Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0018-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-07/2009/007-02
Наименование: Подходяща и рентабилна инфраструктура за ХТМУ - София
Бенефициент: Химико-технологичен и металургичен университет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2010
Начална дата: 02.06.2010
Дата на приключване: 23.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията за предоставяне на образователни услуги в университета.
Дейности: дейност 1 (Подготвителни мероприятия)
дейност 2 (Тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на доставки и строителство)
дейност 3 (Модернизация на библиотеката – доставка, инсталиране и настройка на оборудване и софтуер за библиотеката)
Дейност 4 Строително-монтажни работи по енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда
Дейност 6 Изпълнение на Дейности за разпространение на информация и публичност по проекта
дейност 5 (Извършване на одит на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 827 856 BGN
Общ бюджет: 2 565 923 BGN
БФП: 2 490 441 BGN
Общо изплатени средства: 2 365 919 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 490 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 746 201 BGN
2013 619 718 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 365 919 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 116 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 562 390 BGN
2013 554 485 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 116 875 BGN
В т.ч. Национално финансиране 373 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 183 811 BGN
2013 65 234 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
249 044 BGN
Финансиране от бенефициента 75 481 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 3 Лица, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 4 Хора с увреждания, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 5 Подобрена образователна инфраструктура (РЗП)
Индикатор 6 ИНДИКАТОР:Дълготрайно наето на работа лице в неравностойно положение
Индикатор 7 ИНДИКАТОР: Подменена абонатна станция
Индикатор 8 ИНДИКАТОР: Поставен платформен подемник за хора с увреждания
Индикатор 9 ИНДИКАТОР: Посещение на библиотеката през уеб-интерфейс


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз