Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0099-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Домашен помощник – за достоен живот в малките населени места в община Каварна
Бенефициент: ЛИВА ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Каварна
Описание
Описание на проекта: Управление на проекта. Информационна кампания. Подбор и назначаване на домашните помощници. Индивидуална оценка на потребностите и подбор на потребителите на услугата. Обучение на домашните помощници. Супервизия. Оценка на риска за здравословни и безопасни условия на труд. Предоставяне на услугата домашен помощник в общността. Вътрешен контрол по изпълнение на дейностите. Организиране, водене и съхранение на финансовата и задължителна документация по проекта.
Дейности: Управление на проекта Стартирането на проекта ще започне с назначаване на екипа за управление, който ще работи през целия период на реализиране на проекта. В екипа ще бъдат назначеникомпетентни специалисти с професионален опит за успешно и добро управление и реализиране на заложените цели. Екипът за управление се състои от ръководител, координатор, счетоводител и специалист. Екипът за управление ще ръководи цялостната работа по изпълнение на заложените дейности по проекта. Конкретните задължения на всеки член от екипа са разписани подробно в раздел II на проектното предложение. Управлението на проекта ще се осъществява в специално определен за целта регионален офис на кандидата в гр. Каварна, ул.Черноморска №121 Предвидени са разходи за канцеларски и други материали, консумативи за администриране на проекта.
Информационна кампания Дейността ще започне със разработване и отпечатване на информационни материали - 600 бр. дипляни, 40 плаката и 80 стикери през първия месец. След отпечатването им ще се организира тяхното разпространение. Информационната кампания предвижда шест стартиращи информационни срещи (по две срещи дневно в шест от най-големите села в община Каварна - Българево, Септемврийци, Божурец, Белгун, Свети Никола, Раковски) и 6 информационни дни (с продължителност по половин ден в общо дванадесетте други села). В работните срещи ще бъдат поканени за участие всички заинтересовани страни – общинска администрация, областна администрация, медии, неправителствени организации, граждани, хора с увреждания и самотноживеещи. По време на изпълнението на проекта ще бъдат направени публикации в местните медии (16 информационни съобщения по радиото, 6 публикации в местната преса). С информационните кампании и публикациите се цели да се информира обществеността за ролята на ЕСФ и ОП „Развитие на човешките ресурси” и безвъзмездното финансиране на проекта от Европейския социален фонд, изпълнителя на проекта – Лива ЕООД и партньора. Всички информационни материали /плакати, дипляни/ и вътрешни документи/програмни материали, доклади, списъци/ ще бъдат оформени със знамето и логото на ЕС.Всяка публикация в средствата за осведомяване и в интернет съдържа следното изявление: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от <Лива ЕООД> и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. При провеждане на информационните срещи и обученията свързани с изпълнение на проекта, се оповестява изрично, че проектът е получил финансиране от ЕСФ чрез ОП „РЧР”. Това ще се направи чрез поставяне на банери в помещението, където се провежда мероприятието. Закупената техника ще бъде визуализирана със стикери. Предвидени са разходи за информационните материали, публикации, две кафе-паузи за двете работни срещи за общо 100 участници. За провеждането на информационните кампании са предвидени разходи за информационните материали, публикации и командировъчни. На интернет страницата на кандидата ще се отдели една секция, която ще отразява целите и резултатите на настоящия проект, както и получената финансова подкрепа. Ще могат да се получават по електронен път запитвания за ползване на услугите и наемане като домашен помощник по проекта, ще могат да се получават и обработват жалби и сигнали. Предвижда се и организиране и провеждане на две пресконференции (една при стартирането на проекта в Септемврийци и една в края на проекта в Българево) за общо 24 участника за популяризиране на финансовата подкрепа, получена по проекта, информиране на обществеността за целите и дейностите предвидени за изпълнение на проекта, както и за постигнатите резултати и ефективността от предоставянето на услугата.
Подбор и назначаване на домашните помощници Подборът и наемането на домашни помощници се извършва съгласно разписаната процедура за подбор, която е съобразена приложимото трудово законодателство и базирана на оценката на индивидуалните потребности на потребителите. Със заповед на ръководителя на проекта се съставя комисия, която да проведе подбор на кандидатите за домашни помощници. Заявленията на кандидати ще могат да се подават през втория месец, веднага след информационната кампания. Кандидатите подават следните документи: - Заявление за постъпване на работа; - Автобиография; - Копие от диплома за образование; - Медицинско свидетелство за работа; - Свидетелство за съдимост. Първият етап е подбор по документи, а вторият е събеседване с одобрените кандидати. До събеседване се допускат кандидатите, които са представили всички изискуеми документи, с непълна документация не се допускат до събеседване. При събеседването се установява мотивацията и нагласата за работа с хора от двете целеви групи. Одобрените кандидати след проведеното събеседване се предлагат за назначаване на ръководителя. Подборът се извършва, съгласно критериите разписани в процедурата за подбор на домашни помощници – здравословно състояние, мотивация, образование, комуникация. Назначените домашни помощници подписват трудов или граждански договор, запознават се с длъжностната характеристика и получават копие от Правилника за вътрешния ред на доставчика. Запознават се с всички правила, инструкции, форми на отчитане на работата, водене на задължителната документация и контрола по извършване на дейностите. Подаването на заявления от кандидатите и подбора ще се извърши през втория месец, а назначаването ще стане през третия месец. Договори се сключват по реда на класиране до заемане на определената бройка от домашни помощници в проекта. Съставя се резеревен списък и при възможност се назначават от одобрените кандидати, ако има съгласие на потребителите.
Индивидуална оценка на потребностите и подбор на потребителите. Подбора и индивидуалната оценка на потребностите се извършва по Процедура, разработена, от доставчика, която е в съответствие с Методика за предоставяне на социална услуга в общността „Домашен помощник”. Приемането на заявления от кандидат-потребителите ще започне веднага след информационната кампания. Кандидат-протребителите подават следните документи при кандидатстване за социалната услуга: - Заявление от кандидат-потребителя или негов законен представител, когато лицето е недееспособно; - Документ за самоличност на лицето и законния му представител, когато има такъв за справка; - Медицински документи – Експертно решение на ТЕЛК или други медицински документи; - Копие от амбулаторен картон с данни за личния лекар; - Декларация за личния доход от предходния месец на кандидата за определяне на потребителската такса. Съставя се комисия, която да разгледа постъпилите заявления от кандидат-потребителите. На одобрените кандидати, които са представили всички необходими документи се извършва индивидуална оценка на потребностите от експерт-социален работник, съгласно процедурата и критериите, разработени от доставчика. Индивидуална оценка на потребностите се извършва на всички кандидат-потребители подали заявления. Съставя се списък на потребителите в зависимост от оценката на потребностите. Извършва се подбор по низходящ ред на базата на оценката при съгласуване с потребителите, относно желанието им за домашен помощник. Броят на потребителите, с които се сключва договор за доставка на услугата са в рамките на заложените потребители в проекта – 52. Когато кандидат-потребителите са повече от възможностите по проекта се съставя резервен списък с чакащи. Проекто-договора се представя на потребителите и на домашните помощници да се запознаят с условията, след което се подписва от тях и доставчика. Домашният помощник се задължава да извършва конкретните дейностите записани в договора за удовлетворяване на потребностите на потребителя. На базата на индивидуалната оценка се разработват индивидуалните планове на потребителите и план- графика.
Обучение на домашните помощници. Супервизия. Осигурява се едно въвеждащо обучение за 26 домашни помощници преди да започнат работа в дома на потребителя и едно поддържащо обучение по време на предоставяне на услугата. Въвеждащото обучение ще се осъществи в рамките на три дни в наето помещение в село Бенковски в наето помещение (предвиден е разход за транспорт на обучаемите), а поддържащото обучение – два дни в село Божурово в наето помещение (предивен е разход за транспорт на обучаемите. Обучението ще се извършва от двама обучители. Обученията ще се проведат през втория и девети месец. В обучението няма да се включват домашни помощници, които вече са преминали такова обучение по други програми и проекти. Основните теми, които ще бъдат включени при въвеждащото и поддържащо обучение са съгласно Методика за предоставяне на социалната услуга в общността „Домашен помощник” на АСП. Програмата ще бъде разработена от кандидата. Обучителите представят предварителна Програма за обучение, Доклад след приключване на всяко обучение и Списък с присъствалите. Предвидената супервизия по проекта ще се извършва от експерт-супервизия. Предоставя се възможност домашните помощници да бъдат изслушвани за преодоляване на риска и успешно справяне с работата. Предвижда се групова и индивидуална супервизия в рамките на 15 часа месечно. Груповата супервизия ще се провежда един път месечно в рамките на три часа. При индивидуалната супервизия ще се работи конкретно с отделен домашен помощник, когато заяви че има трудности при изпълнението на конкретните дейности при потребителите. Експертът –супервизия подготвя доклад след груповата супервизия, придружен със списък на присъствалите, а също така се подготвя доклад при индивидуалната супервизия. За обучението са предвидени разходи за канцеларски материали, нормативни документи, кафе паузи и закуска за обучаваните.
Оценка на риска за здравословни и безопасни условия на труд. Възлага се на Служба по трудова медицина да извърши оценка на риска за здравето и безопасността на работещите 26 домашни помощници. Оценката се извършва в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №5 за реда и начина за извършване на оценка на риска. Оценката е необходима за намаляване риска на работното място и осигуряване защита на работещите. За защита на домашните помощници е предвидено закупуване на работно облекло – блуза или риза, пола или панталон, чехли и ръкавици.
Предоставяне на услугата домашен помощник в общността Стартирането по извършване на дейности ще започне от третия месец след назначаване на домашните помощници и ще бъде с продължителност дванадесет месеца. Конкретните дейности, които ще извършва домашния помощник са определени в подписания тристранен договор на базата на оценката на потребностите и в съответствие с индивидулния план, и план –графика. Конкретните дейности ще се извършват съобразно всички правила, процедури и задължителни форми за отчитане, разработени от доставчика на базата на Методика за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” в общността. Основни задължения на домашния помощник: - Организира и осъществява ежедневна дейност, осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни битови условия за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги. Текущо почистване, подреждане на стаята, обитавана от потребителя: - обиране на прах в стаята, обитавана от потребителя - измитане на пода в стаята, обитавана от потребителя - изтупване и постилане на постелъчните завивки, използвани от потребителя - измиване на съдове, използвани от потребителя Поддържане личната хигиена на потребителя: - помощ при ежедневния тоалет и обличане - помощ при къпане - помощ за сресване, подстригване, боядисване на коса, бръснене и придружаване до мястото на услугата; - помощ при направата на маникюр или педикър и придружаване до мястото на услугата. Хранене - приготвяне на храна за потребителя/с продукти на потребителя/ -закупуване/със средства на потребителя/ или доставяне на готова храна за потребителя - подготовка на потребителя за хранене - сервиране и отсервиране при хранене на потребителя Битови услуги - закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост за потребителя/със средства на потребителя/ - заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци и др./със средства на потребителя/ - осигуряване на отоплителни материали за потребителя/със средства на потребителя/ - цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон за отопление на стоята, обитавана от потребителя - осигуряване на пране,химическо чистене или ръчно пране, гладене - съдействие за извършване на дребни технически ремонти Предоставя еднократни социални услуги по молба на потлебителя - основно почистване на помещението обитавано от потребителя, съдействие при настаняване в болница, съдействие при вземане на лекарства. За извършване на дейностите са предвидени разходи за вътрешен транспорт. За извършваните услуги потребителите заплащат потребителска такса, определена съгласно „Методика за изчисляване на потребителската такса”, Приложение №3 към НП ”Асистенти на хора с увреждания”. Размерът на приходите от прогнозни такси е отразен в съответното приложение към бюджета. За защита на домашните помощници се предвижда закупуване на работно облекло.
Вътрешен контрол по изпълнение на дейностите. Екипът за управление непрекъснато наблюдава хода на изпълнение на дейностите. Текущо се отчита изпълнението на дейностите, съгласно заложения план за действие, анализират се потенциалните рискове, сравнява се качеството на постигнатите резултати и изразходените ресурси спрямо планираните. Наблюдението, вътрешния контрол и оценка се извършват въз основа на разработените правила от доставчика, приложимото българско законодателство и ръководството за изпълнение на проекти прието от договарящия орган. Наблюдението и вътрешния контрол ще се извършва от координатора с помощта на специалист под прякото ръководство на ръководителя на проекта. Извършва се проверка на място на домашните помощници – един път месечно от специалиста за качеството на предоставяните услуги, спазването на план-графика, воденето на дневника на потребителя и трудовата медицина, след което се попълва специален формуляр. Ръководителят и координатора извършват периодични проверки, които се документират. Непрекъснато се наблюдават индикаторите за изпълнение и резултатите. Наблюдава се постъплението и изразходването на финансовите средства по бюджета. Контролира се от счетоводителя събирането на потребителските такси в определените срокове. Изпълнението на дейностите се отчета с междинни технически доклад, полугодишен, заключителен технически доклад, придружени с финансови отчети.
Организиране, водене и съхранение на финансовата и задължителна документация по проекта. Всички документи за управлението на проекта и извършване на дейностите за осигуряване защита на потребителите и предоставящите услугата се създават и съхраняват съгласно българското законодателство в определените срокове. За воденето и опазването на документацията отговаря целия екип за управление на проекта. Организиране и водене на цялата дейност по финансовите операции и процедури, съответстващи на законодателството. Разработва процедура за изчисляване на потребителските такси, издава финансови документи при тяхното заплащане и следи за навременното заплащане. Изготвяне на финансови отчети- месечни, полугодишен, междинни и заключителен. Ефективно изразходване на финансовите средства по бюджета и водене на точна отчетност. Задължителна документация: входящ дневник за цялата кореспонденция, входящ дневник за кандидат- потребителите и кандидатите за социални асистенти и домашни помощници, регистър на потребителите и социалните асистенти и домашните помощници, лично досие за: потребители, социални асистенти, домашни помощници, всички други включени в проекта по трудови или граждански договори, правилник за вътрешния ред, присъствена форма за социалните асистенти и домашните помощници на трудов договор, дневник на потребителя, правила, процедури ,инструкции за изпълнение на дейностите други необходими документи. Финансови документи, платежни, договори, отчети и др. Цялата документация се съхранява заключена в определени за целта секции, визуализиране с името на Проекта и знамето на ЕС. За реализацията на дейността се предвиждат канцеларски разходи за материали и консумативи, пощенски разходи, банкови такси.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 162 537 BGN
Общ бюджет: 124 949 BGN
БФП: 124 949 BGN
Общо изплатени средства: 112 011 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 507 BGN
2011 0 BGN
2012 79 504 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 011 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 106 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 631 BGN
2011 0 BGN
2012 67 578 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
95 209 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 876 BGN
2011 0 BGN
2012 11 926 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 802 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0099-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз