Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0022-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0009
Наименование: Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица
Бенефициент: Община Полски Тръмбеш
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Полски Тръмбеш
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на нова социална услуга за възрастни хора на пенсионна възраст в гр.Полски Тръмбеш; - Създаване на условия за социални контакти и възможност на възрастните хора на пенсионна възраст да се чувстват неразделна част от обществото; - Осигуряване на подкрепа за пенсионираните и напуснали активния живот хора, да преодолеят изолираността и психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни; - Създаване на условия за взаимопомощ сред хората в пенсионна възраст; - Осигуряване на подкрепа на хората на пенсионна възраст да станат по-инициативни и организирани и да намерят своето значимост в обществото; - Създаване на условия за обмяна на знания, умения и опит.
Дейности: Дейност 1 Подбор на 35 човека на пенсионна възраст, които ще се възползват от услугите на центъра за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица. Екипът по проекта съвместно с Дирекция “Социално подпомагане”, гр. Полски Тръмбеш, ще подберат 35 възрастни хора. Процедурата ще се проведе на базата на подадени молби. Комисията по подбора ще разработи критерии, по които ще класира кандидатите за ползване на услугите на центъра.
Дейност 2 Сформиране и обучение на екип за работа с бенефициентите За постигане целта на дейността ще бъде назначен следния екип за работа в центъра:1. Медицински работник- 2 бр; 2. Социален работник- 2 бр.; 3. Арт-терапевт; 4. Трудотерапевт; 5. Психолог-2 бр; 6. Юрист; 7. Супервизор-психлог; 8. Хигиенист; 9. Домакин На сформирания екип, преди започване същинската дейност на центъра, ще се проведе обучение в следните модули: Модул 1: “Работа в група”; Модул 2:“Оказване на психологическа, социална, педогогическа и юридическа подкрепа на възрастните хора в нужда”.
Дейност 3 Обновяване и ремонт на помещенията, в които ще се предоставят услугите. С решение № 504 от 29.12.2009г. на Общински съвет –Полски Тръмбеш е предоставена общинска сграда, състояща се от 4 етажа. За функциониране на центъра е предоставен третият етаж с обща площ 120,83м2.Помещенията се нуждаят от ремонт, който включва: изкърпване на вътрешна мазилка, стъргане на стари слоеве боя по стени, шпакловка и боядисване с латекс на стени, полагане на ламелен паркет, подмяна на дограма и врати. Сградата е оборудвана с асансьор.
Дейност 4 Доставка на предвиденото по проекта оборудване и обзавеждане Във връзка с удовлетворяване на ежедневните социални, медицински и образователни потребности на възрастните хора, както и на техните нужди от организиране на свободното време, лични контакти и социални умения е необходимо да се обособят: Помещение за трудова и арт-терапия- стаята ще бъде обособена като зала за занимания по интереси. Тя ще бъде оборудвана с климатик, радиокасетофон,; Помещение за специалистите, предоставящи социалните услуги- 1 климатик; Помещение за медицинските работници - апарат за измерване на кръвно налягане.
Дейност 5 Предоставяне на комплекс от социални услуги на хора на пенсионна възраст. Ще се състави график на занимания по интереси за всеки ден от седмицата. Ще се закупят необходимите материали за практическата реализация на заниманията по интереси. За по-добра мобилност и улесняване придвижването до центъра, на потребителите ще бъде осигурен ежедневен превоз в рамките на града. За организиране на заниманията по интереси, развитие на образователните потребности на възрастните хора, центърът се нуждае от консумативи: научна и художествена литература, седмична преса; прежди и игли за плетене; панама, конци и игли за бродиране; саксии, семена и луковици на цветя, торфена смес за отглеждането на цветята; моливи, пастели, акварелни и темперни бои, картони и блокове за изобразително изкуство; ножици и материали за апликиране и моделиране; дискове с подходящи музикални произведения; специализирана литература в областта на кулинарията, тонер, тиксо, и други. На бенефицинетите ще бъдат предложени: Индивидуални и групови консултации със специалисти по медико-социални проблеми; здравна профилактика - периодично измерване на пулс и кръвно налягане; провеждане на разговори и дискусии по актуални проблеми; подпомагане извършването на административни услуги; организиране и провеждане на посещения до културни и исторически забележителности в България.
Дейност 6 Организиране и провеждане на тържества и срещи-разговори с представители на местната власт и НПО. Целите на дейността ще се постигнат чрез: Празнуване на рожденни и именни дни; Организиране на концерти. Празнуване на традиционни и християнски празници като Коледа, Бабинден, Трифон Зарезан, Първи март, Осми март, Първа пролет, Международния ден на възрастните хора; Организиране на срещи с представители на местната власт и НПО;Срещи с възрастни хора от други населени места с цел контакти и опознаване; Срещи с деца от ”Дома за деца”, с..Страхилово-. /предвиждат се 2 посещения - за Първи март, ще се изработят и подарят на децата мартеници и за Великден децата ще бъдат зарадвани с боядисани яйца и козунаци/.
Дейност 7 Организиране и провеждане на семинари Провеждане на 6 семинара на следните теми: “Как да живеем здравословно”, “Общуване и социална активност в старческа възраст”, “Взаимоотношения с по-младото поколение”, “Гражданските права на хората в пенсионна възраст”, “Потребности на възрастните хора и осигуряване на достоен живот за тях”, “Социално подпомагане и видове социални услуги насочени към възрастните хора”.
Дейност 8 Провеждане на дейности за информация и публичност на проекта 1. Провеждане на информационна среща за старта на проекта – запознаване на обществеността и заинтересованите страни със същността и обхвата на социалните услуги застъпени в проекта. Ще бъде представен екипа за управление на проекта. Ще се проведе дискусия за изпълнението на дейностите по проекта, като в последствие екипа за изпълнение на проекта ще се съобрази с мнението на заинтересованите страни. 2. Провеждане на работна среща за формиране на съвет за подкрепа – ще се запознае местната общност за проблемите на целевата група и ще се проведе дискусия за възможностите и ролята на обществените организации, общината и частни лица за подпомагане на „дневния център”; 3. Провеждане на информационна среща за отчитане на резултатите на проекта с участието на местната общност, представители на медиите и всички заинтересовани страни . Ще бъдат отчетени резултатите от реализирането на проекта и ефективността от предоставените социални услуги. Ще се отчете ролята и необходимостта от такива проекти насочени към социалната сфера; 4. Изготвяне на брошура с информация за видовете социални услуги и възможностите за работа с целевата група. 5. Периодични съобщения в медиите и на интернет страницата на общината, поставяне на 2бр. информационни табели. Върху всички материали по проекта ще се поставят отличителните знаци на ЕС, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и на ЕСФ съгласно изискванията за информация и публичност.
Дейност 9 Координация, администриране, мониторинг, текуща и крайна отчетност на проекта Цялостното администриране на проекта ще включва: провеждане на планови и извънредни работни срещи на ръководния екип на проекта; разпределение на конкретните длъжности и персонални задачи на всеки един от участниците и определяне на срокове за тяхното изпълнение, начините и формулярите за отчетност; ежемесечни заседания на ръководния екип за отчет на резултатите и възлагане на оперативни задачи; изграждане на ефективна система за комуникации между ръководния екипа на проекта и целевите групи; водене на цялостна документация на проекта, съхранение и архивиране. Мониторинг ще се осъществява от ръководния екип на проекта. Ще се проверява воденето на документи, точността им, пълнотата им и от външен одитор. Текущата отчетност ще се състои от: Отчети за дейността– пред финансиращата организация и пред ръководния екип на проекта, месечни отчети от членовете на екипа.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 166 669 BGN
Общ бюджет: 148 303 BGN
БФП: 148 303 BGN
Общо изплатени средства: 147 082 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 148 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 330 BGN
2011 56 194 BGN
2012 57 558 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 082 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 331 BGN
2011 47 765 BGN
2012 48 925 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
125 020 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 246 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 000 BGN
2011 8 429 BGN
2012 8 634 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 062 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой доставчици на социални услуги в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 4 Брой проведени обучения 022
Индикатор 5 Брой назначени специалисти за предоставяне на социалната услуга
Индикатор 6 Брой доставчици на социални услуги в общността 022
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата
Индикатор 8 Брой проведени консултации, групови занятия и терапии. Брой решени казуси и разгледани случаи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз