Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0045-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/002-01
Наименование: Подобряване физическата и жизнена среда на квартал "Железник", град Стара Загора
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 16.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Подобряване физическата и жизнената среда на квартал «Железник», град Стара Загора като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие
Дейности: Дейност 1. Организационна дейност по изпълнение на проекта
Дейност 2. Провеждане на тръжна процедури, съгласно ЗОП за избор на изпълнител(и) на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на улици и междублокови пространства в кв.”Железник". Целият обем строително-ремонтни работи ще бъде разделен на 3 обособени позиции ("Реконструкция, ремонт и благоустрояване на уличната мрежа на кв. "Железник"; "Благоустрояване на междублокови пространства и озеленяване в кв."Железник"; "Изграждане на улична осветителна уредба в кв."Железник-изток" и изграждане на високо ефективно парково и алейно осветление в кв."Железник"(изток и запад)") с оглед на по – ефективната организация на технологичните процеси в рамките на времевия цикъл.
Дейност 3 Провеждане на процедура, съгласно ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор по благоустрояването на улици и междублокови пространства в кв.”Железник”
Дейност 4 Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в кв. „Железник”
Дейност 5. Благоустрояване на междублокови пространства в квартал „Железник”
Дейност 6 Изграждане на парково и алейно осветление с използване на възобновяем енергиен източник
Дейност 7 Въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 8. Избор на изпълнител за осигуряване мерките за публичност и информираност
Дейност 9 Осигуряване на публичност и информираност на проекта
Дейност 10 Избор на лицензиран одитор за извършване на независим финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 639 378 BGN
Общ бюджет: 4 556 481 BGN
БФП: 4 556 481 BGN
Общо изплатени средства: 4 048 612 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 556 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 537 665 BGN
2013 1 510 947 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 048 612 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 959 970 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 290 291 BGN
2013 1 363 658 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 653 949 BGN
В т.ч. Национално финансиране 596 511 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 247 375 BGN
2013 147 289 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
394 663 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Икономия на енергия от въвеждане на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 5 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 6 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 7 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зонa.
Индикатор 8 Икономия на енергия от въвеждане на фотоволтаично парково и алейно осветление
Индикатор 9 Благоустроени и модернизирани междублокови пространства


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз