всяко населено място) за представянето на проекта в останалите населени места - Влахи, Горна Брезница, Долна Градешница, Сливница, Стара Кресна и Ощава, където ще се реализира проекта, разпространение на информационни материали, публикации в медиите. През първия месец ще започне подготовката по дейността с разработването и отпечатването на информационните материали - 20 плаката 400 дипляни и 10 стикера. В материалите ще се съдържа информация за целите на проекта, очакваните резултати, предвидените дейности, място на реализация и срок, изпълнител на проекта и партньор и осигуреното безвъзмездно финансиране по ОП”Развите на човешките ресурси”от ЕСФ. През втория месец ще се проведе информационната среща в гр.Кресна и шестте информационни дни в останалите населени места. Стартирането на проекта ще бъде отразено в местните медии. През тринадесетият месец ще се проведе още една информационна среща за отчитане на резултати от изпълнението надейностите .В информационите срещи се предвижда да участват екипа за управление, общински структури, представители на различни институции,организации на хора с увреждания, граждани, медии. На информационнта среща при стартирането на проекта ще бъде представен поректа, целите,дейностите за реализация и резултатите, които се очаква да бъдат постигнати. Обществеността ще бъде информирана за безвъзмездното финансиране на проекта по ОП»Развите на човешките ресурси» от ЕСФ ,благодарение на което е възможна реализацията му на територията на община Кресна. Хода на изпълнение на проекта ще се отразява чрез публикации в местните медии. Информационната среща за финализиране на проекта ще бъде проведена през тринадесети месец на която ще бъдат отчетени резултатите от изпълнението на проекта. В двете информационни срещи ще бъдат включени общо 30 участника. Предвидени са разходи за две кафе –паузи за 30 човека за двете срещи. Всички информационни материали /плакати, дипляни, банер/ и вътрешни документи/програмни материали, доклади,списъци/ ще бъдат оформени със знамето и логото на ЕС.Всяка публикация в средствата за осведомяване и в интернет съдържа следното изявление: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от кандидата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. При провеждане на информационните срещи и обученията свързани с изпълнение на проекта, се оповестява изрично, че проектът е получил финансиране от ЕСФ чрез ОП „РЧР”. Това ще се направи чрез поставяне на банери помещението, където се провежда мероприятието.Закупената техника ще бъде визуализирана със стикери.
3.Приемане на заявления,интервю,подбор и назначаване на домашните помощници. След информиране на обществеността за стартиране на проекта, през втория месец ще започне приемането на заявленията в офиса за управление на проекта в гр. Кресна, на адрес: ул. Братя Миладинови №3 . Подборът и назначаването на домашните помощници се извърши съобразно разписаната Процедура и българското законодатеилство.Комисия, формирана със заповед на ръководителя, ще извършви подбора на кандидатите за домашни помощници. През втория месец започва приемането на заявленията от кандидатите и се извършва подбора.Кандидатите подават следните документи: -Заявление за постъпване на работа; -Автобиография; -Копие от диплома за образование; -медицински свидетелство за работа; -свидетелство за съдимост; Първият етап от подбор е по документи ,а втория е събеседване с кандидатите.Кандидати с непълни документи няма да се допускат до събеседване. При събеседването се установява мотивацията и нагласата за работа с хора с увреждания.Подбора се извършва по критерии разписани в процедурата- здравословно състояние,мотивация,образование,комуникация.С одобрените кандидати се сключват договори като се съгласуват с потребителите Запознават се с длъжностната характеристика,правилника за вътрешния ред и всички правила,процедури и инструкции за извършване на конкретните дейности.Договори се сключват от третия месец на стартирането на проекта с 24 домашни помощници по реда на класиралите се кандидати до заемане на определената бройка. Останалите одобрени кандидати се включват в резервен списък на чакащите. Териториалното разпределение по населени места на социалните асистенти и домашните помощници ще бъде проследено по време на изпълнението на дейностите.Комисията ще провежда интервютат и подбора на място в гр.Кресна.
4.Индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите. На кандидат – потребителите представили всички необходими документи се извършва индивидуална оценка на потребностите,съгласно процедурата и критериите,разработени от доставчика.Оценката се извършва от експерт –социален работник на всички кандидати подали заявления.Съставя се списък на потребителите ,съгласно получената оценка в низходящ ред.След направенат оценка се разписват конкретните дейности за най-пълно удовлетворяване на индивидуалните потребности на конкретния производител.Оценката се актуализира по молба на потребителя ,както и при промени ,настъпили в състоянието на потребителя или в специфичните му потребности.На базата на индивидуалната оценка се разписват индивидуалните планове на потребителите,оценка на риска и план-график. Подборът на кандидат-потребителите се извършва от комисия,назначена от ръководителя на проекта.
5.Приемане на заявления от кандидат-потребители,подбор и сключване на договори След представяне на проекта пред обществеността за стартиране на проекта започва приемането на заявления от кандидат-потребителите. Заявленията с необходимите документи, доказващи здравословното състояние на потребителите ще се приемат в офиса за управление на проекта, на адрес: ул. Братя Миладинови №3. Кандидат-протребителите подават следните документи при кандидатстване за социалната услуга: -заявление от кандидат-потребителяили негов законен представител,когато лицето е недееспособно; -Документ засамоличност на лицето и законния му представител ,когато има такъв за справка; -Медицински документи – Експертно решение на ТЕЛК или други медицински документи; -Копие от амбулаторен картон с данни за личния лекар; -Декларация за личния доход от предходния месец на кандидата за определяне на потребителската такса - Декларация,че не са преминали обучение по други програми. Постъпилите заявления се завеждат във входящия дневник.Заявления ще се приемат през целия период на действие на проекта. Подборът на потребителите се извършва от комисия ,съставена от ръководителя на проекта.Подборът на потребителите се извършва на базата на направената индивидуална оценка на потребностите на кандидатите в низходящ ред. Съставя се списък на одобрените потребители и се предлагат за сключване на договори с доставчика с 48 потребители,съгласно заложените в проекта. Когато кандидатите са повече от заложените в проекта се съставя списък с чакащи.Конкретното разпределине на определеният брой кандидат-потребители за сключване на договори са в рамките на заложения брой в проекта- 48 за услугата „Домашен помощник”, а разпределението по населени места ще бъде проследено по времена изпълнение на проекта.
6.Обучение на домашните помощници.Супервизия. В обучението ще бъдат включени 25 домашни помощници, ако има кандидати. Въвеждащото обучение ще се проведе в рамките на три дни през втория месец, а поддържащото в рамките на два дни през деветия месец от двама обучители. Във въвеждащото обучение ще бъдат включени одобрените след подбора домашни помощници. Обучението ще се проведе поутвърдена и съобразена с методиките за продоставяне на услугата програма. Основните теми,които ще бъдат включени в обучението са съобразени с Методиката за предоставяне на социалната услуга в общността „Домашен помощник”. В обучението няма да бъдат включвани, кандидати, които вече са преминали такова по други програми. Обучението ще се проведе на място в гр.Кресна. По време на обученията са предвидени разходи за кафе-паузи и закуска. Предвиждат се командировъчни за домашни помощници, които не живеят в гр.Кресна. Предвидената супервизия ще подобри огранизацията на работа и работната агмосфера. Ще допринесе за развиване на способности за справяне със ситуации при ползвателите. Предвидената супервизия по Проекта ще даде възможност домашните помошници да бъдат изслушвани. Супервизията ще се провежда в група домашни помощници като ще им се предостави възможност съвместно да споделят. Ще се създадат условия за изграждане на поведението им при обслужване на потребителя. Чрез супервизията се цели да се постигне положителна нагласа за успешно справяне с работата и преодоляване на риска. Груповата супервизия ще се провежда един път месечно в рамките на 3 часа,а индивидуалната супервизия в рамките на -12 часа месечно. Индивидуалната ще се провежда с тези домашни помощници, които са заявили, че срещат трудности при предоставяне на услугите. Супервизията ще се проведе от експерт-супервизия,който ще бъде нает по граждански договор за извършване на определе обем работа в рамките на 15 часа месечно. Предвижда се закупуване на канцеларски материали за подготвяне на материали за обучението ,разпечатване и на нормативни и други документи и помагала. Обучителите представят Програма за обучението, доклад за проведените обучения и списък на присъстващите. Експертът-супервизия представя ежемесечен доклад за проведената супервизия със списък на присъстващите и доклад за всяка индивидуална супервизия.
7.Предоставяне на социалната услуга от домашните помощници Извършването на конкретните дейности от домашните помощници в домашна среда се изработва индивидуален план на всеки потребител на базата на индивидуалната оценка от експерта. Изпълнението на конкретните дейности ,извършвани от домашните помощници стартира от третия месец и ще продължи до 14 месец включително, обща продължителност - 12 месеца. Услугата”домашен помощник” ще ползват 48 потребители, а конкретни дейности ще извършват от 24 домашни помощници в седем населени места. Конкретното разпределение по населени места ще се проследи по време на изпълнение на проекта. Дейностите са разписани в тристрания договор и се извършват на базата на индивидуалния план за всеки потребител,оценката на риска за потребителите и месечния план-график.Дейностите се извършват на основание всички правила,процедури и инструкции на доставчика. Основни задължения на домашния помощник: -организира и осъществява ежедневнадейност,осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни и битови условия за нормален живат на потребителя: -текущо почистване,подреждане на стаята ,обитавана от потребителя Помощ при ежедневен тоалет -помощ при хранене -закупуване на хранителни продукти -заплащане на данъци и др. -осигуряване на отоплителни материали -химическо чистене,пране,гладене -дребни технически ремонти -еднократни услуги по молба на потребителя Домашните помощници ежедневно водят дневник на потребителя за извършваните услуги,който се съхранява при потребителя или ако има друга договореност За извършването на дейностите по проекта са предвидени разходи за канцеларски материали и консумативи,банкови такси за изплащане навъзнагражденията на домашните помощници.За безопасни условия на труд и защита са предвидени разходи за закупуване на работно облекло за домашните помощници. За извършваните услуги потребителите заплащат потребителска такса ,определена съгласно „Методика за изчисляване на потребителската такса”, Приложение №3 към НП”Асистенти на хора с увреждания”
8.Организиране и водене на финансовата и задължителна документация Всички документи за управлението на проекта и извършване на дейностите за осигуряване защита на потребителите и предоставящите услугата се създават и съхраняват съгласно българското законодателство в определените срокиве. За воденето и опазването на документацията отговаря целия екип за управление на проекта. Задължителна документация: входящ дневник за цялата кореспонденция,входящ дневник за кандидат-потребителите и кандидатите за социални асистенти и домашни помощници,регистър на потребителите и социалните асистенти и домашните помощници,лично досие за:потребители,социални асистенти,домашни помощници,всички други включени в проекта по трудови или граждански договори,правилник завътрешния ред,присъствена форма за социалните асистенти и домашните помощници на трудов договор,дневник на потребителя,правила,процедури ,инструкции за изпълнение на дейностите други необходими документи.Финансови документи,платежни,договори,отчети и др. Организиране и водене на цялата дейност по финансовите операции и процедури, съответстващи на законодателството. Разработва процедура за изчисляване на потребителските такси, издава финансови документи при тяхното заплащане и следи за навременното заплащане. Изготвяне на финансови отчети-месечни, полугодишен, междинни и заключителен. Ефективно изразходване на финансовите средства по бюджета и водене на точна отчетност. Цялата документация се съхранява заключена в определени за целта секции,визуализиране с името на Проекта и знамето на ЕС. За реализацията на дейността се предвиждат канцелрски разходи за материали и консумативи,пощенски разходи,банкови такси.
9.Наблюдение и контрол на дейностите. По време на изпълнениена проекта се извършва непрекъснато наблюдение и контрол от екипа за управление ,съгласно разписаните Правила за вътрешен контрол.Ръководителят на проекта възлага на координатора ,който извършва непрекъснато наблюдение по изпълнение на дейностите заложени в проекта.Ежемесечно се отчита тяхното изпълнение и се прави справка за изпълнението на индикаторите.Извършват се проверки на място на домашните помощници за качеството на предоставяне на услугите и спазването на трудовата дисциплитна.Ежемесечно се отчита и финансовото изпълнение на бюджета.Подготвят се междинни технически доклади за изпълнението,полугодишен доклад и заключителен.Периодечни проверки на място се извършват и от представител на екипа за управление,определен от ръководителя на проекта. Регулярните проверки на място се извършват за качеството на услугата, спазването на план-графика и трудовата дисциплина от специалиста. Специалистът подпомага работата на координатора и извършва проверки на място. Всички извършени проверки се документират и се прилагат в досието домашния помощник. Индикаторите за изпълнение и резултати се отчитат при финализиране на проекта.
10.Оценка на риска за здравословни и безопасни условия на труд. Възлага се на Служба по трудова медицина да извърши оценка на риска за здравето и безопасността на работещите 24 домашни помощници .Оценката се извършва в съответствие с изискванията на Закона за здравни и безопасни условия на труд и Наредба №5 за реда и начина за извършване на оценка на риска. Оценката е необходима за намаляване риска на работното място и осигуряване на защита на работещите. Предвижда се закупуване на работно облекло за социалните асистенти и домашните помощници,включващо пола или панталон,блуза или риза и ръкавици.Работното облекло се предоставя еднократно на социалните асистенти и домашните помощници.Ръкавици се подменят периодична.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 140 257 BGN
Общ бюджет: 124 406 BGN
БФП: 124 406 BGN
Общо изплатени средства: 113 961 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 051 BGN
2011 22 194 BGN
2012 63 716 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
113 961 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 844 BGN
2011 18 865 BGN
2012 54 158 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 867 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 208 BGN
2011 3 329 BGN
2012 9 557 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 094 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 0182
Индикатор 9 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 0182


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз