Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0124-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/341
Наименование: Изграждане на мрежа от училищни клубове "Инсула Европа"
Бенефициент: Сдружение "Център за образователни инициативи"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Подготовка на дейност 1 Промоция на проекта в у-щата
1.Изпълнение на дейност 1 Промоция на проекта в у-щата
3.Подготовка на дейност 3 Набиране на членове на клубните секции
2.Изпълнение на дейност 2 – Провеждане на анкета в у-щата
3.Изпълнение на дейност 3 Сформиране на клубовете
4.Подготовка на дейност 4 Органи-зиране на Обучи-телната среща
4.Изпълнение на дейност 4 Провеждане на Обучителната среща
5.Подготовка на дейност 5 Подготовка на кампания за популяризиране на клуба – обявяване на конкурси
5.Изпълнение на дейност 5 Провеждане на кампанията за популяризиране на клуба – провежане на конкурсите
6.Подготовка на дейност 6 Подготовка за отбелязването на Деня на Европа
6.Изпълнение на дейност 6 Отбелязване на Деня на Европа чрез състезание „Аз познавам Европа”
7.Подготовка на дейност 7 Подготовка за ваканционната дейност
7.Изпълнение на дейност 7 Ваканционна дейност – срещи, консултации и Журналистическа академия
8.Подготовка на дейност 8 Подготовка на годишната програ ма на клубовете
8.Изпълнение на дейност 8 Работа на клубове-те по общата съгласувана програ ма и общия годишен Календар
9.Подготовка на дейност 9 Организиране на работна среща на училищните журналистически секции
9.Изпълнение на дейност 9 Провеждане на Работна среща на училищните журналистически секции
10.Подготовка на дейност 10 Подготвителна дейност по Между училищен вестник „Общ дом Европа”
10*.Изпълнение на дейност 10 Издаване на 6 броя от вестника
12.Подготовка на дейност 12 Селектиране на материали за превод и разработ-ка от учениците
12.Изпълнение на дейност 12 Подпомогнати пре вод и разработка на материали от учениците
14.Подготовка на дейност 14 Подготовка на две Работни срещи на училищните клу-бове във формат учител +ученик
14.Изпълнение на дейност 14 Провеждане на две Работни срещи на училищните клу-бове във формат учител +ученик с кратко обучение за Е-learning
15.Подготовка на дейност 15 Насърчаване и консултиране на създаване на материали за Е-learning
15.Изпълнение на дейност 15 Създаване, събира-не и селектиране на материали за Е-learning
18.Подготовка на дейност 18 Подготвяне по училища на материали за медиите
18.*Изпълнение на дейност 18 Свързване с конкретни медии и подаване на материали
19.Изпълнение на дейност 19 Текуща информационна кампания
24*.Подготовка на дейност 24 Периодично изгот-вяне на отчети по изпълнението на проекта и разход-ваните средства от всички партньори
30.Подготовка на дейност 12 Селектиране на материали за превод и разработ-ка от учениците
16. Подготовка на дейност 16 Подготвяне на сборник от най-добри ученически материали и създа ване на Обща Оценителска комисия м/у у-ща
16. Изпълнение на дейност 16 Селекция на най-добри разработки и издаване на сборника
17. Подготовка на дейност 17 Подбор на матери-али за представяне на сайта на ЦОИ
17.Изпълнение на дейност 17 Представяне на най-добрите ученически разра-ботки на сайта
19. Изпълнение на дейност 19 Текуща информационна кампания
20. Подготовка на дейност 20 Изготвяне по училища на инфор-мационна листов-ка за проекта
20. Изпълнение на дейност 20 Разпространение на информационната листовка за проекта
21. Изпълнение на дейност 21 Мозъчна атака в клубовете за предложения за начини на продъл-жаване на дей-ността на клубове те след проекта
22. Подготовка на дейност 22 Подготовка по училища на среща на клубовете с училищните настоятелства за промотиране на клубната дейност
22. Изпълнение на дейност 22 Провеждане по училища на срещи с училищните настоятелства за промотиране на клубната дейност
23. Изпълнение на дейност 23 Работна среща на партньорите за отчитане на резултатите от клубната дейност и планиране на продължението й
24.*Изпълнение на дейност 24 Периодично изгот-вяне на общ отчет за състоянието на изпълнението на проекта и внасяне за последващо финансиране
25. Подготовка на дейност 25 Изготвяне на отчети от всички партньори за дейността по проекта в тяхна-та организация
25. Изпълнение на дейност 25 Изработване и внасяне на крайния отчет по проекта
2. Подготовка на дейност 2 - Изготвяне на анкета за бъдещите дейности
11. Организиране и провеждане на среща на координаторите с гостуващ международен екип по образователен проект
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 906 BGN
Общ бюджет: 30 901 BGN
БФП: 30 901 BGN
Общо изплатени средства: 30 886 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 981 BGN
2009 7 945 BGN
2010 12 960 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 886 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 484 BGN
2009 6 753 BGN
2010 11 016 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 253 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 635 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 497 BGN
2009 1 192 BGN
2010 1 944 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 633 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз