Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0066-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Предоставяне на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” в Община Карлово
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: - Сформиране на екип за управление на проекта; - Система за контрол; - Изработване на материали за визуализация на проекта; - Представяне на проекта; - Разработване на индивидуални оценки за нуждите на бенефициентите на услугата; - Подбор на бенефициентите на услугата; - Подбор на СА и ДП; - Обучение на СА и ДП; - Сключване на договори с потребителите на услугата; - Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите; - Разработване и водене на досие на СА, ДП и всеки потребител; - Консултантска помощ за СА и ДП; - Супервизия на дейностите по предоставяне на услугата СА и ДП; - Предоставяне на услугата СА и ДП; - Счетоводна отчетност; - Изготвяне на финален технически и финансов отчет.
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта. Ще бъде сформиран екип, който ще бъде отговорен за изпълнението и доброто управление на проекта. Ще бъдат подготвени и подписани договори с административния и технически персонал на проекта. За нормалното реализиране на проекта са необходими: Ръководител на проекта – да ръководи изпълнението на дейностите. Счетоводител – изпълнява финансовата част от управлението на проекта. Координатор – организира подготовката и провеждането на обученията, визуализацията на дейностите, изготвя досиета на СА и ДП, осъществява текущия мониторинг на дейностите, подпомага дейността на останалите членове на екипа и събира и систематизира ежедневната информация за изпълнение на проектните дейности, подготвя част от междинните и финалния отчет съобразно нареждане на Ръководителя на проекта.
Система за контрол След началото на проекта екипът на проекта ще обсъди и приеме своя система за контрол, включваща: - одобряване на „стандарти”, с които ще бъдат измервани резултатите от проекта, такива стандарти ще бъдат определени за всяка дейност; - определяне на реалните резултати с помощта на съществуващите методики за предоставяне на социални услуги; - ежемесечно сравняване на постигнатите резултати с определените „стандарти”; - определяне на инструменти за корегиране на работата /при необходимост/. Ежемесечно всеки член на екипа и изпълнител на дейностите ще представя месечен доклад пред ръководителя на проекта за преглед и анализ на дейностите.
Изработване на материали за визуализация на проекта. Изготвяне на рекламни материали за публичност и социална подкрепа на проекта – постери, дипляни, информационни табели. Две платени публикации в пресата.
Представяне на проекта Организиране и провеждане на прескон-ференция с участието на екипа за ръководство на проекта, избрани СА и ДП, представители на бенефициентите на услугата, представители на местни и регионални медии.
Разработване на индивидуални оценки за нуждите на бенефициентите на услугата. По предварително подготвен широк списък от потенциални бенефициенти специалисти от наета консултантска фирма ще посетят бенефициентите и ще направят индивидуална оценка за нуждите на всеки от тях.
Подбор на бенефициентите на услугата Екипът на проекта съвместно с експертите, изготвили оценките, ще проведе срещи с потенциалните бенефициенти и техни близки и ще ги запознае с условията и изискванията на проекта. Ще бъдат подбрани бенефициенти по ред, определен от екипа на проекта в съответствие с нуждите и мотивацията на бенефициентите и техните близки.
Подбор на СА и ДП Екипът на проекта по свои критерии ще подбере безработни лица, регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда” – Карлово, с които ще проведе индивидуално интервю за запознаване с програмата и мотивиране за участие в нея. Ще се проведат срещи с клубовете на пенсионерите за включване в проекта на по-млади, мотивирани да работят пенсионери.
Обучение на СА и ДП Ще се проведе две обучения: 3-дневно стартиращо обучение и еднодневно поддържащо обучение по средата на периода на предоставяне на услугата на 30 предварително подбрани СА и ДП. За треньори ще бъдат поканени експерти, успешно работещи по изпълнението на пилотни проекти за предоставяне на услугата СА и ДП. Темите на отделните лекции ще бъдат подбрани съгласно Методика за предоставяне на услугата „Социален асистент” в общността. В обучението ще вземат участие новоподбрани СА и ДП и резервни такива за подмяна при нужда.
Сключване на договори с потребителите на услугата На базата на направените индивидуални оценки за нуждите на съответния потребител ще бъдат разработени индивидуални договори между Община Карлово като доставчик на услугата, СА/ДП и съответния бенефициент. За целта ще бъде наета юридическа фирма, която да разработи всеки договор и предостави всяка възникнала юридическа услуга по време на проекта.
Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите Екипът на проекта и избраните СА и ДП ще разработват ежеседмично индивидуални графици, съобразени с нуждите на потребителите и заетостта на всеки от СА и ДП, екземпляр от тях ще се намира в офиса на проекта за осъществяване на постоянен мониторинг.
Разработване и водене на досие на СА, ДП и всеки потребител Екипът на проекта ще разработи досие на СА, ДП и потребителите на услугата.
Консултантска помощ за СА и ДП С помощта на нает експерт в предоставяне на социални услуги ежеседмично в офиса на проекта ще се осигури компетентна помощ на СА и ДП.
Супервизия на дейностите по предоставяне на услугата СА и ДП. Ще бъде наета фирма, която ще направи преглед на начина на предоставяната услуга и работна среща с екипа за управление на проекта.
Предоставяне на услугата СА и ДП Назначените СА и ДП ще оказват услугата съгласно подписаните с потребителите договори и изготвените индивидуални графици.
Счетоводна отчетност По време на проекта ще се води стриктна отчетност относно планираните и направените разходи. Освен месечните справки ще бъдат изготвени междинните и финалния финансов отчет. Счетоводителят ще бъде отговорен за прецизното осчетоводяване на разходите и информиране на екипа на проекта за тях. Пълната финансова документация ще бъде съхранена съгласно определения в нормативните документи срок.
Изготвяне на финален финансов и технически отчет. Непосредствено след приключване на дейностите по предоставяне на социалната услуга екипът на проекта ще изготви финалните технически и финансов отчети заедно с прилежащите към тях документи, доказващи техническото и финансовото изпълнение на дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 184 226 BGN
Общ бюджет: 164 864 BGN
БФП: 164 864 BGN
Общо изплатени средства: 148 471 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 164 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 845 BGN
2011 43 024 BGN
2012 68 602 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 471 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 318 BGN
2011 36 570 BGN
2012 58 312 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 201 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 527 BGN
2011 6 454 BGN
2012 10 290 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 271 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз