Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0454-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-01022
Наименование: Повишаване квалификацията на служители, заети в Меги 96 ООД
Бенефициент: "Mеги 96" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2010
Начална дата: 27.05.2010
Дата на приключване: 27.12.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
Описание
Описание на проекта: Да подобри капацитета на заетите във фирмата и да повиши производителността на труда и адаптивността на служителите си чрез провеждане на различни обучения, което ще доведе от една страна до повишаване квалификацията и обогатяване уменията на човешките ресурси, и от друга - до повишаване конкурентоспособността на фирмата като цяло
Дейности: Дейност 1 Начало на проекта Дейност 1 ще продължи 2 месеца и ще обхване дейности по сформиране на проектния екип, първоначални срещи за разпределение на отговорностите по изпълнение на проекта. Ще бъдат проведени толкова срещи, колкото са необходими за разработването на подробен линеен план график включващ конкретните задачи за изпълнението на всяка една от дейностите по проекта, както и ще бъдат определени отговорните за изпълнението на задачите лица.
Дейност 2 Информация и публичност Дейността ще обхване разнообразни действия целящи популяризиране на проекта, както и информиране на обществеността в Района на общини Брезник и София, където ще се реализират проектните дейности, за ползите от инвестирането в развитието на човешкия ресурс, както за самата работна ръка, така и за работодателите в региона. В рамките на дейността ще бъдат изработени, отпечатани и разпространени 500 брошури – цветни - гланц, А4 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях. Брошурите се предвижда да бъдат отпечатани след приключване на обучителните дейности. Брошурите ще съдържат информация за проекта, дейностите по проекта и проведените обучения, както и информация относно полученото финансиране по ОП „РЧР”. В допълнение, брошурите ще съдържат информация относно постигнатите резултати, добри практики и препоръки към работната ръка и работодателите в шивашката промишленост, за следване принципите на учене през целия живот като гаранция за устойчива заетост и ефективност на труда. Брошурите ще бъдат разпространени на публични места, чрез което ще достигнат до най-голям брой хора. Освен това, те ще бъдат разпространени и сред партньори и работодатели от района, както и в местни институции и неправителствени организации.
Дейност 3 Избор на обучителни организации Дейност 3 ще продължи 3 месеца и ще обхване действия за подготовка на тръжна процедура за избор на организации, които да проведат предвидените по проекта обучения. Дейността ще включи също така изпълнение на самата тръжна процедура съгласно изискванията заложени в Постановление на Министерски Съвет 55 от 12.03.2007г. В рамките на дейността ще бъдат подготвени и подписани договори с подизпълнителите, след което ще се пристъпи към изпълнение на обучителните дейности.
Дейност 4 Обучение В рамките на дейността ще бъдат проведени 2 обучения на общо 80 заети в Меги 96 ООД лица, които ще продължат общо 7 месеца. Един от курсовете е за повишаване на професионалната квалификация на служителите – по специалност „Шивач”, а вторият от курсовете – за придобиване на ключови компетенции по „Управление на проекти”.
Дейност 5 Приключване на проекта Проектът ще завърши с дейност 5, която се състои в обобщаване на постигнатите следствие на реализацията на проекта резултати и извеждане на изводи относно постигане на първоначално заложените цели. Обобщението на реализираните дейности и постигнати резултати ще се осъществи посредством изготвяне на финални отчети за изпълнението на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 504 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 18 116 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз