Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0006-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/134
Наименование: Ученически виртуален творческо-изследователски център
Бенефициент: Трета природо-математическа гимназия "Академик Методий Попов"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1 Подготовка за изграждане на клубовете – разработване на програми за дейността
1.1. – Сформиране на клубовете и избор на клубно ръководство
2.Подготовка на Пресконференция- презентации, покани, експозе за медиите
2.1. Пресконференция
3* – Обучение на учениците от клуб “Метеорология и климатология”
4 Подготовка за създаване на Метеорологична полощадка
4.1. Създаване на метеорологич- на площадка
5 Онлайн състезание “Най-точна синоптична прогноза”
6 Подготовка на конференция - организация, разгласа, осигуряване на журиране, награден фонд, зала
6.1. Конференция на тема “Стопански и практико-приложни аспекти на промените в климата”
7* Сбирки на клуб “Зелената система на Варна” – обучение на участниците
8 Изследователска работа- 1.Зелената система на един квартал във Варна;
9. Подготовка за презентация на тема “Зелен град ли е Варна?”- разгласа, осигуряване на зала, ангажиране на местни структури
9.1. Презентация и дискусия на тема “Зелен град ли е Варна”
10 Подготовка на конкурс за проект за озеленяване на училищен двор – разгласа, участие, журиране, награди
10.1. Провеждане на конкурс за озеленяване на училищен двор - изложба
11 Изследователска работа. Нисшите растения в градска среда като индикатори за състоянието и
12 Създаване на електронен каталог на нисши растения в градската среда като индикатор за състоянието и
13.*Работа с изявени ученици в областта на океанологията, хидродинамиката, морската биология
14. *Теренни изследвания на изследователски кораб на ИО-БАН
15. Презентация за участието на клуба в изследователската дейност на ИО-БАН
16. Фотографски конкурс и училищна изложба за отбелязване на Международния ден на Черно море
17 * Работа с изявени ученици в клуб “Химията-интересна и разбираема”
18.* Летен лабораторен практикум
19 *Мониторингови изследвания “Въздух/ Вода в градската среда”
20* Презентиране на изследователската работа в сайта на проекта.
21 *Регулярни сбирки и работа с ученици от клуб “Идеи в действие”
22. Изследователска работа на тема “Развитието на транспорта и изобретения свързани с него. Дейност на български/ варненски откриватели в тази област
23. Създаване на музейна експозиция “Транспортът по вода и суша”
24. *Работа по творческото усъвършенстване и сценична изява на клуб “Перпетуум мобиле за Вас”
25.*Тренинг –. “Изкуството на речта и езикът на тялото” 2 групи
26. *Участие в общински състезания.
27. Продукция за годишнината на проекта
28 Продукция при закриване на конференцията на клуб “Метеорология и климатология”
29 Продукция на празник “Благодаря”
30. Подготовка за създаване на училищен клуб “Журналист”- конкурсно начало за редакционен екип
31. *Обучение на редакционната колегия
32 Подготовка за стартиране на училищно радио- технически проект
33 *Периодични излъчвания на училищното радио
34. *Издаване на електронен месечен училищен вестник
35. Лятна практика на екипа в редакция на варненска медия
36.Създаване на “Пътеводител на Варненския тийнейджър” – селекция на идеи и разработка
37 Организиране на конкурс за титулна страница на пътеводителя
38 Превод на пътеводителя на поне 3 чужди езика
39 *Обучение на училищен помощен-хардуерен екип
40.Организиране на училищно състезание за инсталация на РС и конфигуриране на разпределена комп. мрежа
41 Организиране на училищно състезание за инсталация на MS Server 2003, създаване на мрежа от тип клиент - сървър
42 *Осъществяване на регулярна техническа помощ на учителите, училищната администрация и др. Ученици
43 Обучение на училищен помощен софтуерен екип
44. Подготовка на конкурсните дейности за дизайн на сайт на проекта и училището – разгласа, осигуряване на журиране и награден фонд
44.1. Провеждане на конкурс за сайт на проекта
45. Провеждане на конкурс за сайт на училището
46 Публикуване, актуализация и регулярно обновяване на сайта на проекта
47 *Периодични срещи на екипа на проекта с ръководителите на клубовете
48 Организационни срещи на екипа – текуща координация
49 *Изготвяне на междинни и окончателни отчети
50.*Изследване очакванията и удовлетвореността на участниците в клубната дейност – разработване на методика, работа на терен и анализ
51. Пресконференция за отчитане на проекта
52 Подготовка на празник “Благодаря”
52.1. Празник “Благодаря” – закриване на проекта, награждаване на участниците, презентиране на клубната дейност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 38 637 BGN
Общ бюджет: 26 489 BGN
БФП: 26 489 BGN
Общо изплатени средства: 26 478 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 489 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 727 BGN
2009 6 684 BGN
2010 12 067 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 478 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 568 BGN
2009 5 681 BGN
2010 10 257 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 507 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 159 BGN
2009 1 003 BGN
2010 1 810 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 972 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз