Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0012-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социален асистент и домашен помощник – за достоен живот в община Гулянци
Бенефициент: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Гулянци
Описание
Описание на проекта: 1. Организация и управление на проекта. 2. Информационна кампания 3. Подбор на потребителите на социалната услуга 4. Индивидуална оценка на потребностите на кандидидатите са социалните услуги 5. Подбор и назначаване на социални асистенти и домашни помощници. 6. Въвеждащо и поддържащо обучение.Супервизия. 7. Предоставяне на социалните услуги „домашен помощник” и „социален асистент”. 8. Оценка на риска за здравни и безопасни условия на труд. 9. Мониторинг и вътрешен контрол 10. Организиране и провеждане на консултации. 11. Организиране и водене на задължителната документация.
Дейности: Организация и управление на проекта Изпълнението на дейностите по проекта започва с назначаване на екипа за управление, който се състои от ръководител,координатор,счетоводител и специалист.Екипът за управление ръководи цялостното изпълнение на проекта със заложените дейности. Компетентното и професионално ръководство са гаранция за изпълнение на заложените в план-графика дейности. Задълженията на членовете на екипа са разписани подробно в раздел II на проекта. Управлението на проекта ще се извършва на територията на общината в гр.Гулянци ул.Васил Левски №32 в офис в сградата на общината в специално определен за тази цел. Предвидени са за закупуване канцеларски материали и консумативи, необходими за администриране на проекта, пощенски разходи и банкови такси.
Информационна кампания Информационнта кампания ще включва две пресконференции за стартирането и приключването на проекта, три информационни дни при стартирането на проекта в селата Гиген, Брест и Милковица, отпечатване на дипляни, плакати и публикации в медиите. Подготовката по дейността започва през първия месец с оформяне и отпечатване на 500 дипляни и 50 плаката. В дипляната и плаката ще се съдържа информация, относно целите на проекта, целевите групи, място на реализация, продължителност, потребителски такси, контакти, както и информация, че проектът се изпълнява по ОП”РЧР” с безвъзмездното финансиране на ЕСФ. При провеждането на пресконференциите и информационните дни ще бъдат поканени всички заинтересовани страни (медиите, НПО и др.). Стартиращата пресконференция ще се проведе в рамките на един ден в гр.Гулянци през втория месец. Информационните дни в селата, където ще се предоставя услугата ще се проведат в рамките на три дни през втория месец при стартиране на проекта. През 13 месец ще се проведе пресконференция в гр. Гулянци за резултатите от изпълнението на проекта, обсъждане на ефективността и качеството на услугата. В двете пресконференции ще бъдат включени общо 30 участника. Предвижда се кафе-пауза за 30 участници. По време на информационната кампания и по време на изпълнението на проекта с публикации в медиите ще се информира обществеността за хода на изпълнението на проекта и ролята на ЕСФ и ОП”РЧР” за безвъзмездното финансиране на проекта. Разходите са разписани подробно в Приложението. Всички информационни материали /плакати,дипляни/ и вътрешни документи/програмни материали, доклади, списъци/ ще бъдат оформени със знамето и логото на ЕС. Всяка публикация в средствата за осведомяване и в интернет съдържа следното изявление: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от <Община Гулянци> и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” При организиране на информационни кампания и при обучителнията свързани с изпълнение на проекта, се оповестява изрично, че проектът е получил финансиране от ЕСФ чрез ОП „РЧР”. Това ще се направи чрез поставяне на банери в помещението, където се провежда мероприятието.
Подбор на потребителите на социалната услуга След провеждането на първата информационна камапания за стартиране на проекта през втория месец ще започне приемането на заявления от кандидат-потребителите. Заявленията с необходимите документи, доказващи здравословното състояние на потребителите ще се приемат в офиса за управление на проекта – в община Гулянци. Кандидат-протребителите подават следните документи при кандидатстване за социалната услуга: -заявление от кандидат-потребителяили негов законен представител, когато лицето е недееспособно; -Документ засамоличност на лицето и законния му представител, когато има такъв за справка; -Медицински документи – Експертно решение на ТЕЛК или други медицински документи; -Копие от амбулаторен картон с данни за личния лекар; -Декларация за личния доход от предходния месец на кандидата за определяне на потребителската такса - Декларация,че не са преминали обучение по други програми. Постъпилите заявления се завеждат във входящия дневник. Подборът на потребителите се извършва от комисия, съставена от ръководителя на проекта. Подборът на потребителите се извършва на базата на направената индивидуална оценка на потребностите на кандидатите в низходящ ред. Съставя се списък на одобрените потребители и се предлагат за сключване на договори с доставчика. Когато кандидатите са повече от заложените в проекта се съставя списък с чакащи. Конкретното разпределине на Определеният брой кандидат-потребители за сключване на договори са в рамките на заложения брой в проекта - 8 за услугата „Социален асистент” и 30 за услугата „Домашен помощник”. Конкретното разпределине на потребителите по населени места ще бъде проследено по време на изпълнение на дейностите.
Индивидуална оценка на потребностите на кандидатите за социалните услуги. На всички кандидат-потребители представили необходимите се извършва индивидуална оценка на потребностите, съгласно процедурата и критериите, разработени от доставчика. Оценката се извършва от експерт – социален работник. Съставя се списък на потребителите, съгласно получената оценка в низходящ ред. След това се извършва подбор на потребителите в рамките на заложения по проекта брой потребители. След направената оценка се разписват конкретните дейности за най-пълно удовлетворяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител. Подготвя се индивидуалния план, извършва се оценка на риска на потребителите. Оценката се актуализира по молба на потребителя, както и при промени, настъпили в състоянието на потребителя или в специфичните му потребности.
Подбор и назначаване на социалните асистенти и домашните помощници Подборът и назначаването на социалните асистенти и домашните помощници се извършва съобразно разписаните Процедури, които са съобразени с българското законодателство. Комисия, формирана със заповед на ръководителя, извършва подбора на кандидатите за социални асистенти и домашни помощници. През втория месец се приемат заявленията на кандидатите и се извършва подбора. Кандидатите подават следните документи: -Заявление за постъпване на работа; -Автобиография; -Копие от диплома за завършено образование; -медицински свидетелство за работа; -свидетелство за съдимост; Първият етап е подбор по докумени, а втория е събеседване с кандидатите. Кандидати с непълни документи не се допускат до събеседване. При събеседването се установява мотивацията и нагласата за работа с целевата група. Подборът се извършва по критерии разписани в процедурите-здравословно състояние, мотивация, образование, комуникативност. С одобрените кандидати, показали задоволителен резултат се сключват договори като се съгласуват с потребителите. Запознават се с длъжностната характеристика, правилника за вътрешния ред и всички правила, процедури и инструкции за извършване на конкретните дейности. Договори се сключват по реда на класиралите се кандидати до заемане на определената бройка. Останалите одобрени кандидати се включват в резервен списък на чакащите. Разпределението на социалните асистенти и домашните асистенти ще бъде проследено по време на изпълнението на дейностите.
Въвеждащо и поддържащо обучение. Супервизия. Въвеждащото обучение ще се проведе в рамките на три дни през втория месец, а поддържащото в рамките на два дни през деветия месец от двама обучители. Във въвеждащото обучение ще бъдат включени одобрените след подбора социални асистенти и домашни помощници. Обучението ще се проведе по Програма на партньора. Основните теми, които ще бъдат включени в обучението са съобразени с Методиките за предоставяне на социалната услуга в общността „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Ще бъдат обучени 4 социални асистенти и 15 домашни помощници. В обучението няма да бъдат включвани, кандидати, които вече са преминали такова по други програми. Обучението ще се проведе на място в гр. Гулянци. Предвидената супервизия ще подобри огранизацията на работа и работната агмосфера, ще допринесе за развиване на способности за справяне със ситуации при ползвателите. Провеждането й ще подпомогне преодоляването на професионалния стрес, съпътстващ професията на социалния асистент и домашния помощник, ще създаде усещане и възможност за изграждане на професионална мрежа и професионална подкрепа при практикуването на професията, възможност социалните асистенти и домашните помошници да бъдат изслушвани, насърчавани и подпомагани в работата си с целевата група. Супервизията ще се провежда в група по отделно за социални асистенти и домашни помощници като ще им се предостави възможност да дискутират и обменят опит. Ще се създадат условия за изграждане на поведението им при обслужване на потребителя. Чрез супервизията се цели да се постигне положителна нагласа за успешно справяне с работата и преодоляване на риска. Груповата супервизия ще се провежда един път месечно в рамките на 3 часа, а също така се предвижда и индивидуална супервизия. Индивидуалната ще се провежда с тези социални асистенти и домашни помощници, които са заявили, че срещат трудности при предоставяне на услугите. Супервизията ще се проведе от експерт-супервизия, който ще бъде нает по граждански договор за извършване на определен обем работа в рамките на 15 часа месечно. Предвижда се закупуване на канцеларски материали за подготвяне на на обучителни материали, разпечатване на нормативни документи и помагала. При обучението ще се наеме зала и мултимедия. Предвидена е кафе-пауза и канцеларски и други материали. Всички разходи са описани в приложението. Обучителите представят Програма за обучението, доклад за проведените обучения и списък на присъстващите. Експертът-супервизия представя доклад за проведената супервизия със списък и доклад за всяка индивидуална супервизия. Предвижда се месечна ангажираност на експерта 15 часа.
Предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент” Преди стартирането на конкретните дейности се изработва индивидуален план на всеки потребител на базата на индивидуалната оценка от специалиста. Изпълнението на конкретните дейности, извършвани от домашните помощници и социални асистенти стартира от третия месец и ще продължи до 14 месец включително. Услугата домашен помощник ще се ползва от 30 потребители, а социален асистент от 8 потребители. Конкретни дейности ще извършват 4 социални асистенти и 15 домашни помощници в 7 населени места в общината -гр. Гулянци, с.Брест, с.Гиген, с.Милковица, с.Сомовит, с.Долни Вит, с.Ленково и ще обслужват 38 потребители. Дейностите ще са разписани в тристранен договор и ще се извършват на базата на индивидуалния план за всеки потребител и месечния план-график. Дейностите ще се извършват съобразно всички правила, процедури и инструкции на доставчика и утвърдените методики за предоставяне на услугата СА и ДП. Основни дейности, които ще бъдат извършвани от социални асистенти: Помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него -осигуряванена компания чрез общуване -организиране на срещи с приятели и роднини -организиране чествания на празници -придружаване при разходка и екскурзия -придружаване при посещение на различни културни мероприятия - придружаване при посещения на приятели и роднини -придружаване при посещение на църква -четене на ежедневници и литература Административни услуги -съдействие за подаване, придружаване при подаване надокументи в различни институции -при снабдяване с помощни средства -куриерска работа -посещение намагазини и пазаруване Медицински услуги -придружаване при посещение на:лекар,медицинска и рентгенова лаборатория,манпулация,рехабилитация,физиотерапия,лечебна физкултура -съдействие при настаняване в болница - закупуване налекарства по лекарско предписание -подпомагане при прием на лекарства Основните задължения на домашния помощник: -организира и осъществява ежедневнадейност,осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни и битови условия за нормален живат на потребителя: -текущо почистване,подреждане на стаята ,обитавана от потребителя Помощ при ежедневен тоалет -помощ при хранене -закупуване на хранителни продукти -заплащане на данъци и др. -осигуряване на отоплителни материали -химическо чистене,пране,гладене -дребни технически ремонти -еднократни услуги по молба на потребителя За отчитане на извършените дейности се води ежедновно Дневник на потребителя от социалните асистенти и домашните помощници. Дневникът се съхранява при потребителя или ако има друга договореност (при СА или настойник, попечител). За извършването на дейностите по проекта са предвидени разходи за канцеларски материали и консумативи, пощенски разходи, банкови такси за изплащане на възнагражденията на социалните асистенти и домашните помощници. За извършваните услуги, потребителите заплащат потребителска такса, определена съгласно „Методика за изчисляване на потребителската такса”, Приложение №3 към НП ”Асистенти на хора с увреждания”.
Оценка на риска за здравословни и безопасни условия на труд Възлага се на Служба по трудова медицина да извърши оценака на риска за здравето и безопасността на работещите 15 домашни помощници 4 социални асистенти в гр. Гулянци, С.БРЕСТ, С.ГИГЕН, С. МИЛКОВИЦА,С. СОМОВИТ, С. ДОЛНИ ВИТ, С. ЛЕНКОВО. Оценката се извършва в съответствие с изискванията на Закона за здравни и безопасни условия на труд и Наредба №5 за реда и начина за извършване на оценка на риска. Оценката е необходима за намаляване риска на работното място и осигуряване на защита на работещите. Предвижда се закупуване на работно облекло за социалните асистенти и домашните помощници, включващо пола или панталон, блуза или риза и ръкавици. Работното облекло се предоставя еднократно на социалните асистенти и домашните помощници. Ръкавици се подменят периодично.
Мониторинг и вътрешен контрол Цялата дейност по наблюдението и вътрешния контрол се извършват по разписаните Правила за вътрешен контрол. Координаторът съвместно със специалиста под ръководството на ръководителя на проекта извършва непрекъснато наблюдение по изпълнение на дейностите заложени в проекта. Ежемесечно се отчита тяхното изпълнение и се прави справка за изпълнението на индикаторите. Извършват се проверки на място на домашните помощници за качеството на предоставяне на услугите и спазването на трудовата дисциплитна. Ежемесечно се отчита и финансовото изпълнение на бюджета. Подготвят се междинни технически доклади за изпълнението, полугодишен доклад и заключителен. Периодечни проверки на място се извършват и от представител на екипа за управление, определен от ръководителя на проекта. Регулярните проверки на място се извършват за качеството на услугата, спазването на план-графика и трудовата дисциплина от специалиста. Проверките се документират и се прилагат към досието на социалния асистент или домашен помощник. Специалистът подпомага работата на координатора. Индикаторите за изпълнение се отчитат при приключване на проекта.
Организиране и провеждане на консултации Организиране и провеждане на консултации
Ортганизиране и водене на задължителната документация Всички документи за управлението на проекта и извършване на дейностите за осигуряване защита на потребителите и предоставящите услугата се създават и съхраняват съгласно българското законодателство в определените срокове. За воденето и опазването на документацията отговаря целия екип за управление на проекта. Задължителна документация: входящ дневник за цялата кореспонденция,входящ дневник за кандидат-потребителите и кандидатите за социални асистенти и домашни помощници, регистър на потребителите и социалните асистенти и домашните помощници, лично досие за:потребители,социални асистенти, домашни помощници, всички други включени в проекта по трудови или граждански договори, правилник завътрешния ред, присъствена форма за социалните асистенти и домашните помощници на трудов договор, други необходими документи.Финансови документи, платежни, договори, отчети и др. Цялата документация се съхранява заключена в определени за целта секции, визуализиране с името на Проекта и знамето на ЕС. За реализацията на дейността се предвиждат канцеларски разходи за материали и консумативи, пощенски разходи, банкови такси.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 131 141 BGN
Общ бюджет: 107 753 BGN
БФП: 107 753 BGN
Общо изплатени средства: 98 792 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 753 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 228 BGN
2011 21 552 BGN
2012 51 013 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 792 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 590 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 22 294 BGN
2011 18 319 BGN
2012 43 361 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 973 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 934 BGN
2011 3 233 BGN
2012 7 652 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 819 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз