Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.01-0002-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-01/2007/001-1-09
Наименование: Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационен ареал и агломерационните ареали на 6-те най-големи града- Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, и Ст.Загора
Бенефициент: Министерство на вътрешните работи
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2008
Начална дата: 14.10.2008
Дата на приключване: 11.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обновяване и модернизиране на наличния машинен парк от пожарни автомобили за РСПБЗН, обслужващи общините с най-висок рисков потенциал - столичния агломерационнен ареал и агломерационните ареали на 6 най- големи града - Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Ст.Загора..
Дейности: Изготвяне на технически доклади и финансови отчети.
Одит
Управление на проекта
Разработване на документация за обществена поръчка за доставка на оборудване.
Мерки за публичност и информираност по проекта.
Поддейност Провеждане на обществена поръчка за доставка на оборудване
Формиране на екип за управление на проекта към Средносрочната рамкова инвестиционна програма.
Изработка,извършване на доставката и въвеждане в експлоатация.
Поддейност "Актуализиране на документацията за обществена поръчка за доставка на оборудване
Външни експертни услуги Външни експертни услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 504 239 BGN
Общ бюджет: 95 093 992 BGN
БФП: 95 093 992 BGN
Общо изплатени средства: 92 629 027 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 95 093 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 754 173 BGN
2013 6 983 500 BGN
2014 50 594 837 BGN
2015 25 296 516 BGN
92 629 027 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 829 893 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 291 047 BGN
2013 5 935 975 BGN
2014 43 005 612 BGN
2015 21 502 039 BGN
78 734 673 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 264 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 463 126 BGN
2013 1 047 525 BGN
2014 7 589 226 BGN
2015 3 794 477 BGN
13 894 354 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) .
Индикатор 2 (Д) Нарастване на броя на предотвратените крупни пожари
Индикатор 3 Нарастване на броя на обслужваното население *- обслужва се от техниката, доставена по програма PHARE
Индикатор 4 (Д) Намаляване на материалните щети вследствие превантивните дейности Заб. Определени при едни и същи пазарни цени спрямо 01.2008 г.
Индикатор 5 (Д) Съкращаване на времето за пристигане на пожарните автомобили до мястото на пожара: - в градска част( до 25 %) - в агломерационните ареали (до 25 %) Заб. Определено при една и също ниво на интензивност на движението спрямо 2007 г.
Индикатор 6 (Д) Намаляване разходите за горивно-смазочни материали Заб.Определени са по пазарните цени на ГСМ за 2007 г. и запазване броя на произшествията
Индикатор 7 (Д) Намаляване разходите за обслужване и ремонт на пожарната техника (до 40 %) *- при едни и същи пазарни цени спрямо 2007 г
Индикатор 8 Закупени пожарни автомобили АГВП 1000/100 *- при едни и същи пазарни цени спрямо 01.2008 г
Индикатор 9 Закупени пожарни автомобили АГВП 3000/300 *- при едни и същи пазарни цени спрямо 01.2008 г
Индикатор 10 (Д) ##( Намаляване емисиите на парникови газове
Индикатор 11 (Д) @!% Нарастване броя на обслужваното население
Индикатор 12 (Д) ,,0& Намаляване разходите за гориво-смазочни материали
Индикатор 13 (Д) Ч!)^^ Намаляване разходите за обслужване и ремонт на пожарната техника
Индикатор 14 Ж%#** Закупени пожарни автомобили АГВП 3000/300
Индикатор 15 --@* Закупени командно-щабни автомобили
Индикатор 16 А$$)) Закупени шлангове ф 52 мм
Индикатор 17 л-%*# Закупени шлангове ф 75 мм
Индикатор 18 (Д) бъ^^@@ Нарастване броя на предотвратените крупни пожари
Индикатор 19 (Д) (р#!! Съкращаване времето за пристигане на пожарните автомобили до мястото на пожара - в градска част в минути
Индикатор 20 (Д) з##=*т Съкращаване времето за пристигане на пожарните автомобили до мястото на пожара - в агломерациите в минути


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз