Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0033-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0013
Наименование: ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ РУСЕ
Бенефициент: Сдружение „Достоен живот”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване на социалната среда за възрастни хора с увреждания, възрастни хора с увреждания настанени в специализирани институции и самотно живеещите стари хора от област Русе, които са изолирани от социалния живот, чрез разширяване на мрежата за предоставяне на социални, здравни и образователни услуги и повишаване на ефективността на мерките за деинституционализация на хората, настанени в специализирани институции и създаване на подходяща среда за прилагане на иновационни подходи за преодоляване на бедността и социалната изолация
Дейности: 1 . Подбор на лицата, които ще бъдат наети за предоставяне на услугата “Защитено жилище за възрастни хора с увреждания” - Русе Ще се проведе подбор на 6 лица, които да работят по предоставяне на услугата “Защитено жилище за възрастни хора с увреждания” - Русе, и ще се проведе среща с тях, на която да се изясни на подбраните лица правата и отговорностите на потребителя и неговите близки, на доставчика на услугата и на бенефициента – организацията, доставчик на социални услуги. Ще се сключат договори и с двама консултанти
2. Избор на потребители за предоставяне на услугата “Защитено жилище за възрастни хора с увреждания” - Русе Ще се проведе подбор на потребители на услугата “Защитено жилище” и ще се осъществи разяснителна среща с подбраните лица за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора, който ще бъде сключен с тях. Необходими документи за кандидатстване са: заявление-молба за ползване на социалната услуга, подадени от лицето или настойника, декларация – данни за семейно състояние и доходи, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и ЦЕКК, Личен амбулаторен картон, копие от документ за самоличност, при необходимост и други документи.Изготвяне на предварителна оценка от екипна комисия, съставена от – представител на ДСП – Русе, Управител и социален работник на Защитеното жилище, личен лекар, близки на потребителя; - изготвяне на оценка, доклад – предложение и настанителна заповед; - подписване на договор и запознаване на потребителя с правилника за вътрешният ред на Защитеното жилище, с района и общността; - оценка на потребностите и здравословното състояние; - изготвяне на индивидуален план съответстващ на оценката на потребностите.
3. Подготовка и избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности, необходими за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище за възрастни хора с увреждания” - Русе Ще се проведе избор на изпълнител на ремонтните дейности, въз основа на представени 3 оферти. Ще бъде избран изпълнител, класирал се на първо място по предварително определени критерии в условия на осигурена пълна прозрачност.
4. Извършване на строителните работи, необходими за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище за възрастни хора с увреждания” - Русе С цел създаването на добри битови условия ще се извърши разширяване на дневна и кухня, смяна на дограма на дневна и кухня, вътрешно освежаване на целият сграден фонд от изпълнителя с който е сключен договор.
5. Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходимо за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище за възрастни хора с увреждания” - Русе Ще бъдат закупени за нуждите на потребителите: • 2 автоматични перални, • 2 хладилника, • 2 електрически печки с котлони и фурна, • 2 миксера с пасатори, • 4 кухненски шкафа, • 2 кухненски ъгъла, • 2 маси, • 12 стола, • 10 единични легла, • 10 матрака, • 10 нощни шкафчета, • 10 еднокрилни гардероба, • 2 климатика, • 2 отоплителни печки тип духалка • 2 стенни закачалки с шкаф за обувки, • Микровълнови фурни – 2 бр. • Аспиратор за кухня 2 бр.
6 . Предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище за възрастни хора с увреждания” - Русе Това е основната дейност за постигане на резултатите от проекта. Предоставя се услугата “Защитено жилище” на 10 потребители от екип от 6 специалисти в продължение на 12 месеца по изготвени: Правилник за вътрешния ред в „Защитено жилище за възрастни с увреждания” – вътрешни правила; задължения на потребителите; задължения на екипа; Договор за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище” Индивидуален план, изготвен след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати, включващ дейности по задоволяване на: - ежедневните потребности; - здравните потребности; - образователните потребности; - рехабилитационните потребности; - потребностите в свободното време; - потребностите от социални контакти със семейството, приятели, близки. Задължително се води: регистър на настанените лица; информационна / рапортна/ книга; домакинска книга. Услугата се предоставя съобразно критериите и стандартите, предвидени в ППЗСП, основани на социална работа при прилагане на индивидуален подход и съобразяване с конкретните потребности на всяко лице с цел стимулиране и поддържане на пълноценен и самостоятелен начин на живот на потребителите на услугата.
7. Мерки за информация и публичност на проекта и услугата “Защитено жилище за възрастни хора с увреждания” – Русе. Дейността осъществява мерките за информация и публичност на проекта чрез: • монтаж на 2 табели в жилищата по проекта – за обхванатите от проекта лица и посетителите на защитените жилища; • издаване на пълноцветна брошура „Достоен живот за възрастни хора с увреждания” за проекта – 2000 бр., която ще бъде разпространена сред регионални институции и неправителствени организации, работещи в социалната сфера; • изработване на интернет страница на проекта – за представяне на проекта в Интернет-пространството като най-добър инструмент за осигуряване на публичност; • организиране на 2 семинара за 30 представители на местни институции и НПО, работещи в социалната сфера, за представяне началото на проекта и в края на проекта за представяне на резултатите от проекта
8. Обучителен семинар за НПО и общини на тема: „Създаване и управление на социалната услуга в общността - „Защитено жилище за възрастни хора с увреждания” Обучителният семинар включва следните теми: - Откриване и закриване на защитено жилище; - Управление на защитено жилище – финансиране, персонал, правилник за вътрешния ред; - Междуинституционални връзки; - Съседска среда; - Контрол – видове; - Условия и ред за ползване на социалната услуга „Защитено жилище за възрастни хора с увреждания” – целева група, необходими документи за кандидатстване, приемане и изписване; - Организация на обслужването в защитеното жилище – цели, предоставяни услуги, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми, с оглед осигуряване задоволяване потребностите на потребителите; - Подпомагащи служби; - Материална база; - Капацитет; - Хранене; - Трудотерапия; - Превенция на дискриминация; - Нормативни документи, регламентиращи социалната услуга „Защитено жилище”; - Споделяне на натрупания практически опит от реализирането на проект „Защитено жилище за възрастни хора с увреждания” по ОПРЧР от НПО „Достоен живот” Русе
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 140 525 BGN
Общ бюджет: 140 490 BGN
БФП: 130 550 BGN
Общо изплатени средства: 117 225 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 105 BGN
2011 74 731 BGN
2012 14 389 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 225 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 968 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 889 BGN
2011 63 521 BGN
2012 12 231 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 641 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 583 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 216 BGN
2011 11 210 BGN
2012 2 158 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 584 BGN
Финансиране от бенефициента 10 626 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Новорегистрирани доставчици на социални услуги
Индикатор 2 Предоставена социална услуга - Защитено жилище за възрастни хора с увреждания
Индикатор 3 Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 033
Индикатор 4 Брой назначен персонал
Индикатор 5 Брой обучени лица за предоставяне на социалната услуга –Защитено жилище за възрастни хора с увреждания
Индикатор 6 Брой обслужвани потребители от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях:


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз