Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/009-01
Наименование: Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на територията на община Велико Търново
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 16.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е да се повиши качеството на живот в Община Велико Търново, чрез подобряване и модернизиране на физическото състояние на градската среда, която да отговаря на съвременните екологични изисквания и да дава възможност за устойчиво развитие на обществото.
Дейности: Дейност 1. Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП
Дейност 2.1 „Ландшафтно решение на парк "Акация"- УПИ ІІІ, кв. 507”
Дейност 2.2 „Ландшафтно решение на парк "Руски гробища"- УПИ ІІІ, кв. 339”
Дейност 2.3 „Благоустройство и паркоустройство на ж.к. "Колю Фичето" ("Триъгълника"), кв. 231”
Дейност 2.4 СМР на обект „Ремонтно-възстановителни дейности в парк "Колю Фичето"
Дейност 2.5 СМР на обект „Ремонтно-възстановителни дейности в парк "Дружба"
Дейност 2.6 СМР на обект „Ремонтно-възстановителни дейности в градина-сквер"Майка България"
Дейност 2.7 СМР на обект „Ремонтно-възстановителни дейности в парк "Марно поле"
Дейност 2.8 СМР на обект „Основен ремонт на водна каскада в парк "Марно поле"
Дейност 2.9. СМР на обект „Архитектурно-художестено осветление на паметник-костница и парк и възпоменателна чешма с барелеф на отец Матей Преображенски - с. Ново село”
Дейност 3. СМР на обект „Обособяване на рампа за осигуряване на достъпна среда на входното пространство на сградата на Община Велико Търново - І-ви етап”
Дейност 4 Публичност и визуализация
Дейност 5 Одит и отчетност
Дейност 6 Извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обектите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 445 999 BGN
Общ бюджет: 4 164 411 BGN
БФП: 4 164 411 BGN
Общо изплатени средства: 3 943 582 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 164 411 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 473 583 BGN
2012 2 469 998 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 943 582 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 539 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 330 646 BGN
2012 2 209 104 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 539 749 BGN
В т.ч. Национално финансиране 624 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 142 938 BGN
2012 260 895 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
403 832 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Икономия на енергия от въвеждане на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 5 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 6 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 7 Брой квадратни метри, реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа
Индикатор 8 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зонa.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз