Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0618-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07062
Наименование: “ЗАРАДИ ИЗКУСТВОТО НА КЕТЕРИНГА”
Бенефициент: Ред Девъл Кетеринг АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 07.10.2010
Дата на приключване: 01.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: 1.1. Повишаване на производителността на работниците и служителите на фирмата Ред Девъл Кетеринг АД чрез повишаване на тяхната квалификация съобразно изисквания на пазара за развитие и разширяване на дейността на фирмата. 1.2. повишаване на производителността, адаптивността и конкурентоспособността на дружеството чрез повишаване на квалификацията на своите служители и работници; 1.3. Развиване на човешкия ресурс с цел неговото пълноценно реализиране на пазара на труда и утвърждаване на практиката „учение през целия живот”
Дейности: Проекто-управление 1.1. Екипът за управление на проекта включва: Ръководител на проекта, счетоводител, координатор и технически сътрудник. Координатор от фирмата-партньор, който ще осъществяват представителство на обучителната организация, както и ще координира изпълнение на дейностите по проекта. По проекта ще работи и технически секретар, които ще осигурява техническо съдействие на екипа. Обучителите по курсовете са описани по-долу в проекта. 1.2. Изготвяне на процедури за вътрешен мониторинг и оценка. Конкретизиране приложението на методологията за вътрешна оценка и контрол върху изпълнението на проекта; Изготвяне на стандартни документи на всеки член на екипа; Изготвяне график за оперативни срещи на екипа; Изготвяне на анкети за обратна връзка с обучаемите и оценка на напредъка
Визуализация и публичност РЕД ДЕВЪЛ КЕТЕРИНГ АД, чрез своя екип: 1. ще постави табела, даваща информация за проекта (вкл. вида и името на операцията, финансирането от ЕСФ, както и логото и надписа на ЕСФ) 2. ще издаде 2 (два) броя прес-съобщения за дейностите и резултатите по проекта. Всички материали и дейности по проекта ще се изпълняват в съответствие с чл. 9 на Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г. и ще включват емблемата на Европейския съюз (съответно насочваща към Европейски социален фонд) и ще съобразени с чл. 6 на Общите условия към договори за безвъзмездна помощ финансиране по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».
Провеждане на обучение - Готвачи Обучението по проeкта предвижда организиране и провеждане на два вида обучителни курсове за част от професия: • Професия «Готвач» код: 811070 – Специалност «Производство на кулинарни изделия и напитки» код: 8110701 - група от 10 души - - ОБЩО брой часове: 165 (85 часа теория и 80 часа практика)
Провеждане на обучение - Сервитьори-бармани – 2 бр. курсове • Професия «Сервитьор – барман» код. 811080, специланост: «Обслужване на заведение в общественото хранене» 8110801 – 21 човека разделени в два броя курса - ОБЩО брой часове: 189 (89 часа теория и 100 часове практика)
. Отчетност и изготвяне на доклади за постигнатите резултати по проекта РЕД ДЕВЪЛ КЕТЕРИНГ АД, чрез своя екип по проекта, ще предоставя информация и ще подготвя доклади по образец за развитието и постигнатия напредък по проекта съобразно Чл. 2 от Общите условия към договори за безвъзмездна помощ, финансиране по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». РЕД ДЕВЪЛ КЕТЕРИНГ АД, ще предоставя цялата изискана информация относно изпълнението на проекта в изискуемите срокове, ще изготви заключителен доклад, състоящи се от техническа и финансова част (по образец). Ще прилага копие на разходно-оправдателни документи и други документи, доказващи изпълнение на дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 997 BGN
Общ бюджет: 16 115 BGN
БФП: 12 892 BGN
Общо изплатени средства: 12 890 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 799 BGN
2011 0 BGN
2012 9 091 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 890 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 229 BGN
2011 0 BGN
2012 7 727 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 957 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 934 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 570 BGN
2011 0 BGN
2012 1 364 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 934 BGN
Финансиране от бенефициента 4 749 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз