Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0084-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Домашни грижи за самотно живеещи стари хора и хора с увреждания от община Айтос
Бенефициент: Сдружение "Алтернативи"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Айтос
Описание
Описание на проекта: Организация, управление и мониторинг на проекта Организиране и реализиране на дейности за оценка на потребностите на потенциални потребители Подбор и и сключване на договори със социалните асистенти Обучителни дейности за повишаване компетенциите на СА Предоставяне на социални услуги в общността Консултиране на социални асистенти, потребители и близки и супервизиране на случаи от практиката Популяризиране на проекта и целите на ЕСФ
Дейности: Организация, управление и мониторинг на проекта 1.1.Ще бъде сформиран екип, който ще бъде отговорен за изпълнението и доброто управление на проекта. Ще бъдат подготвени и подписани договори, технически задания с административния персонал на проекта. За нормалното администриране, управление и мониториране на проекта са необходими, материални ресурси: канцеларски материали, офис-консумативи, комуникации: интернет, телефон, транспортни средства за мониторинг на услугите и човешки ресурси. Екипът за управление на проекта включва ръководител, координатор и счетоводител (водеща организация), като отговаря за цялостната организация и вътрешния мониторинг на дейностите. Екипът осъществява администрирането на услугите, дейностите по популяризиране на проекта, ЕСФ и социалните услуги и дейностите за отчетност. Ежемесечно екипът ще провежда работни заседания за планиране и координиране на дейностите и план-графика на проекта, които ще се протоколират. 1.2. Вътрешен мониторинг:Текущ контрол върху дейностите, извършван от ръководителя на проекта и счетоводителя. Анализ на реализацията на проекта и финансово отчитане на проекта. Оценка удовлетвореността на участниците в проекта от целевата група, ползвали или предоставяли социални услуги, предвидени в проекта. Ще бъдат проведени избирателно интервюта и с крайните бенифициенти – преки и косвени. 1.3.Ще бъде сформиран Партньорски съвет за наблюдение по проекта, включващ представители на ключови институции и заинтересовани страни 1.4.Отчитането на изпълнението на проекта ще включва: изготвяне на отчети, съгласно изискванията на МТСП и Програма „ОПРЧР”, както и отчети след изпълнение на всяка от дейностите /отчитат се от изпълнителите на съответните дейности/, както и изготвяне на финален отчет – технически и финансов
Доставка на офис- техника за обезпечаване предоставянето и администрирането на социалните услуги Ще бъдат закупени един преносим компютър, една копирна машина и един мултимедиен проектор. Преносимият компютър е необходим на екипа за управление на проекта при посещенията в домовете на бенефициентите; по време на подбора и ежемесечния мониторинг. Копирната машина ще обезпечи изготвянето на информационни и тематични материали, които ще бъдат предоставяни на потребителите през целия период на проекта, както и специално на организцираните групови консултации. Мултимедийният проектор ще обезпечи съвременен подход за презентиране и работа по време на всички групови консултации- на потребители, СА, Партньорски съвет, информационна среща и пресконференция. Изборът на доставчик ще бъде направен чрез максимална прозрачност и спазване на всички изисквания за ефективност, целесъобразност и законосъобразност на направения разход. 2.1.Проучване пазара на такава техника и избор на доставчик. 2.2. Доставка на един преносим компютър, копирна машина и мултимедиен проектор с технически характеристики, съответстващи на техническата спецификация и конкурентна цена.
Организиране и реализиране на дейности за оценка на потребностите на потенциални потребители, подбор и сключване на договори с потребителите 3.1.Дейността стартира с информационна кампания за разясняване целите и дейностите по проекта и възможностите за ползване на услугите сред общността, с фокус към потенциалните потребители. 3.2.Ще се разработи система за оценка на потребностите от социални услуги в общността. Системата ще включва стандартизиран формуляр за първоначална оценка на потребностите, методика за изчисляване и ранжиране на данните получени от оценката за всички кандидат-потребители. Разработването на системата и провеждането на социална оценка на кандидат-потребителите ще се реализа чрез възлагане на подизпълнител, с капацитет за разработване на методология за оценка на потребностите и осъществяване на анкетиране на индикативно минимум 80 кандидат-потребители. 3.3.Резултатите от проведената оценка с предложените потребители ще бъдат представени на Партньорски съвет за вземане на решение за избор на целевата група. Подборът на 60 потребители ще бъде съобразно критерии за подбор, приети от съвета (йерархия на потребностите, социален статус, подкрепа от семейството, др.). 3.4.След финализиране на подбора координатора ще организира и проведе срещи за представяне на социалните асистенти на потребителите и ще изготви разпределение. Екипът на проекта събира и обработва данните от декларациите за доходите на потребителите. Определя часовете, на които потребителят има право на достъп. Изчислява месечната такса.
Подбор и сключване на договори със социалните асистенти 4.1.Подбора на СА стартира с информационна работа сред потенциални кандидати за работа. Ще се изработи регистър на постъпилите заявления за кандидатстване от желаещи да работят като социални асистенти. Подборът ще се реализира на два етапа - предварителна оценка по документи и интервю с цел установяване на мотивацията и нагласите им за за предоставяне на социални услуги в общността. Екипът на проекта по предварително разработени критерии и съвместно с Дирекция „Бюро по труда” ще проведе индивидуални интервюта с всички кандидати за работа. 4.2.След финализиране на подбора ще се сключат трудови/граждански договори за предоставяне на социални услуги с необходимата документация (длъжностна характеристика, правила и процедури по доставката, др.). При продължително отсъствие (отпуск по болест) ще бъдат наемани допълнително СА, с цел осигуряване на непрекъснатост на социалните услуги. 4.3.Осигуряване на безопасни условия на труд за асистентите. Осигуряват се работно облекло и лични предпазни средства за СА. 4.4.Ежемесечно ще се събират справки-графици, удостоверяващи с подпис на потребителя предоставените услуги. Въз основа на тях и на водената присъствена форма ще се начисляват и изплащат работните заплати. Дейността по подбор, договаряне и осигуряване на безопасни условия на труд е от изключително значение за предоставянето на качествени социални услуги. Сключва се договор със Служба по трудова медицина за оценка и предотвратяване на риска в процеса на работа.
Обучителни дейности за повишаване компетенциите на социалните асистенти 5.1.В съответствие с Методиките за предоставяне на услугата в общността “Социален асистент” ще се организира и проведе въвеждащо обучение на новоназначени СА и надграждащо обучение за СА, прехвърлени от предходни фази. Обучението ще се реализира в две групи, с продължителност 5 дни. Обучението включва изработване на учебни програми в съответствие с потребностите на двете групи СА, обучителни материали, формуляр за обратна връзка. В програмите на въвеждащото и надграждащо обучение ще залегнат теми от Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент” 5.2.Подготовка на поддържащо обучение по теми, идентифицирани при проучване на потребностите от обучение: изработване на учебна програма, обучителни материали, формуляр за обратна връзка. Ще се проведе по едно поддържащо двудневно обучение за СА . Дейността ще бъде проведена с участието на външен изпълнител с опит в професионалното обучение на възрастни в сферата на социалната работа
Предоставяне на социални услуги в общността Тази дейност е ключова по отношение на проекта. 6.1.Изготвяне на индивидуален план за услугата «Социален асистент» в съответствие с Методиката за предоставяне на услугата. Изготвяне и актуализиране (на шест месеца и при необходимост при промяна на потребностите) на индивидуални планове за социални услуги на потребителите. Активно участие в изготвянето на индивидуалните планове за услуги вземат потребителите (законни представители). Индивидуалният план за предоставяне на услугата ще описва дейностите, които доставчикът се ангажира да извършва за удовлетворяването на индивидуалните специфични потребности на потребителя. Въз основа на направената оценка ще се разработва съвместно с потребителя или неговия законен представител, както и с други професионалисти (социални работници, личен лекар, други специалисти от помагащите професии) - план за намаляване на рисковете, който ще е част от индивидуалния план на потребителя за ползване на услугата. В процеса на доставка на услугата екипът поддържа комуникация с близки на потребителите с цел осигуряване на допълнителна подкрепа (за времето без услуги) и обратна връзка за нови потребности, рискове. 6.2.Ръководният екип ще осъществява постоянен мониторинг на предоставянето на услуги, чрез разработени критерии за мониторинг и отчетност. Той ще включва ежемесечен мониторинг в дома на всеки потребител от координатора на проекта, съгласно предварително изработен план и последващ анализ на резултатите от мониторинга. Мониторинг ще се провежда и в резултат на нови потребности или сигнал от потребител/ СА. Резултатите от мониторинга ще се отразяват във формуляр за мониторинг за всяко посещение и ще се обобщават в ежемесечен отчет. 6.3.Дейността включва и събиране месечните такси от потребителите и тяхното осчетоводяване.
Консултиране на социални асистенти, потребители и близки и супервизиране на случаи от практиката Дейността гарантира високо качество на оказваната подкрепа и грижа както към потребителите, така и към социалните асистенти. 7.1.Дейността включва: информационно консултиране на кандидати за социални асистенти, потребители и техни близки. Провеждане на редовни социално-психологически индивидуални и групови консултации на социалните асистенти за надграждане на компетенциите им и работа по случаи. Провеждане на социално-психологически индивидуални консултации по заявка на потребители и техни близки. 7.2.Веднъж на тримесечие ще бъдат организирани групови консултации за потребителите, с цел създаване на условия за социални контакти и стимулиране мотивацията за справяне с ежедневните нужди на крайните бенефициенти по проекта. Ще се разработят и предоставят тематични материали по проблемите на хората от третата възраст, превенция на хронични болести и права на хората с увреждания. Ще се осигурят лектори, специалисти съобразно темата на груповата консултация. 7.3.Екипът ще работи по казуси от проекта (домашно насилие, траурана реакция, зависимости, депресивни и тревожни състояния) Провеждане на 6 сесии за супервизия по предварително обсъдени случаи. Всяка супервизия ще включва анализ на ситуацията, изработване на хипотези и планиране на стъпки за интервенция и подкрепа. Като метод за професионална подкрепа супервизията ще допринесе за повишаване на квалификацията на екипа, за предотвратяване на професионалното прегаряне и за подобряване на качеството на предлаганите услуги. За провеждане на дейността ще бъде привлечен подизпълнител с опит в предоставянето на консултантски услуги и супервизия в областта на социалната работа.
Популяризиране на проекта и целите на ЕСФ 8.1.За привличане на подкрепа от страна на местната общност, както и за мобилизиране на допълнителни ресурси (човешки, материални) с цел устойчивост на услугите, проектът ще стартира с информационна среща и ще приключи с пресконференция, в които ще участват представители на всички заинтересовани страни (местна власт, държавни институции, специалисти, потребители, медии, др.). 8.2.Напредъкът по проекта и свързаните с проектните дейности материали ще бъдат регулярно публикувани в местните и регионални медии, както и на сайта на проекта и партньора – община Айтос. 8.3.Информиране, чрез издаване и разпространение на 400 дипляни: за потенциалните кандидати за социалени асистенти и за ползвателите на социални услуги. Изработване и разпространение на 50 плакати. 8.4.Периодично представяне на резултатите по проекта в разработена интернет страницата на проекта. Информационната стратегия ще бъде изработена от екипа на проекта, техническото изпълнение и визуализацията ще бъдат възложени на външни изпълнители.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 851 BGN
Общ бюджет: 167 488 BGN
БФП: 167 488 BGN
Общо изплатени средства: 155 727 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 770 BGN
2011 81 097 BGN
2012 35 860 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
155 727 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 955 BGN
2011 68 932 BGN
2012 30 481 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 368 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 816 BGN
2011 12 165 BGN
2012 5 379 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 359 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки .


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз