Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0474-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07045
Наименование: "Повишавне ефективността на човешкия фактор в Аутсорс Партнърс Интернешънал посредством квалификационни обучения за зазаети лица"
Бенефициент: АУТСОРС ПАРТНЪРС ИНТЕРНЕШЪНАЛ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2010
Начална дата: 28.05.2010
Дата на приключване: 28.04.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността и конкурентноспособността на "Аутсорс Партнърс Интернешънал" ЕАД посредством инвестиции в човешкия капитал с цел повишаване на неговата адаптивност и устойчивост на работното място чрез провеждане на програма за обучение, развитие, подобряване и усъвършенстване на професионалните и ключовите компетенции на служителите в дружеството.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за изпълнение на проекта В рамките на първия месец от изпълнението на проекта се сформира екип за управление на проекта. Членовете на екипа се назначават на граждански договори за периода на проекта със заповед на Изпълнителния директор на Водещата организация - „Аутсорс Партнърс Интернешънал” ЕАД. В рамките на тази дейност се подготвя изпълнението на проекта и на необходимите организационни процедури за провеждане на регулярни работни срещи на екипа по проекта. Индикатори за реализация: заповед за сформиране на екип за управление на проекта; сключени граждански договори; протокол от проведена среща на екипа за управление на проекта.
Дейност 2: Подписване на анекс към трудов договор за запазване на заетостта съгласно чл. 234 от Кодекса на труда Тази дейност се предвижда за месец първи и втори, като целта й е да гарантира ефикасност и мултиплицираност на резултатите от успешното изпълнението на настоящия проект. Съгласно действащото трудово законодателство на Република България се предоставя възможността на работодателите и служители да поемат двустранно ангажимента и отговорността за запазване на устойчивостта на работните места. По проекта следва този ангажимент да бъде с продължителност не по-малко от 12 /дванадесет/ месеца след приключване на съответното обучение. Индикатори за реализация: подписани анекси от не по-малко от 80% от предвидените обучаеми
Дейност 3: Провеждане на входяща атестация на обучаемите През втория и третия месец от изпълнението на проекта ще бъде проведена атестация на предвидените за обучения служители с цел определяне на текущото ниво на компетенции. Чрез този метод на оценка се идентифицират индивидуалните нужди на всеки един служител. Това създава предпоставки за повишаване резултатността, полезността и ефикасността от изпълнението на проекта. Индикатори за реализация: доклад с резултатите, анализа и оценката на входящото ниво на служителите
Дейност 4: Подготовка и провеждане на тръжна процедура съгласно изискванията на ПМС 55 от 12.03.2007г. за избор на подизпълнители за провеждане на заложените в проекта обучения Съгласно регламентите и условията на ПМС 55/12.03.2007г. и конкретно чл. 8 от цитираното постановление на база процедура за открит избор се предвижда да бъде осъществен подбор на подизпълнители за провеждане на заложените в проекта обучения. Тази дейност по проекта обхваща първи, втори и трети месец от реализацията и спомага за спазване на принципа на свободна конкуренция и публичност при избора на подизпълнители. Индикатори за реализация: изготвена тръжна документация и обявяването на процедура за открит избор; протокол за оценка на получените оферти; подписан договор за доставка на услуга с избрани подизпълнители
Дейност 5: Прецизиране на времевия график, организация на обученията и адаптиране на учебните програми След избора на доставчици за професионалните обучения и различните обучения по ключови компетенции ще бъде изготвен график за тяхното провеждане по месеци и дни с оглед непълното откъсване на служителите на „Аутсорс Партнърс Интернешънал” ЕАД от работния процес. Ще бъдат взети необходимите решения в областта на конкретната логистика на организацията на обученията. Ръководителите на различните отдели и специалистите по развитие на човешките ресурси съвместно с експертите от спечелилите търга за доставка на обучения обучителни организации ще прецизират съдържанието на учебните програми, за да гарантират пълно съответствие на заявителя с потребностите от вътрешно фирмено обучение.
Дейност 6 Провеждане на професионално обучение по част от професия „Оперативен счетоводител” С провеждането на това обучение 30 служители на „Аутсорс Партнърс Интернешънал” ЕАД ще подобрят и разширят своите професионални знания и компетенции, касаещи икономическите явления, пазарната икономика, основните понятия в статистиката, финансите, финансовата и данъчната система, нормативната уредба регламентираща счетоводната дейност, счетоводна терминология, счетоводни документи, счетоводни операции, механизми и технология за тяхното осъществяване, финансово-счетоводен контрол в предприятието, приходи и разходи от дейността на фирмата. Период на реализация: от трети до девети месец Индикаторите за реализация: проведени тестове за проверка на знанията; присъствени списъци на лицата по дати; анкетна карта за оценка на обучението
Дейност 7 Провеждане на професионално обучение по част от професия „Оператор на компютър” С провеждането на това обучение 30 служители на „Аутсорс Партнърс Интернешънал” ЕАД ще подобрят и разширят своите професионални знания и компетенции, касаещи работа с компютърна техника, основни характеристики на компютърната техника и програмните продукти, информационни технологии и операционни системи, технологичната последователност на различните видове операции при работата с приложни програмни продукти.
Дейност 8 Провеждане на чуждоезиково обучение по френски език След провеждането на езиков одит, 9 служители на компанията ще преминат през различни нива на обучение по френски език, според специфичните нужди на всеки един. Целта на обучението е да се повиши квалификацията на обучаемите по френски език. След преминаване на този курс обучаемите трябва да могат да общуват по-свободно писмено и говоримо на френски език в работна среда.
Дейност 9 Провеждане на чуждоезиково обучение по нидерландски език След провеждането на езиков одит, 9 служители на компанията ще преминат през различни нива на обучение по нидерландски език, според специфичните нужди на всеки един. Целта на обучението е да се повиши квалификацията на обучаемите по Нидерландски език. След преминаване на този курс обучаемите трябва да могат да общуват по-свободно писмено и говоримо на нидерландски език в работна среда.
Дейност 10 Провеждане на чуждоезиково обучение по италиански език След провеждането на езиков одит, 9 служителя на компанията ще преминат през различни нива на обучение по италиански език, според специфичните нужди на всеки един. Целта на обучението е да се повиши квалификацията на обучаемите по италиански език. След преминаване на този курс обучаемите трябва да могат да общуват по-свободно писмено и говоримо на италиански език в работна среда.
Дейност 11 Провеждане на чуждоезиково обучение по немски език След провеждането на езиков одит, 9 служители на компанията ще преминат през различни нива на обучение по немски език, според специфичните нужди на всеки един. Целта на обучението е да се повиши квалификацията на обучаемите по немски език. След преминаване на този курс обучаемите трябва да могат да общуват по-свободно писмено и говоримо на немски език в работна среда.
Дейност 12 Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език След провеждането на езиков одит, 9 служители на компанията ще преминат през различни нива на обучение по английски език, според специфичните нужди на всеки един. Целта на обучението е да се повиши квалификацията на обучаемите по английски език. След преминаване на този курс обучаемите трябва да могат да общуват по-свободно писмено и говоримо на английски език в работна среда.
Дейност 13 Провеждане на обучение по ключови компетенции „Лична ефективност” С провеждането на това обучение за 15 служители в компанията, заетите ще повишат своята лична ефективност в работата, като развият и усъвършенстват ключови компетентности, касаещи стратегическо планиране, ефективно планиране на времето и приоритизиране на задачите в работата, осъзнаване на разликата между дейност и резултат, стандарти за екипно и индивидуално представяне, целеполагане при управлението на проекти, успешно справяне в условията на постоянна промяна.
Дейност 14 Постоянен процес на координация и оценка на провежданите обучения Провеждане на постоянен процес на комуникация между екипа за управление на проекта, лекторите по проекта и обучаемите лица. След приключването на всяко обучение се изготвя доклад за оценка на резултатите от него. Дейността се осъществява по време на периода на провеждане на обученията
Дейност 15 Обобщаване на постигнатите резултати след завършване на всички обучения и провеждане на „Кръгла маса” с цел запознаване на всички заинтересовани страни с тях. Анализ и оценка на същинската част на проекта. Постигнатите резултати и ефекти от заложените обучения. Извеждане на добрите практики от реализацията на проекта и възможностите за мултиплицирането им. Индикатори за реализация: доклад за постигнатите резултати от обученията по проекта
Дейност 16 Процес на управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта През целия период на изпълнение, проектът е обезпечен с постоянен процес на управление, координация, наблюдение и отчитане. Тази дейност предвижда спазване на план график за изпълнение на проекта, стриктно придържане към разписаните дейности в проекта и посочените индикатори; управление на бюджета и неговото целесъобразно и добросъвестно изпълнение; навременно установяване на нередности и предотвратяване на евентуални проблемни ситуации; текущ контрол по осъществяване на обученията; анализиране и оценка на документи и др. Индикатори за реализация: месечни протоколи от срещи на екипа за управление на проекта; доклади; анализи; оценки и други материали
Дейност 17 Дейности, свързани с визуализация и публичност на проекта Съгласно изискванията на Регламента на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г. за публичност и визуализация са предвидени:  изработката на информационни брошури /100 броя/; 2 информационни табели, 1 информационен рол банер за учебните зали, съдържащи логата на ЕС, ЕСФ и АЗ, информация за източниците на финансиране, номер на бюджетната линия, цели на програмата, наименование на проекта, цел на проекта, срок за изпълнение;  5 информационни плаката за проекта, които ще бъдат разлепени в офиси на компанията и в ДБТ;  към избраните подизпълнители за провеждане на обученията ще бъде поставено изискване за изготвяне на учебни материали, които да съдържат логата на ЕС, ЕСФ, АЗ и на кандидатите, както и информация за източниците на финансиране, номер на процедурата и договора за финансиране, наименование на програмата и проекта;  публикуване на периодични информационни съобщения за напредъка по проекта на корпоративния сайт на „Аутсорс Партнърс Интернешънал” ЕАД с цел осигуряване на широка публичност на проекта и включените в него дейности, както и периодично обновяване на тази информация;  3 публикации (2 от които в началото и в края на проекта) в печатни издания с цел постигане на информираност относно заложените и постигнати резултати и ползи.;  провеждане на „Кръгла маса” с представители на водещата организация, подизпълнителите и всички заинтересовани страни за информираност и дискусия по проекта, заложените цели и постигнатите резултати от неговата реализация;  като официален член на Българо-Американската търговска палата, „Аутсорс Партнърс Интернешънал” ЕАД ще разпространява информация за настоящия проект и Оперативната програма сред широк кръг от компании по време на периодично провежданите конференции и работни срещи.
Дейност 18 Постоянен процес на комуникация с ДО и МЗ В хода на изпълнението на проекта е заложен постоянен процес на комуникация с ДО и МЗ, за да бъде осигурена постоянна информираност относно изпълнението на проекта и всички касаещи го обстоятелство, както и за да бъде обезпечено правилното управление и отчитане на заложените в него дейности. Поддържане на необходимия документен регистър и архив на документацията по проекта. Индикатори за реализация: писма, заявления, анекси, обяснителни записки и др.
Дейност 19 Изготвяне и предаване на финални технически и финансови отчети и съпътстваща документация Успешното финализиране на проекта през месец ще бъде отразено с изготвянето на финални технически и финансови отчети съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, както и изискванията на Агенция по заетостта в качеството й на МЗ по Оперативната програма и регламентите за управление на проекти. Графикът с точни дати и списъците на обучаемите по всяко конкретно обучение ще бъдат съобразени с цел избягване на застъпването на обучения, както и дублирането на обучаеми по едно и също време. Всяко обучение приключва с попълване на анкетна карта за оценка на обучението, целяща:  анализ на проведеното обучение;  успеваемост на проведеното обучение;  ползи от проведеното обучение;  придобити знания и умения от проведеното обучение;  затвърдени знания и умения;  пригодност на придобитите знания и умения по време на обучението. Изводите ще послужат за:  подобряване (ако е необходимо) на обучителния процес след приключване на проекта;  изготвяне на доклад от страна на водещата организация, включващ допълнителни теми за обучение с цел надграждане на придобитите знания и умения по време на проекта. За целите на пълноценно изпълнение на обучителните и организационни дейности, планът на дейностите е съставен така, че да се има предвид времеви буфер в случай на евентуално забавяне на някоя дейност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 306 BGN
Общ бюджет: 91 792 BGN
БФП: 64 254 BGN
Общо изплатени средства: 64 254 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 254 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 261 BGN
2011 49 993 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 254 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 616 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 122 BGN
2011 42 494 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 616 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 139 BGN
2011 7 499 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 638 BGN
Финансиране от бенефициента 30 560 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз