Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.03-0001-C0001
Номер на проект: K10-22-1/28.07.2010
Наименование: Усъвършенстване на обучението на държавната администрация в условията на членство на страната в Европейския съюз
Бенефициент: Институт по публична интеграция и европейска интеграция
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2010
Начална дата: 28.07.2010
Дата на приключване: 28.07.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на професионална, независима и прозрачна държавна администрация, способна да действа в условията на членство на страната ни в Европейския съюз.
Дейности: Дейност - начална Подготовка на документация за провеждане на търгове за обществени поръчки
Компонент 1 Дейност 1 Преглед на състоянието на обучението на ДА в страната и сравнителен анализ с други страни-членки на ЕС
Компонент 1 Дейност 2 Осъвременяване на концепцията за развитие на ИПА в условията на членство на страната ни в ЕС
Компонент 1 Дейност 3 Разработване на проекти на нормативни актове за промени, свързани с осъвременената концепция за развитие на ИПА.
Компонент 1 Дейност 4 Укрепване на капацитета на ИПА за изпълнение на ролята му на основен център за професионално развитие на ДА
Компонент 2 Дейност 1 Проучване на потребностите от обучение на служителите в ДА
Компонент 2 дейност 2 Разработване на обновени програми за кариерно и професионално развитие на служителите в ДА
Компонент 2 Дейност 3 Преглед на методите за управление на качеството на учебния процес и предложения за тяхното подобряване
Компонент 2 Дейност 4 Обучение на специалисти от ДА и преподаватели от учебни институции за лектори в ИПА по новите програми
Компонент 2 Дейност 5 Обучение на служители в ДА на централно, областно и общинско ниво
Компонент 3 Дейност 1 Преглед на международните практики и програми за осигуряване на по-бързо кариерно развитие на перспективни ръководители в ДА
Компонент 3 Дейност 2 Подготовка на адаптирана към българските условия програма
Копонент 3 Дейност 3 Реално приложение на програмата
Компонент 4 Дейност 1 Разширяване на функционалността на електронния ресурсен център на ИПА
Компонент 4 Дейност 2 Обновяване на Интернет страницата на ИПА в съответствие с новите реалности
Компонент 4 Дейност 3 Предоставяне на оборудване за осигуряване на условия за прилагане на иновативни методи на обучение в ИПА
Дейности за информация и публичност
Провеждане на одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 191 635 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 160 000 BGN
2011 30 805 BGN
2012 0 BGN
2013 - 190 805 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 136 000 BGN
2011 26 184 BGN
2012 0 BGN
2013 - 162 184 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 000 BGN
2011 4 621 BGN
2012 0 BGN
2013 - 28 621 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой подготвени актове за изменение и допълнение на нормативни актове или нови актове по Д3 на Компонент 1
Индикатор 2 Брой направени анализи по Д1 на Компонент 1
Индикатор 3 Брой посетени стране-членки по Д1 на Компонент 1
Индикатор 4 Одобрена визия на ИПА по Д2 на Компонент 1
Индикатор 5 Брой обновени длъжностни характеристики по Д4 на компонент 1
Индикатор 6 Брой посетени страни-членки по Д4 на компонент 1
Индикатор 7 Брой подготвени проекти на споразумения по Д4 на компонент 1
Индикатор 8 Брой обучени експерти от звената по ЧР по Д4 на компонет 1
Индикатор 9 Брой обучени експерти от местните администрации по Д4 на компонент 1
Индикатор 10 Брой подготвени въпросници по Д1 на компонент 2
Индикатор 11 Брой проведени допитвания по Д1 на компонент 2
Индикатор 12 Брой проведени интервюта по Д1 на компонент 2
Индикатор 13 Брой предложения за области на програмите за обучения по Д1 на компонент 2
Индикатор 14 Брой проучени програми по Д2 на компонент 2
Индикатор 15 Брой разработени програми по Д2 на компонент 2
Индикатор 16 Брой разработени учебни материали по Д2 на компонент 2
Индикатор 17 Брой отпечатана брошура по Д2 на компонент 2
Индикатор 18 Брой прегледани практики в ИПА и ЕС по Д3 на компонент 2
Индикатор 19 Оценка на програмите по Д3 на компонент 2
Индикатор 20 Оценка на лекторите по Д3 по компонент 2
Индикатор 21 Оценка на учебните материали по Д3 на компонент 2
Индикатор 22 Брой механизми и процедури за мониторинг по Д3 на компонент 2
Индикатор 23 Брой отпечатани ръководства по Д3 на компонент 2
Индикатор 24 Брой обучени по Д2 на компонент 2
Индикатор 25 Брой експерти от администрациите , избрани за обучение за лектори по Д4 на компонент 2
Индикатор 26 Брой преподаватели от ВУЗ, избрани за обучение за лектори по Д4 на компонент 2
Индикатор 27 Брой обучени по Д4 на компонент 2
Индикатор 28 Брой планирани и проведени обучения по Д5 на компонент 2
Индикатор 29 Брой попълнени контролни тестове по Д5 на компонент 2
Индикатор 30 Брой попълнени анкетни карти по Д5 на компонент 2
Индикатор 31 Брой обучени по Д5 на компонент 2
Индикатор 32 Брой обучени от местната администрация по Д5 на компонент 2
Индикатор 33 Брой обучени в обучаваща институция в ЕС по Д5 на компонент 2
Индикатор 34 Брой обхванати държави в изследването по Д1 на компонент 3
Индикатор 35 Брой оценки на въздействието по Д1 на компонент 3
Индикатор 36 Брой участници в посещението по Д1 на компонент 3
Индикатор 37 Брой посетени страни-членки по Д1 на компонент 3
Индикатор 38 Брой тестове и изпити по Д2 на компонент 3
Индикатор 39 функциониращ център по Д2 на компонент 3
Индикатор 40 Брой обучени експерти-оценители по Д2 на компонент 3
Индикатор 41 брой разработени формуляри по Д2 на компонент 3
Индикатор 42 Брой обучени наставници по разработената програма по Д2 на компонент 3
Индикатор 43 Брой разработени програми за обучение на участниците по Д2 на компонент 3
Индикатор 44 Брой разработени нормативни актове по Д2 на компонент 3
Индикатор 45 Брой разработени брошури; брой публикувани брошури; брой рекламни събития; брой рекламни спотове; брой кандидати за програмата; брой служители, преминали изпитите; брой обучени по програмата
Индикатор 46 Брой проведени посещения по Д1 на компонент 4
Индикатор 47 Брой участници в посещения по Д1 на компонент 4
Индикатор 48 Брой разработени програми по Д1 на компонент 4
Индикатор 49 Брой обучени лектори по Д1 на компонент 4
Индикатор 50 Брой обучени служители по Д1 на компонент 4
Индикатор 51 Брой Интернет страници на държавната администрация и на сродни на ИПА институции, до които има достъп от обновената страница.
Индикатор 52 Брой уеб-базирани портали, до които има достъп от страницата на ИПА.
Индикатор 53 Брой доставено оборудване по Д3 на компонент 4
Индикатор 54 Брой отпечатани информационни материали.
Индикатор 55 Брой отпечатани брошури.
Индикатор 56 Брой публикувани статии в ежедневници.
Индикатор 57 Брой осигурени предметни рекламни материали
Индикатор 58 Осигуряване на одитна пътека
Индикатор 59 Предадени междинни одитни доклади и окончателен одитен доклад.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз