Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0111-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: За по-добър живот
Бенефициент: Община Струмяни
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Струмяни
Описание
Описание на проекта: 1. Управление на проекта 2. Подбор на потребители на социални услуги 3. Оценка на потребността от социални услуги на кандидат потребителите и актуализацията им 4. Подбор на социални асистенти и домашни помощници 5. Провеждане на въвеждащи и надграждащи обучения на СА и ДП 6. Предоставяне на услугата СА и ДП 7. Осигуряване на информираност и публичност по проекта
Дейности: Управление на проекта За точното изпълнение на проекта и постигане на заложените цели ще бъде сформиран екип от експерти с опит, които да бъдат отговорни за цялостното му изпълнение. Ще бъде проведена координационната среща на екипа за управление на проекта, на която ще бъдат разпределени отговорностите между членовете му за ясно и точно разграничаване на права и отговорности. Всеки един от тях ще бъде запознат с работата на останалите членове, което е гаранция за добра координация и ефективно взаимодействие както между тях, така и при работа с други институции и организации при осъществяване на проектните дейности. Екипа ще е отговорен за провеждане на мониторинг ежемесечно в домовете на потребителите на социални услуги по проекта. По този начин ще бъде осъществена и обратната връзка между доставчика на социални услуги и потребителя на такива, както и за качеството на предоставяните социални услуги и постигнатите резултати до момента. Ще осъществяват връзка с обществеността за популяризиране на дейностите по проекта. Тази дейност продължава през целия период на изпълнение на проектните дейности, през който ще бъдат изготвяни доклади, отчети и справки за напредъка по проекта, съгласно изискванията на управляващия орган и междинното звено. Ще бъдат създадени и водени досиета на назначените СА и ДП, както и на потребителите на социални услуги по проекта. Ще бъде актуализиран Правилника за вътрешния ред, приет при изпълнение на проект по същата схема по Фаза 1, в който са урегулирани всички права и задължения на доставчика, на СА и ДП и потребителите на социални услуги по проекта.
Подбор на потребители на социални услуги За да бъде предоставяната социална услуга ориентирана към индивидуалните нужди и потребности на всеки потребител е необходимо да се проведе кампания за набиране на кандидат потребители. За да имат равен достъп всички желаещи да получават социална услуга по проекта ще бъдат проведени информационни кампании чрез общинския вестник, за условията и начините за подаване на заявления и условията за получаване на социалните услуги ДП и СА. Чрез общинския вестник, който се разпространява безплатно във всички населени места ще информираме обществеността за дейностите по проекта и за начина на кандидатстване по проекта за получаване на такъв вид услуги от нуждаещите се. Тъй като по-голяма част от селата са във високопланински район, отдалечен от общинския център със съдействието на кметовете на кметства и кметски наместници ще бъде направен и публикуван график за дните, в които членове на екипа по проекта ще посетят всяко едно населено място, за да разясняват условията за получаване на социална услуга и ще събират заявления от кандидат потребителите. Първата кампания ще бъде най-мащабна, а след това по всяко време всеки един нуждаещ се ще може да подаде необходимите документи в офиса по проекта. Приемането на заявления ще продължи през целия период на предоставяне на услугите ДП и СА, с което ще осигурим равен достъп на всички, които имат нужда от такъв тип грижи.
Оценка на потребността от социални услуги на кандидат потребителите и актуализацията им След първата мащабна информационна кампания за набиране на заявления на кандидат потребители да ползват социални услуги по проекта, която ще се проведе първите два месеца от стартиране на дейностите и в съответствие с Методиките за предоставяне на услугите ДП и СА ще бъдат изготвени оценки на потребностите на кандидат потребителите. Ще бъдат ангажирани експерти, които ще посещават домовете на кандидат потребителите по населени места и с тяхно участие, а при необходимост и с техните близки ще бъде изготвяна оценката в рамките на две седмици, считано от датата, в която заявлението е било получено от доставчика. Изготвените оценки ще ни дадат информация за общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител, битовите условия, социалните контакти, способността му да се справя с ежедневни дейности, взаимоотношения със семейството, за специфични потребности и др. необходими на доставчика на социална услуга, за да изготви индивидуален план за предоставяне на услугата с конкретни дейности, максимално задоволяващи потребностите на потребителя. Оценката на потребностите ще се актуализира от експертите след шест месеца и евентуално по искане на конкретния потребител или близките му. Професионалното изготвяне на тези оценки е от голямо значение за качеството на предоставяне на услугата в бъдещ период, тъй като от нея се получава конкретно информация за индивидуалните нужди на лицето. Тази дейност ще протича паралелно с дейностите по подбор на кандидат –потребители и предоставянето на услугие СА и ДП, тъй като приемането на заявления за получаване на социална услуга ще продължава през целия период на изпълнение на проекта. Тези оценки имат голямо значение за общинските власти при провеждане на социалните си политики на местно ниво за подобряване и усъвършенстване на предоставяните социални услуги в общината, за тяхното допълване и надграждане. Съгласно нормативните изисквания тези оценки ще бъдат актуализирани на всеки шест месеца
Подбор на социални асистенти и домашни помощници Ще бъдат направени няколко кампании за набиране на СА и ДП чрез общинския вестник. Ще се обявят свободни работни места за двете длъжности. От бюрото по труда ще получим информация за лица търсещи работа. Информацията ще се разпространи сред потенциалните кандидати освен чрез общинския вестник, и чрез кметовете по села и в други медии. Ще се сформира комисия от експерти, които да проведат събеседване с кандидатите за заемане на обявените длъжности и по този начин ще се направи преценка за пригодността за работа на явилите се, за тяхната мотивация и т.н. С предимство при назначаване ще бъдат тези СА и ДП, които са работили в изпълнения проекта на община Струмяни по същата схема – Фаза 1, преминали са обучение и имат опит. Екипа по проекта ще изготви изискванията за заемане на длъжностите и чрез прозрачни правила и процедури, ще проведе подбор на СА и ДП по проекта. Изборът и назначаването на работа на кандидатите ще бъде направен в съответствие с изискванията на българското трудово законодателство и антидискриминационното законодателство.
Провеждане на обучения на СА и ДП Предвиждаме да се проведат четири мащабни кампании за набиране на желаещи да работят в социалната сфера като ДП и СА. Паралелно с тези кампании ще бъдат организирани въвеждащи обучения за одобрените кандидати, като за целта ще бъдат сключени граждански договори с обучители. В рамките на три дни СА и ДП ще получат основни теоретични познания, необходими за работа със самотни стари хора, възрастни с увреждания. Ще имат възможност за овладяване на умения, необходими за оказване на социални услуги на целевите групи. Периодично ще бъдат правени поддържащи обучения, които имат за цел надграждане знанията и уменията на СА и ДП чрез обмяна на натрупания от тях практически опит. Темите на поддържащото обучение ще се определят от обратната връзка, дадена в хода на основното обучение и от актуалните потребности на СА и ДП. Освен одобрените кандидати, достъп до обучението ще имат всички кандидати подали молби за заемане на длъжностите ДП и СА по проекта. Независимо от решението на комисията осъществяваща подбора за заемане на длъжност ДП или СА по проекта – неодобрен кандидат или няма потребители, за които да се грижи към момента на кандидатстване и др. ще може да бъдат включени във въвеждащото обучение. Включените лица в обученията ще бъдат подробно запознати с характера и спецификата на работа, а именно: с правилата и процедурите при предоставяне на съответната услуга, правата и задълженията на СА и ДП и потребителя, етичните стандарти, спазване безопасните и здравословни условия на труд, поверителност на личните данни и информация, антидискриминационни практики, с изискванията за водене на документация, с изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услуги в съответствие с ППЗСП, месечни отчети и т.н.
Предоставяне на услугата СА и ДП 15 социални асистента ще обслужват най-малко 30 потребителя и 30 домашни помощника ще обслужват най-малко 60 потребителя от населените места в община Струмяни. Наетите по проекта СА и ДП ще предоставят социални услуги след среща с потребителите и при взаимно съгласие от двете страни. Със сключване на договорите между доставчика – Община Струмяни и потребителя на социална услуга се изготвят индивидуални планове на всички потребители с конкретизирани дейности за задоволяване на установените в съответствие с чл.40г, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане индивидуални потребности на потребителя. За по качествено предоставяне на услугата ще бъде актуализиран Правилника за ваътрешния ред, изготвен при реализиране на проект на общината по Фаза 1 по същата схема. В него са урегулирани права и задължения на всички страни – доставчик, потребител и СА/ДП.
Осигуряване на информираност и публичност по проекта Дейностите за информация и публичност ще обхванат: • Разработване, печат и разпространение на брошура Брошурата ще бъде разработена и разпространявана безплатно сред жителите на общината и ще съдържа следната информация: данни на организацията доставчик на социални услуги, информация за процеса на предоставяне на услугата /начин на кандидатстване за заявяване на желание да получава социална услуга, оценка на потребностите, оценка на риска, сключване на договор с доставчика, актуализация на оценките при нужда и др./, описание на права и задължения на доставчик, потребител и СА и/или ДП, размери на потребителски такси, съгласно Методиката за изчисляване на потребителска такса, информация за това къде може да подадеш жалба и процедурата по разглеждането й. По този начин ще успеем в детайли да запознаем по – широк кръг от хора със същността на тези социални услуги и възможностите, които те предоставят както за преките потребители, така и за техните близки. Брошурата ще бъде издадена в тираж от 1800 бр. • Разработване, печат и разпространение на листовки Листовките ще бъдат отпечатвани още първите месеци от стартиране на проектните дейности и тяхната цел е насочваща, а именно: обществото да получи най-обща информация относно институциите и организациите, към които да се обърнат и за какъв вид социална услуга могат да кандидатстват. Чрез нея обществеността ще получи информация и за схемата, по която се изпълнява настоящия проекта, за общата сума на безвъзмездната помощ, основните цели и дейности заложени по проекта и екипа, отговорен за управлението и отчитането му. Листовката ще бъде издадена в тираж от 1000 бр предоставяни на територията на общината.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 311 BGN
Общ бюджет: 193 019 BGN
БФП: 193 019 BGN
Общо изплатени средства: 175 179 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 193 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 462 BGN
2011 48 857 BGN
2012 86 860 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 179 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 164 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 543 BGN
2011 41 528 BGN
2012 73 831 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 902 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 919 BGN
2011 7 329 BGN
2012 13 029 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 277 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0111-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз