Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0149-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0031
Наименование: „Създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора, претърпели оперативно лечение на рак на млечната жлеза”
Бенефициент: Фондация "Утре за всеки"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на комплекс от услуги и рехабилитация на възрастни лица с физически увреждания, претърпели операция на рак на млечната жлеза (целева група на проекта); Предотвратяване настаняването на представители на целевата група на проекта в специализирани болнични институции чрез процеса на деинституционализация; Подобряване качеството на живот на представителите на целевата група на проекта и подкрепа за връщането им към нормален начин на живот в следоперативния период.
Дейности: Дейност 1: Формиране на проектен екип 1.1.Сформиране на проектен екип по проекта, който ще се състои от ръководител на проект, технически координатор и счетоводител; 1.2.Подписване на граждански договори с членовете на проектния екип; 1.3.Участие в информационни срещи и обучения, организирани от МТСП; 1.4.Организиране на първа среща на екипа, в която участие ще вземат представители на водещата организация и партньорите. По време на работната среща ще бъде изготвен детайлен план-график на изпълнение на дейностите, ще бъдат разпределени и уточнени отговорности и задачи между водещата организация, партньорите, членовете на проектния екип и други лица/организации, ангажирани в проекта. Срещата ще завърши и с приемането на система за вътрешен контрол и мониторинг над изпълнението на проектните дейности, която ще включва и строги правила на отчетност от страна на проектния екип.
Дейност 2: Търгове и поддоговаряне 2.1.Изготвяне на график на тръжните процедури по проекта и представянето му пред компетентните органи на МТСП; 2.2.Организиране на тръжни процедури съгласно изискванията на МПС 55/12.03.2007 г.; 2.3.Регистриране и оценка на оферти, подадени от участниците в търговете; 2.4.Избор на подизпълнители и подписване на договори с тях при процедурите, които изискват това;
Дейност 3: Подбор на персонал на ЦСРИВХ 3.1.Изготвяне на длъжностни характеристики на персонала на ЦСРИВХ, които ще съдържат обща информация за съответната позиция, място на длъжността в организацията на ЦСРИВХ, цел на длъжността, изисквания за знания, опит и компетенции, области на дейност, преки задължения и отговорности, свързани с ежедневната дейност на ЦСРИВХ и др.; 3.2.Избор на персонала на ЦСРИВХ от комисия, назначена от водещата организация и нейните партньори. 3.3.Назначаване на персонала на ЦСРИВХ, който ще се състои от:  Управител;  Юрист;  Кинезитерапевт;  Трудотерапевт;  Медицинска сестра;  Инструктор ЛФК;  Психотерапевт;  Социален работник;  Арт терапевт;  Хигиенист; 3.4.Изготвяне на индивидуални работни планове на всеки един служител на ЦСРИВХ съвместно с управителя и персонала на Центъра, които ще бъдат пряко обвързани с трудовите характеристики; 3.5.Провеждане на 1-месечно обучение за служителите на ЦСРИВХ по няколко основни теми:  Българско законодателство в областта на социалните услуги;  Специфични нужди и условия за работа с хора от целевата група на проекта;  Добри практики в управлението на ЦСРИВХ – обучението ще се реализира под формата на беседи и семинари, които ще бъдат тематично обособени с оглед различните позиции и отговорности на всеки един от служителите на ЦСРИВХ. Ще бъдат поканени лектори от Софийски университет, факултета по обществено здраве към Медицинския университет – гр. София, Националната спортна академия и други престижни български институции, разполагащи с експертиза в областта на здравеопазването и социалните услуги. 3.6. Организиране на 3 посещения до регионални онкологични диспансери за екипа на ЦСРИВХ като част от обучението за запознаване с техните практики;
Дейност 4: Закупуване на оборудване , материали и консумативи за ЦСРИВХ 4.1.Доставка на оборудване, материали и консумативи за ЦСРИВХ от подизпълнители, които ще бъдат избрани след провеждане на тръжна процедура. За нуждите на ЦСРИВХ ще бъдат закупени както специализирано медицинско оборудване, така и материали за работа по време на различните терапии; 4.2.Изработване и поставяне на табели на ЦСРИВХ;
Дейност 5: Подбор на потребители на ЦСРИВХ 5.1.Изготвяне на процедура за подбор на потребителите на ЦСРИВХ – 36 души, инвалидизирани вследствие на оперативно лечение на рак на млечната жлеза. Процедурата ще бъде утвърдена съвместно от екипа по проекта и персонала на ЦСРИВХ и ще бъде основана на няколко основни критерии, отнасящи се до крайните потребители:  Да са пълнолетни лица (над 18 години);  Да живеят на територията на община София;;  Да са здравноосигурени;  Да нямат алкохолна и наркотична зависимост;  Да са психично здрави. Приоритет ще бъде даден на лица, които са инвалидизирани през настоящата или предходната година; 5.2.Разработване на формуляр на персонална характеристика, който ще съдържа информация за соматичен, неврологичен и психичен статус, степен на самостоятелност, ритъм на живот, социално положение, социална адаптация, комуникация и др.; 5.3.Информиране на обществеността относно възможностите за използване на услугите на ЦСРИВХ, което ще бъде осъществено чрез информационни канали на водещата организация и нейните партньори, както и чрез публикации в медиите; 5.4.Съставяне на оценителна комисия за разглеждане на подадените молби от потенциални ползватели според предварително утвърдената процедура за подбор и класиране на потенциалните ползватели, отговарящи на критериите за селекция. Оценителната комисия ще бъде назначена от водещата организация и съставена от експерти на партньорите по проекта и служителите на ЦСРИВХ; окончателен подбор на 36 ползватели на ЦСРИВХ; писмено уведомление за резултатите от селекцията до одобрените и неодобрените кандидати, като на последните ще бъде предоставено писмено становище относно причините за неодобрение; 5.5.Изготвяне на Програма за оценка на потребностите на всеки един от одобрените кандидати, базирана на данни за лицето, ниво на самообслужване, общи социални потребности, психо-физическа характеристика, степен на биологично остаряване, видове разстройства и т.н.; 5.6.Подготовка на индивидуален план на всеки един от потребителите на Центъра, който ще включва дейности, насочени към задоволяването на терапевтични, образователни и социални потребности в свободното време. Плановете ще се актуализират на всеки 4 месеца.
Дейност 6: Предоставяне на терапевтични услуги от ЦСРИВХ 6.1. Провеждане на предварителна среща-разговор с всеки от бенефициентите на ЦСРИВХ и терапевтично обслужване на потребителите на ЦСРИВХ, което ще бъде базирано на индивидуални планове за обгрижване на личността, адаптирани към индивидуалния личен ритъм, здравословно и емоционално състояние, диета и тегло, зрение, слух, комуникация, мобилност и други показатели в зависимост от психосоматичното състояние. За целите на качественото терапевтично обслужване ще бъде използвано доставеното по проекта и налично оборудване; 6.2.Осигуряване на здравословен хранителен режим на ползвателите на ЦСРИВХ чрез подготвяне на индивидуално седмично меню от диетолога на Центъра, осигуряващо качествена и здравословна храна на хората с нарушен жизнен статут; 6.3.Организиране на програми по лечебна физкултура, съобразени с индивидуалните нужди и физическо състояние на всеки един бенефициент. Програмите ще включват система от упражнения и занимания с уреди в предвидена за това зала, танци за подобряване двигателните умения и повишаване на тонуса на потребителите на ЦСРИВХ, разходки и походи сред природата, древноизточни практики, насочени към преодоляване на стреса, специални масажни процедури. Тези услуги ще бъдат организирани и предоставяни от инструктор ЛФК, кинезитерапевт, социален работник и медицинска сестра.
Дейност 7: Предоставяне на психотерапевтични услуги от ЦСРИВХ 7.1.Изготвяне на психологична характеристика на ползвателите на ЦСРИВХ; 7.2.Провеждане на психотерапевтични сесии индивидуално и по групи за повишаване мотивацията и самочувствието на хората с физически увреждания и преодоляване на чувството им за социална изолация. Сесиите ще дадат възможност на участниците да дискутират своите проблеми и да споделят спомени, емоции и опит с подкрепата на психолога на ЦСРИВХ. Психотерапевтичните услуги, които Центърът ще предложи на своите бенефициенти, ще изградят у тях социални умения и ще допринесат за разтоварване на тяхното психическо напрежение
Дейност 8: Предоставяне на социални услуги от ЦСРИВХ 8.1.Организиране на свободното време на ползвателите на ЦСРИВХ чрез гледане на филми и телевизионни програми, обсъждане на актуални теми от различно естество, викторини, състезания, четене на книги, вестници и списания, музикотерапия, смехотерапия, честване на празници като рождени и именни дни, национални и църковни празници, пиене на кафе/чай с гости на Центъра и близки и приятели на ползвателите. Дейностите по организация на свободното време ще прехвърлят залите на ЦСРИВХ и ще бъдат пренесени в театралните и изложбени зали и киносалоните на столицата, близките планини, църкви, исторически места, които ще бъдат предвидени в седмичните и месечни програми на Центъра. Социалното ангажиране на потребителите ще задоволи потребностите им от поддържане на лични контакти, преодоляване на скуката и социалната изолация и повишаване на социалната активност; 8.2.Осъществяване на дейности по трудотерапия по няколко основни направления:  Занимателна терапия за поддържане на лични интереси;  Арт терапия за развитие и усъвършенстване на артистични умения и заложби;  Развлекателна терапия;  Професионална терапия според съществуващите преди заболяването трудови навици на всеки потребител;  Функционална терапия за поддържане на лична хигиена и хигиена на битовата среда;  Цветарство – грижи за цветята и растенията в стаите, коридорите и тревните площи на ЦСРИВХ.
Дейност 9: Предоставяне на образователни услуги от ЦСРИВХ 9.1.Организиране на беседи и лекции от външни експерти и персонала на ЦСРИВХ по теми, засягащи здравословния начин на живот, здравословното хранене, история, празници и обичаи на различни културни и религиозни общности и т.н. На ползвателите на ЦСРИВХ ще бъдат прожектирани образователни филми, като те ще бъдат стимулирани да изразяват своето мнение и да обменят информация по целевите теми на образователните програми; 9.2.Организиране на културно-туристически посещения до различни краища на България с цел опознаване на културното и историческо наследство на страната и обогатяване общата култура на участниците. Местата за посещение и програмата на пътуване ще бъдат отговорност на трудотерапевта и социалния работник; 9.3.Предоставяне на образователни и информационни услуги във връзка с работата и функционирането на различните административни институции, с които специфичната целева група на проекта е в контакт: социална и здравна администрация, Национален осигурителен институт, данъчни служби, Българска телекомуникационна компания, мобилни оператори и др. Такива услуги ще бъдат предоставяни както под формата на организирани лекционни курсове, така и ad hoc – в случаи, в които потребителите на ЦСРИВХ срещат затруднения във взаимоотношенията си със съответната администрация. С особено значение при предоставянето на този тип услуги ще бъде юристът на Центъра.
Дейност 10: Популяризиране и разпространение на резултатите от проекта 10.1.Организиране на пресконференция от водещата организация и нейните партньори, по време на която ще бъдат разгласени резултатите от проекта, финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” и бъдещите дейности на ЦСРИВХ; на пресконференцията ще бъдат поканени журналисти, експерти от социалните и здравни институции и партньори, подкрепящи инициативите за борба срещу рака на гърдата; 10.2.Публикуване на 2 медийни съобщения в началото и края на проектните дейности; 10.3.Разпространение на 100 броя информационни брошури, които ще бъдат предоставени в специализирани болнични заведения, институции, неправителствени организации, работещи с хора с физически увреждания, местната общественост, както и на 1000 броя листовки за Центъра; 10.4.Излъчване на радио- и телевизионни предавания с участието на представители на водещата организация и партньорите;
Дейност 11: Отчитане на проекта 11.1.Подготвяне на краен технически и финансов отчет от проектния екип; 11.2.Осъществяване на вътрешен мониторинг и оценка на постигнатите от изпълнението на проекта резултати; 11.3.Изготвяне на одиторски доклад.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 172 835 BGN
Общ бюджет: 163 046 BGN
БФП: 163 046 BGN
Общо изплатени средства: 162 491 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 163 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 567 BGN
2011 46 905 BGN
2012 81 020 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
162 491 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 382 BGN
2011 39 869 BGN
2012 68 867 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 118 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 185 BGN
2011 7 036 BGN
2012 12 153 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 374 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадена структура за предоставяне на социални услуги – Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора
Индикатор 2 Брой и вид на предоставяните от Центъра услуги
Индикатор 3 Брой потребители на ЦСРИВХ
Индикатор 4 Брой ползватели на Центъра, реинтегрирали се успешно в обществото (трудова и семейна среда)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз