Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0027-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0018
Наименование: „Център за социална рехабилитация и интеграция” – гр. Неделино, катализатор за повече социален капитал”
Бенефициент: Фондация „Център за устойчиво развитие на община Неделино”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Неделино
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се изгради капацитет в не правителствения сектор за развитие на човешкия капитал, осигуряване на по-висока заетост, доходи и успешна социална интеграция, като се разшири кръга на социалните услуги чрез прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи за повишаване качеството на живот на уязвимите групи и превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици специално насочени към възрастните хора, и хората с увреждания;
Дейности: Сформиране на екип по проекта, в две основни направления: 1. ОБЩО ЗА ПРОЕКТА 2. ЕКИП за управление на социалната услуга „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ” Осъществяване цялостното управление по изпълнение на дейностите, по планиране на разходите и реализацията на набелязаните цели. Подготовка на всички тръжни и конкурсни процедури, предвидени по проекта от екипа на проекта в следния състав: 1. Ръководител; 2. Координатор; 3. Счетоводител; 4. Психолог 5. Социален работник / двама /; 6. Юрист; 7. Административен сътрудник; 8. Рехабилитатор;
2. Информиране на обществеността и представителите на целевата група чрез медиите за целите, очакваните и получени резултати от проекта; Заявено желание от страна на уязвимите групи за подробно обяснение за предвидените дейностите по проекта и информираност на обществеността за работата по социалната интеграция на уязвимите групи от Община Неделино чрез:  излъчване на информацията по регионална кабелна телевизия, съгласно визуална индентификация – 10 броя;  публикуване на информацията в регионалните вестници, съгласно визуална индентификация – 10 броя;  отпечатване и разпространение на брошури, които съдържат информация за организацията – доставчик, описание на обхвата на услугата “ЦСРИ” и реда за нейното предоставяне – 1000 бр. съгласно визуална индентификация;  изготвяне и поставяне на възпоменателна табела съгласно изискванията на Оперативната програма – 2 бр..
3. Доставка на подходящо оборудване, пряко свързано с изпълнението на дейностите; Обособяването на „Център за социална рехабилитация и интеграция” като консултативно - посредническо бюро за социални дейности и услуги, което ще предостави достъп до информация и ресурси, с пряка консултативна дейност, социална работа и оказване на професионална помощ чрез текущ ремонт,обновяване и доставка на необходимото оборудване ще позволи да се отговори навреме и адекватно на специфичните нужди и потребности.
4. Подбор на желаещи от целевата група за участие в курсове за обучение по ключови компетенции съгласно националния план за действие по заетостта за 2010 г. Подбор на желаещи от целевата група за обучение в следните образователни курсове:  „Компютърна грамотност” / 120 часа, 6 седмици / - 12 човека от целевата група;  „Английски език” / І ниво / – 12 човека от целевата група;  „Старт в бизнеса” / модулно обучение за започване на самостоятерен бизнес, 120 часа, 6 седмици /– 12 човека от целевата група;  “Трениране на социални умения / 80 часа, 4 седмици, модулно обучение /- 12 човека от целевата група;” Към всяко лице ще се подхожда индивидуално за да се проследи системно целият процес по търсене и задоволяване на индивидуалните потребности. Ще се провеждат лични срещи с тях. Резултатите от подбора ще се огласят и ще се осигури прозрачност на процеса
5. Организиране и провеждане на обучителни курсове за лица от целевата група по ключови компетенции съгласно националния план за действие за заетостта за 2010 г. Организиране и провеждане на обучителни курсове по:  „Компютърна грамотност” / 120 часа, 6 седмици / - 12 човека от целевата група;  „Английски език” / І ниво / – 12 човека от целевата група;  „Старт в бизнеса” / модулно обучение за започване на самостоятерен бизнес, 120 часа, 6 седмици /– 12 човека от целевата група;  “Трениране на социални умения / 80 часа, 4 седмици, модулно обучение /- 12 човека от целевата група;” Включването на лицата от целевата група в обучителните курсове ще ги стимулира и насърчи за социално включване, като получената квалификация ще усъвършенства уменията на курсистите в съответните области, ще се повиши тяхната увереност, професионална квалификация, психологическата и социална грамотност.
6. Текущи дейности на ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ (ЦСРИ); Подобряване социалната адаптация на целевата група чрез следните дейности, които са съобразени с нуждите и:  Психологични консултации, включващи социално-превантивна дейност, разработване на мероприятия за неутрализиране на психологически проблеми, профилактична дейност, социално – психологически групови тренинги, методи на психотерапия и други;  Рехабилитация, включваща лечебни масажи за лицата от целевата група и фитнес - упражнения с инструктор – рехабилитатор, като услугата ще се предоставя и по дом;  Юридическа консултация, включваща съдействие, юридическо консултиране на членовете на целевата група;  Бюро за социални дейности, включващо социално консултантски услуги - съдействие при подаване на документи в териториалните поделение на НОИ, Дирекции “Социално подпомагане”, дирекции “Бюро по труда” и други; съдействие при снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежки заболявания; съдействие при изготвяне на необходими документи за явяване пред ТЕЛК, РЕЛК; консултиране и предоставяне на информация свързана със социалното подпомагане и услуги, здравно осигуряване и ползване на доболнична помощ, и други.  Трудова рехабилитация включваща усвояване или възстановяване на трудови умения и навици, откриване на лични дарби и хоби, преживяване на радост от труда и общуването, повишаване качеството на живот и трудова реализация на участниците.  Прилагане на програма “Гражданско образование и възпитание” – ще осигурява знания за правата и задълженията на гражданите на Република България.  Прилагане на програма “Намиране на работа” – програмата ще стимулира регистрирането на трудовата борса, поддържането на регистрация, професионална ориентация и преориентация, както и консултиране за запазване на работното място.  Организиране на група за взаимопомощ – тя ще е средство за справяне с икономическите, социалните и психологическите трудности в живота. В групата ще дискутираме актуални проблеми на отделните и членове и всеки със своя опит, информация и идея се опитва да помогне. Основен принцип на групата ще е – можеш да очакваш помощ, ако си готов и да дадеш.  Занимателна терапия – ще се предоставят услуги за осмисляне на свободното време, културни мероприятия, беседи и др.
7. Работни срещи на екипа за управление, междинни отчети по проекта, представяне на анализ и окончателен отчет. Ежемесечно през време на целия проект и след завършване на всеки по-важен етап, ще се осъществяват работни срещи на екипа на проекта при спазване на всички изисквания за проектите, финансирани по програмите на Европейската комисия за отчетност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 035 BGN
Общ бюджет: 92 335 BGN
БФП: 92 335 BGN
Общо изплатени средства: 92 326 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 000 BGN
2011 49 424 BGN
2012 23 902 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 326 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 150 BGN
2011 42 011 BGN
2012 20 317 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 477 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 850 BGN
2011 7 414 BGN
2012 3 585 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 849 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой потребители на новооткритата услугата “ЦСРИ”: /брой потребители за целия период на проекта/
Индикатор 2 Брой лица включени в курсове за обучение при реализацията на новооткритата услуга “ЦСРИ”:
Индикатор 3 Брой предвидени информационни дейности за популяризиране на новооткритата услуга “ЦСРИ”
Индикатор 4 брой участници в информационните кампании
Индикатор 5 Брой работни места за извършване на новотокритата услуга “ЦСРИ” (трудови договори)
Индикатор 6 Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта/ на новооткритата услуга “ЦСРИ”
Индикатор 7 Брой лица, потребители на новооткритата услуга “ЦСРИ”, отказали се от услугата по време на изпълнение на проекта
Индикатор 8 Брой лица, завършили успешно различните курсове за обучение при реализацията на новооткритата услуга “ЦСРИ”
Индикатор 9 Брой лица, сключили договор за обучение и отпаднали по време на изпълнение на проекта .
Индикатор 10 Брой проведени информационни дейности за популяризиране на новооткритата услуга “ЦСРИ”:
Индикатор 11 Брой сключени трудови договори за извършване на новотокритата услуга “ЦСРИ”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз