Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0516-C0001
Номер на проект: ESF-2102-03-02008
Наименование: „Повишаване знанията и уменията на служители на „СПАСОВ И КО” ЕООД – ключът към висок професионализъм”
Бенефициент: "СПАСОВ И КО" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 08.10.2010
Дата на приключване: 01.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Придобиване и усъвършенстване на професионални и ключови компетенции с цел повишаване адаптивността, ефективността и професионалното качество на служителите на «Спасов и Ко» ЕООД, респективно осигурване на по-висока конкурентноспособност на дружеството на българския и европейски пазар.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за изпълнение на проекта.
Дейност 2: Подписване на анекс към трудов договор за запазване на заетостта съгласно чл. 234 от Кодекса на труда.
Дейност 3: Провеждане на входяща атестация на обучаемите.
Дейност 4 Подготовка и провеждане на тръжна процедура съгласно изискванията на ПМС 55 от 12.03.2007г. за избор на подизпълнители за провеждане на обученията.
Дейност 5 Прецезиране на времевия график, организация на обученията и адаптиране на учебните програми.
Дейност 6 Провеждане на обучение по част от професия „Продавач-консултант”
Дейност 7 Провеждане на обучение по част от професия „Оператор на компютър”
Дейност 8 Провеждане на обучение по „Управленски умения”
Дейност 9 Провеждане на обучение по „Лична ефективност”
Дейност 10 Постоянен процес на координация и оценка на провежданите обучения
Дейност 11: Обобщаване на постигнатите резултати, след завършване на всички обучения и провеждане на „Кръгла маса” с цел запознаване на всички заинтересовани страни с тях.
Дейност 12: Процес на управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта.
Дейност 13: Дейности, свързани с визуализация и публичност на проекта.
Дейност 14: Постоянен процес на комуникация с ДО и МЗ.
Дейност 15: Изготвяне и предаване на финални технически и финансови отчети и съпътстваща документация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 559 BGN
Общ бюджет: 78 268 BGN
БФП: 54 788 BGN
Общо изплатени средства: 54 782 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 712 BGN
2011 0 BGN
2012 43 070 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 782 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 570 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 955 BGN
2011 0 BGN
2012 36 609 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 564 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 757 BGN
2011 0 BGN
2012 6 460 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 217 BGN
Финансиране от бенефициента 25 097 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз